144452. lajstromszámú szabadalom • Segédeszköz a szabadkézi rajzoláshoz (Koordinográf)

Megjelent: 1958. november 1-én, ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 144.452. SZÁM 42. a. 16—20. OSZTÁLY -- GE-147. ALAPSZÁM Segédeszköz a szabadkézi fajzoláshoz (Koordinográf) Szentgyörgy vári Gyenes Lajos festőművész tanár, Budapest A bejelentés napja: 1953. július 28. A találmány a térben álló tárgyak rajzolásá­nál alkalmazható mérőeszköz. Segítségével kije­lölhető a térbeli pontoknak a rajzon való helye. E mérőeszköz segítségével tolókákkal a szük­ségnek megfelelő nagyságú derékszögű négy­szög alakú nyílás (ablak) állítható be, a négy­szög területének bármely pontjára pedig a négyszög oldalaival párhuzamos jelző vonalak tolhatók. A négyszögű nyílást határoló oldalak közül legalább két, egymásra merőleges oldal millimé­teres osztású, melyen leolvasható a négyszög­ben levő bármely pontnak az oldalaktól való tá­volsága, vagyis annak koordinátái. A mérőeszköz egy másik szerkezeti kivitelé­nél a négyszögű nyílásban csak egy, de millimé­teres osztással ellátott jelzővonal tolható. Ennél a kivitelnél valamely pontnak a négyszögű nyí­lás egyik, a továbbiakban „a" oldalától való tá­volsága a nyílás másik, a továbbiakban „b" ol­dalán levő beosztáson, a „b" oldalától való tá­volsága pedig a jelzővonal osztásán olvasható le. A beosztásokon leolvasott távolságok a rajzo­láskor arányszámokul használhatók, tehát a rajz méretaránya szerinti számmal való szorzásukra van szükség. Ennek az átszámításnak a meg­könnyítésére a mérőeszköz: egy éle és ehhez illő tolókája logaritmus beosztással van ellátva, vagy a műszer keretén logaritmusléc erősíthető meg. A mérőeszköz egy kiviteli alakját a mellékelt ábra szemlélteti. 1 a mérőeszköz váza, 2, 3 toló­kák a foglalónégyszög beállítására, 4 a tolókák rögzítésére való csavar, 5, 6 átlátszó anyagból való, milliméter osztású jelző vonalat hordó be­tétlapok egy belső pont helyének lemérésére, 7 logaritmus osztású él, 8 hozzátartozó tolóka (lo­garléc). A mérőeszköz használata előtt be kell állítani azon a foglaló négyszöget, ami úgy végzendő, hogy először a keretnyílás alsó, ill. baloldali szé­lét a lerajzolandó tárgy körvonalának legalsó, ill. baloldali szélső pontjával fedésbe hozzuk, azután pedig a vízszintes, ül. függőleges tolóka belső élét a tárgy körvonalának jobb oldali szél­ső, ill. legfelső pontjára állítjuk be. Ezt követő­leg a tolókákat a 4 csavarral rögzítjük, Egy belső pont helyzetét a foglaló négyszög oldalaihoz képest az átlátszó tolókák szélének e pontra állítása után a megfelelő skálán leolvas­hatjuk. Ha a vízszintes tolóka szélén skála van, a pont magassági helyzete ezen olvasható le és függőleges tolókára nincs szükség. A találmány szerint az átlátszó betétlapok a betétlapok: jelzővonalának megfelelő jelzőszálak­kal helyettesíthetők, amelyek önmagukkal pár­huzamos elmozgatása kúpkerékpárok útján együttmozgatható csavarorsókkal és csavar­anyákkal történhet; e szerkezet helyett fogaske­rekekkel mozgatott fogaslécek: is használhatók. A műszer különböző anyagokból (papiros, fém, fa, műanyagok, stb.) 10—20 cm, vagy 6— 12 cm-es témakereső nyílással (ablak) elkészít­hető. Az előbbi méret főleg a koordináta-rend­szerrel történő pontrögzítés demonstrálására al­kalmas különösképpen akkor, ha tolókákban mozgatható átlátszó (celluloid) betétlapok éleit a pontokra fedőleg irányíthatjuk. A kisméretű műszert a rajzot tanulók: s a rajzot tudók elő­nyösen hasznosíthatják munkájuk közben. A találmány változatai: Kivitelezhető a mű­szer: reárögzített, vagy fel- és lecsatolható lo­garléccel, vagy logarléc! nélkül. Szabadalmi igénypontok: 1. Segédeszköz: a szabadkézi rajzoláshoz, ame­lyet az oldalélek: mentén hosszmérték: beosztás­sal ellátott derékszögű négyszögalakú keret és ebben eltolható, csavarral rögzíthető két tolóka jellemez, amelyek átlátszó anyagból készült, ki és betolható betétlappal és a keretben, mozgó élek mentén milliméteres beosztással vannak ellátva. 2. Az 1. igénypontban védett eszköz változata, azzal jellemezve, hogy a vízszintes irányban mozgó tolóka átlátszó betétlapjának a keretnyí­lásban mozgó élén léptékes beosztás van, függő­leges irányban mozgatható tolókája pedig nincs. 3. az 1. vagy 2. igénypont szerinti eszköz ki-

Next

/
Thumbnails
Contents