144446. lajstromszámú szabadalom • Elektromos járműizzólámpa

Megjelent: 1958. november 1-én. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 144.446. SZÁM 21. f. 31-44. OSZTÁLY — EE—371; ALAPSZÁM Elektromos járműizzólámpa Egyesült Izzólámpa és Villamossági Rt. Budapest A bejelentő által megnevezett feltaláló: Gács István mérnök, budapesti lakos A bejelentés napja: 1956. május 14. A találmány olyan elektromos járműizzólám­pákra vonatkozik, melynek legalább két izzó­teste van és ezeknek legalább egyike fémsapká­val vagy ernyővel részben le van árnyékolva, továbbá ezen szervek rögzítésére és áramhoz­závezetésére szolgáló legalább három elektró­dája van. Ismert kiviteleknél általában annak az izzó­testnek, mely az ernyővel részben le van ár­nyékolva,' egyik végét az ernyőhöz magához, vagy az . ernyő tartó elektródájához -szokták erősíteni, pl. hegeszteni, az izzótest másik végét pedig egy külön elektródához erősítik. Ezen izzótestfelfüggesztésnek általánosan is­mert hibája abban van, hogy a jármű üzemel­tetése közben fellépő rázkódások és rezgések az árnyékolt izzótestet hamar tönkreteszik. Vizs­gálataink azt mutatták, hogy a részben leár­nyékolt izzószál káros mechanikus igénybevé­tel-folytán szakad el. Ez a káros mechanikus igénybevétel pedig, kísérleteink szerint, abból a körülményből származik, hogy az ernyő, ill. annak tartóelektródája, melyhez az izzószál egyik vége van rögzítve és a külön elektróda, melyhez az izzószál másik vége van rögzítve, egymástól mechanikai rezgések szempontjából gyakorlatilag el vannak szigetelve és így az izzószál két rögzítési pontja különböző frek­venciával és amplitúdóval rezeg, ül. leng. Ez a két vég közötti mozgáskülönbség okozza az iz­zószál káros igénybevételét és rövid idő utáni szakadását.v Ismeretesek oly megoldások a fenti hiba ki­küszöbölésére, melyek szerint az ernyőt és az izzószál másik végét rögzítő külön elektródát egymással üvegtest vagy kerámia közbeiktatá­sával összekötik úgy, hogy az mechanikailag merev egységet alkot és az ernyőt a külön elektródától villamosan elszigeteli. Ennek hát­ránya azonban az, hogy ez az összekötőszerv bonyolult, drága, törékeny és tömeggyártásban való elkészítése nagy selejttel jár, valamint kü­lön helyet foglal el a lámpa burájában. Találmányunk célja ezen hátrányok kiküszö­bölésével rázásbiztos és ennél fogva nagyobb élettartamú járműizzólámpa szerkesztése. A találmány értelmében készített járműizzó­lámpában a részben leárnyékolt izzószál egyik vége az ernyőhöz és másik vége egy, az ernyő­vel mereven összekötött és attól villamosan el­szigetelt külön elektródához van rögzítve, oly módon, hogy a külön elektróda egy részét az ernyőn kialakított csőalakú nyúlvány veszi kö­rül úgy, hogy a cső és a külön elektróda között köztartó-szigetelő test foglal helyet és az elekt­róda, a körülötte elhelyezkedő szigetelőtest és az ernyő csőalakú nyúlványa merev egységet képeznek. A találmány szerinti konstrukció előnye ab­ban van, hogy az ernyőt az árnyékolt izzószá­lat rögzítő külön elektródával mechanikusan összekötő és villamosan elszigetelő szerv nem foglal el az izzólámpaburában külön helyet, ki­vitelezése tömeggyártásban egyszerű és nem kényes. A találmány egy példakénti kiviteli alakját a csatolt rajz kapcsán ismertetjük, melyben az 1. ábra a találmány szerinti izzólámpa egy kiviteli alakjának oldalnézete vázlatosan, a 2. ábra az 1. ábra alulnézete és a 3. ábra a 2. ábra egy részlete nagyított lép­tékben. Az (1) állványba vannak beforrasztva a (2) ernyőt tartó (3) elektróda, mely egyben közös elektródája mindkét izzószálnak, valamint a (4) főizzószálat tartó (5) külön elektróda és a rész­ben árnyékolt (6) izzószálat tartó (7) külön elektróda. A (4) főizzószál (8) pontban a (3) elektródához és (9) pontban az (5) elektródához van hegesztve. A (6) izzószál (10) pontban a (2) ernyőhöz és, (11) pontban a (7) elektródáihoz van hegesztve. A (2) ernyőn (12) nyúlvány van kiké­pezve, mely csőalakban a (7) elektróda köré van hajlítva. (3. ábra) oly módon, hogy a cső és a (7) elektróda között lényegileg gyűrűalakú csa­torna marad. Ebben a csatornában van elhelyez­ve egy köztartó (13) szigetelőtest, és a (12) csőa­lakú nyúlvány, a szigetelőtest és a (7) elektróda

Next

/
Thumbnails
Contents