144424. lajstromszámú szabadalom • Váltószerkezet nagyobb tömegmozgásokkal, főleg műanyagszálakat feldolgozó fonógépekhez

Megjelent: 1958. november 1-én. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 144.424. SZÁM 76. d. 1-5. OSZTÁLY — Sí—573. ALAPSZÁM Váltószerkezet nagyobb tömegmozgásokkal, főleg műanyagszálakat feldolgozó fonógépekhez VEB Spinn- und Zwirnereimaschinenbau Karl-Marx-Stadt, cég Karl-Marx-Stadt-ban, NDK. A bejelentés napja: 1956. március 13. Az ismert textilipari gépek, főleg a mű­anyagú szálak számára készült fonógépek, ame­lyeknél a fonóhelyek egymástól nagyobb távol­ságban vannak, az esetek legnagyobb részében nagyon hosszúak. A szálvezetők váltómozgásá­nak elvégzése céljából az ilyen gépeknél hosszú tolórudakat kell ide-oda mozgatni, a gép elején és végén beszerelt excenterhajtások segítségé­vel. Tekintettel arra, hogy igen nagy tömegeket kell mozgatni, elég számottevő és így a fonás műveletét hátrányosan befolyásoló rezgések ke­letkeznek, melyeket az egyirányú mozgás hoz létre. Ily módon a gép teljesítőképessége korlá­tozott, mert ha a váltómozgás sebességét nö­veljük, a gép rezgései is erősödnek. A gép ele­jén és végén levő excenterhajtások helyszük­séglete is nagy és emiatt a gép hosszirányban nagyon terjedelmes. A találmány révén az ismertetett hátrányokat olymódon küszöböljük ki, hogy egy előnyösen a gép közepén elhelyezett hajtóműházban két excentert, éspedig leghelyesebben hornyolt dob­alakú excentert olymódon helyezünk el, hogy az ide-oda járó szánok és a tolórudak, közbenső erőátviteli alkatrészek révén, egymással ellen­tétesen mozognak. A találmány további, előnyös jellemzője az, hogy a mozgásátvitel a hornyolt dobból álló ex­centerről a szánra a hornyokban gördülő görgők révén történik. A rajz a találmány példaképpeni kivitelét tünteti fel. Az —1— hajtóműházban a forgathatóan ágya­zott —2— tengelyen van a két hornyolt doba­lakú —3 és 4— excenter, melyek hornyait —5, ill. 6— jelöli. A két —7 és 8— csúszópálya kö­zött mozognak az ide-oda járó —9, 10— szánok vagy tolattyúk, amelyeket az —5, 6— hornyok­ban gördülő —11 és 12— futógörgők mozgat­nak. Az ide-oda járó mozgás a —13 és 14— tolórudakra vivődik át. A hajtás előnyösen ék­szíjakkal történik, amelyek a —15— tárcsán futnak. A szerkezet működésmódja a következő: A gép megindítása után a —13 és 14— toló­rudakat a forgó 'excenterek, amelyek előnyösen hornyolt, hengerszerű forgó testek, az —5, 6— hornyokban mozgó —11 és 12— görgők révén és a —9, 10— ide-oda járó tolattyúk segítségé­vel tengelyirányban mozgatják. A —3, 4— ex­centerek a —2— tengelyen olyan elhelyezésűek, hogy a —13, 14— tolórudak egymással ellenté­tes irányban mozognak és így az egyenletes rez­gések egymást kölcsönösen megszüntetik, ami jóval gyorsabb váltómozgásokat tesz lehetővé. A —3, 4— excenterek, valamint a —2— ten­gely között alkalmazott, előnyösen szinkroni­záló berendezéssel ellátott tengelykapcsolók ré­vén lehetővé válik a váltószerkezetet a gép egyik vagy mindkét felén megállítani. A cserélő szer­kezet hajtása pl. ékszíjakkal, lágyan történik, a —2— tengely és a hajtóberendezés közé iktatott rugalmas alkatrész révén. Szabadalmi igénypontok: 1. Váltóberendezés nagyobb tömegmozgások­kal, főleg műanyagszálakat feldolgozó fonógé­pekhez, azzal jellemezve, hogy egy előnyösen a gép közepén elhelyezett (1) hajtóműházban két, előnyösen hornyolt dobalakú (3, 4) excen­ter olykép van elrendezve, hogy a (9, 10) ide­oda járó szánok és (13, 14) tolórudak, közbenső tagok révén, egymással ellentétes irányokban mozognak. 2. Az 1. igénypont szerinti váltóberendezés kiviteli alakja, melynek jellemzője, hogy a moz­gásátvitel a (3, 4) hornyolt dobalakú excenterről

Next

/
Thumbnails
Contents