144443. lajstromszámú szabadalom • Eljárás rúdalakú fémtesteknek, különösen villamos kisütőcsövek csapjainak előállítására fémhuzalból

Megjelent: 1958. november 1-én, ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 144.443. SZÁM 49. h. OSZTÁLY — EE-430. ALAPSZÁM Eljárás rúdalakú fémtesteknek, különösen villamos kisütőcsövek csapjainak előállítá­sára fémhuzalból Egyesült Izzólámpa és Villamossági Kt. Budapest Bejelentő által megnevezett feltaláló: Héger F.erenc gépészmérnök, budapesti lakos A bejelentés napja: 1956. november 26. A találmány tárgya eljárás rúdalakú fémtes­teknek, különösen villamos kisütőcsövek csap­jainak előállítására darabolás útján. Villamos kisütőcsövek csapjaival szemben fennáll az a követelmény, hogy a csap végei fo­lyamatosan elkeskenyedők, tehát kúposak, fél­gömb-, vagy csonkakúpalakúak legyenek. A csapok azon végének, mely a cső belsejében he­lyezkedik el, azért kell célszerűen ilyennek lennie, mert a csapot a hozzátartozó elektródá­val összekötő huzalt hegesztéssel rögzítik a csap végéhez és ezt a hegesztést ilyen kialakítású csap esetében könnyebben, valamint szilárd­sági és villamos szempontokból kedvezőbben le­het kivitelezni. A csapok külső végének ilyen kialakítása egyrészt esztétikai szempontból, másrészt pedig azért előnyösebb, mert a folya­matosan elkeskenyedő végű csapokkal ellátott kisütőcsövet könnyebb foglalatába behelyezni. Ilyen folyamatosan elkeskenyedő végű csapok előállítására többféle eljárás ismeretes. Kúpos végű csapokat állítottak elő pl. oly módon, hogy a csapok anyagául szolgáló huzalt egyenlő szakaszokra feldarabolták, pl. nyírás útján, és ezután az egyes csapokat egyenként pl. köszö­rülés vagy hasonló útján „kihegyezték". A ki­hegyezéshez szükséges szerkezet igen bonyo­lult volt és túlzottan nagy selejt mellett is a csapok végei nem voltak. egyenletesek. További hátránya az eljárásnak, hogy az előzőleg ezüst­tel bevont huzalról a csapok hegyezése során az ezüstréteg a hegyezett részekről eltávolo­dott. Még egy további hátrányt jelentett az a körülmény, hogy a csapoknak hosszuk tekinte­tében mutatkozó szórása igen nagy volt. Az el­járás tehát bonyolult, költséges berendezést igé­nyel, lassú az előállított termék pedig egyenlet­lensége folytán mind esztétikai, mind egyéb szempontokból kifogásolható. Javasoltak már olyan eljárást is, mely szerint a csapokat nyí­rás útján eszközölt darabolás után mángorló­szerkezetbe vezetik, melyben a csapok végei pl. legömbölyíthetők. A találmány értelmében rúdalakú fémteste­ket, különösen kisütőcsövek csapjait oly módon állítjuk elő, hogy .a rúdalakú fémtestek anya­gául szolgáló fémhuzalt egy helyen a huzal anyagát képező fém képlékeny halmazállapotá­hoz tartozó hőmérsékletre felhevítjük, majd a huzalban a felhevítés helyén hoszirányú húzó­feszültséget létesítünk, miáltal a huzal a fel­melegítés helyén elszakad. Ezt az eljárást a hu­zal tetszés szerinti egyenlő szakaszain elvégez­ve egyenlő hosszúságú csapokat nyerünk, me­lyek végei, miután kontrakció útján keletkez­tek, folyamatosan elkeskenyedők, vagyis lénye­gileg kúp-, ill. csonkakúpalakúak. Az eljárás egy foganatosítási módját a mellé­kelt rajz kapcsán az alábbiakban részletesen ismertetjük. A rajzban az 1. ábra a találmány szerinti eljárás mene­tét szemléltető sematikus vázlat és a 2. ábra a találmány szerinti eljárással ké­szült csapot mutatja nagyobb léptékben. Az (1) dobra feltekercselt (2) huzalt (3) mar­kolószerkezet segítségével a (4) nyíl irányában meghúzzuk. A (3) markolószerkezet mozgása az (5) nyíl irányában szakaszos és lökete megegye­zik az előállítani kívánt csap (k) hosszával. A huzal (6) végétől (k) távolságban levő (7) huzal­keresztmetszetet (8) gázlángzó segítségével a huzal anyagának képlékeny halmazállapotához tartozó hőmérsékletre hevítjük, majd a (3) mar­kolószerkezet segítségével a huzal (6) vége és (7) keresztmetszete közötti szakaszt a (12) nyíl irányában meghúzzuk és így a (7) keresztmet­szet képlékeny környezetében hosszirányú hú­zófeszültséget hozunk létre. Ennek hatására a (7) keresztmetszet kontrahál, majd elszakad. A (6) és (7) keresztmetszetek közötti huzalszakasz

Next

/
Thumbnails
Contents