144432. lajstromszámú szabadalom • Nagyfrekvenciás hevítő kemence

Megjelent: 1958. augusztus hó 1-én. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 144.432. SZÁM 21. h. 1—12. OSZTÁLY — BA—956. ALAPSZÁM Nagyfrekvenciás hevítő kemence A Magyar Állam, mint a feltaláló, Balázs József technikus budapesti lakos jogutódja. A bejelentés napja: 1955. október 29. A találmány olyan nagyfrekvenciás hevítő ke­mence, amely laboratóriumi használatra való, az acél szén- és kéntartalmának meghatározására szolgál és az ismert megoldásoktól jobb hatásfoka, továbbá kényelmesebb használhatóságot biztosító szerkezeti kivitele folytán előnyösen különbözik. A találmány részben a kemence szerkezeti fel­építésére, részben az indukciós hevítést közvetítő indukáló tekercset villamos árammal tápláló cső­generátor rezgőkörének elektromos elrendezésére vonatkozik. A találmány szerint a kemence égető csövének felső és alsó végéhez gázzáró módon egy gáz­bevezető ill. elvezető nyílás csatlakozik, amelyek egy-egy zárórészben vannak kiképezve. Az alsó zárórészhez egyrészt felfelé, az égető csőbe benyú­ló, az elégetendő anyag hordozására szolgáló tartó­rész, másrészt pedig lefelé nyúló, egyenesben ve­zetett tartórúd csatlakozik, amelynek az egyenes­vezetékben mozgatásával az elégetendő minta ké­nyelmesen és gyorsan az égetőcsőbe bevezethető és abból eltávolítható. A tartórész pl. felületén áttöréssel ellátott cső lehet, amelynek belső tere a gázvezető nyílás­hoz csatlakozik, felső végén pedig a minta elhe­lyezésére alkalmas tálca van kiképezve, ill. meg­erősítve. A tartórész tartórúd] a olyan bütyökkel lehet ellátva, amely egy ütközővel együttműködve, az alsó zárórészt csukott helyzetében elreteszeli. A találmány egy kiviteli alakját a rajzmelléklet tünteti fel, amelyen az 1. ábra a kemence mechanikai felépítését, a 2. ábra a nagyfrekvenciás fűtőáramot adó csőge­nerátort tünteti fel. Az 1. ábra szerinti kemencében az elégetés ré­vén megvizsgálandó acélforgácsot az 1 hőálló anyagból, pl. égetett anyagból való csészébe kell helyezni. Az elégetés a jól elzárható 2 égető cső­ben történik, amely pl. üvegből lehet. Az égetőcsö­vet a nagyfrekvenciás áramot vezető 3 indukáló tekercs veszi körül, amely előnyösen külső felüle­tén ezüstözött vörösréz csőből van hajlítva, ame­lyet belsejében áramló vízzel lehet hűteni. Az égetőcső végeit a 4. ill. 5. tárcsák furatai ve­szik fel, amelyekben a cső terét elzáró 6 tömítő­gyűrűk vannak elrendezve. A 4—5 tárcsákat kör­ben elrendezett 7 távolságtartó rudak kapcsolják egymáshoz, kerületüket pedig a 8 védőrács veszi körül, amelyen át a kemence belseje megfigyelhe­tő. Az égető cső terét felül 8 fedél zárja el; a bele­illesztett 9 csövön át a kemence üzeméhez szüksé­ges gáz, pl. oxigén vezethető be. A 8 fedél leszo­rítására 10 csavar szolgál, amely félrebillenthető kengyelen halad át. Az égetőcsészét hordozó tálca perforált 11 üveg­cső felső végén, ez pedig 13 vezetékben mozgó füg­gőleges 12 tartórudon van megerősítve, amellyel a kemence terébe könnyen bevihető és abból eltávo­lítható. Ha a 12 tartórudat a 14 karnál fogva raj­zolt helyzetébe fordítjuk, akkor a 15 bütyök a 16 ütköző fölé csúszik és a csészét a kellő helyen rög­zíti. Egyúttal a 17 gumi dugó az égető cső alsó nyílását elzárja. A csőben fejlődő égéstermékek a 18 csövön át távolíthatók el. Mint a fentiekből látható, a kemence igen egy­szerű kivitelű és igen kényelmesen kezelhető. Lé­nyeges, hogy az égető cső is könnyen kicserélhető. A fűtéshez használt nagyfrekvenciás áramot is­mert módon öngerjesztésű csőgenerátorral állítjuk elő. Ennek vázlatát a 2. ábra mutatja, amelyen 1 a fűtőtranszformátor szekunderje, 2 és 3 két paral­lel kapcsolt elektroncső, C5 és L5 az egyenirányí­tással kapott anódfeszültség simítására, C3 és C4 a rezgőkörnek az egyenáramú forrástól elválasztá­sára, R3, R4 a vadrezgések megakadályozására va­ló, L6 és R5 pedig rácslevezető ellenállás. A találmány szerint használandó csőgenerátor az ismertektől a rezgőkör összetételében különbö­zik, amelynek lényege az, hogy a hevítendő anya­got tartalmazó Ll indukáló tekercs egy Cl kon­denzátorral van párhuzamosan kapcsolva és az így előálló rezgőkör egy további L2 és C2 rezgő­körrel van csatolva. A rezgőkör különböző helyein uralkodó áram­erősség a rezgőkör alkatrészeinek méretezésétől függ. A tapasztalás szerint, ha az indukáló tekercs­csel párhuzamos kondenzátor kapacitását a mási­kénál nagyobbra, pl. négyszerese és hatszorosa kö­zötti értékűre vesszük, akkor az indukáló te­kercsben uralkodó áramerősség is nagyobb lesz a csatolt (C2, L2) körben keringő áram erősségénél.

Next

/
Thumbnails
Contents