144406. lajstromszámú szabadalom • Eljárás villamos érintkezők előállítására

Megjelent: 1958. szeptember 15-én. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 144.406. SZÁM 21. c 28-53. OSZTÁLY — NA-448. ALAPSZÁM Eljárás villamos érintkezők előállítására A Magyar Állam, mint a feltaláló Nagy Endre gépészmérnök budapesti lakos jogutódja Bejelentés napja: 1956. június 19. A levegőn működő, nagy kapcsolási számú villamos érintkezők céljaira általában ezüstöt, vagy ezüstötvözeteket használnak. Legújabban különösen jó eredménnyel alkalmazzák az ezüst­kadmium ötvözeteket 5—20% Cd tartalommal, mert ez az ötvözőelem az érintkezők összehege­désre való hajlandóságát erősen csökkenti és elősegíti az ív kioltását. A magas hőmérsékletű villamos ív és a környező levegő hatására ugyanis a kadmium CdO-vá oxidálódik, mely­nek az a kedvező tulajdonsága, hogy könnyen (már 950 C° felett) szublimál és az ív talppont­jain keletkező magas hőmérséklet hatására gáz­alakban az eredeti CdO kristály térfogatának kb. 8000-szeresének megfelelő térfogatot vesz fel, mely helyileg keletkező gáznyomás az ívet kioltja. Ebből következik, hogy az ív behatá­sának ideje lényegesen lerövidül és az érintke­zők fogyása erősen csökken. Ismeretesek ezüst-kadmium ötvözetnél olyan vizsgálatok is, ahol az érintkezőpárok súlycsök­kenése 100 000 kapcsolás után átlagosan: (220 V váltóáram, cos f- = 0,6) Cu 25 amp. terheléssel 360 mg Ag 40 amp. terheléssel 25 mg 95 Ag -f- 5 Cd 40 amp. terheléssel 4 mg A vörösrézérintkezők 40 amp. terhelésnél né­hány óra alatt, teljesen beégve, tönkremennek. Az ezüst-kadmium ötvözetből készült érintke­zők élettartama az ezüstérintkezők élettarta­mát átlagosan hatszorosan felülmúlja. Fentiek alapján nyilvánvaló, hogy a kadmium előnyös tulajdonságai sokkal fokozottabban ér­vényesülnek, ha a Cd az ezüstben nem atomá­risan oldott elegykristályok alakjában, hanem egyenletes elosztásban, mint CdO, tehát mint heterogén alkatrész szerepel. Ujabban nagy erőfeszítések történtek az Ag— CdO álötvözet célnak megfelelő előállítására. Eddig két eljárás ismeretes, melyek többé-ke­vésbé eredményesek. Az egyik eljárás szerint öntészeti úton Ag— Cd ötvözetet készítenek, melynek Cd-tartalma megfelel az oxidálás után kívánt CdO tarta­lomnak. A szokásos kovácsolási és hengerlési műveletek után nyert félkész gyártmányból le­szabással, vagy kivágással kialakítják a kívánt érintkező alakot. Az így nyert érintkezőket ez­után levegőn, vagy oxigénáramban huzamos ideig (néhány száz óráig) 700—800 C° közötti hőkezelésnek vetik alá. Ennek a hőkezelésnek az a célja, hogy az ötvözetben levő kadmiumot a bediffundált oxigén segítségével a felülettől számított minél nagyobb mélységig CdO-vá alakítsák át. Ennek az eljárásnak a hátrányai: A hossza­dalmas hőkezelés. A Cd eloxidálása az érintkező belsejében nem tökéletes, és pedig annál kevés­bé, minél nagyobbak az érintkező méretei. Ilyen módon legfeljebb kb. 12% CdO-tartalmú ezüst­ötvözetet lehet előállítani. Magasabb CdO-tar­talmaknál az oxidálás okozta térfogatnöveke­dés felületi repedésekre és deformációkra vezet. A másik ismert eljárásnál ezüstporból és kad­miumoxidporból indulnak ki. A porokat a kí­vánt arányban elkeverik, megfelelő sajtolószer­számban kész alakra sajtolják és végül a sajtolt darabokat levegőn 800 C° körüli hőmérsékleten zsugorítják. Ennek az eljárásnak is hátránya a keverék inhomogenitása. Ez részben abból adódik, hogy az alkotók tökéletes elkeverése nehézségekbe ütközik, másrészt pedig abból, hogy maguknak az alkotóknak, tehát az ezüstpornak és CdO-pornak szemcsenagysága nem atomáris, ill. mo­lekuláris, hanem makroszkopikus (kb. 0,001— 0,2 mm) méretű. A találmány célja a felsorolt hátrányok kikü­szöbölése mellett a villamos ív eróziós hatásá­val szemben ellenállóbb és így hosszabb élettar­tamú villamos érintkezők gazdaságos előállítása. A találmány lényege, hogy az Ag—Cd ötvö­zetet öntési eljárással előállítjuk, ezt porítjuk, majd kemencében oxidáljuk, zsugorítjuk és , az így kapott terméket préseléssel tovább tömö­ri tjük. A találmány szerinti eljárással készült villa­mos érintkezők előnye, hogy a kadmiumoxidot az ezüstben egyenletesen elosztva molekuláris diszperzításban tartalmazzák. Az oxidáló hőke­zelés rövid, mert legfeljebb 0,1 mm mélységig

Next

/
Thumbnails
Contents