144298. lajstromszámú szabadalom • Mikrohullámú elektroncső

Megjelent: 1958. szeptember 15-én. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 144.298. SZÁM 21. g. 1-16. OSZTÁLY — EE-375. ALAPSZÁM Mikrohullámú elektroncső Egyesült Izzólámpa és Villamossági Et. Budapest A bejelentő által megnevezett feltaláló: Rózsa Pál mérnök, a Távközlési Kutató Intézet 2. sz. laboratóriumának munkatársa, budapesti lakos A bejelentés napja: 1956. május 31. Ismeretesek ultranagyfrekvenciás elektromág­neses rezgések keltésére alkalmas elektroncsö­vek, melyekben egy elektronsugár rezgésképes elemen, különösen üregrezonátoron való átha­ladása közben, gyakorlatilag teljesítménymen­tesen, sebességmodulációra tesz szert és az út­különbségek és a haladási sebességek közötti különbségek következtében egy ultranagyfrek­venciásan sűrűségmodulált elektronsugárrá ala­kul át. Ez a sűrűségmodulált elektronsugár egy ultranagyfrekvenciás terektől mentes — a ka­tódához képest negatív — reflektor elektróda hatására visszafelé haladva az üregrezonátoron ismét áthalad és ott ultranagyfrekvenciás rez­gések létrejöttét teszi lehetővé. Ezen az elven működnek a közismert reflex-klystronok. Ismeretes továbbá az is, hogy egy második üregrezonátor alkalmazásával reflektor elekt­róda nélkül ultrarövidhullámú erősítő, ill. frek­venciasokszorozó is létrehozható. Ennek hatás­foka azonban a reflexklystronokénál kisebb. Ezek a két üregrezonátoros klystronok reflek7 torelektródával rezgéskeltőként is kiképezhe­tők. Ilyen esetekben a reflektor-elektródáról visszaverődő elektronsugarakat visszavezetik a két üregrezonátoron keresztül egy, a katód sík­jában elhelyezett anódra. A rendszer ezáltal — megfelelő hangolás esetén — begerjed és rez­géskeltőként dolgozik. Találmányunk célja a reflexklystron rezgés­keltők hatásfokával dolgozó újtípusú erősítő, illetve frekvenciasokszorozó létrehozása A találmány tárgya két vagy több üregrezo­nátorral dolgozó olyan klystron, amely azzal van jellemezve, hogy a katódtói számított utolsó üregrezonátora után az áthaladó elektro­nokat elektromos vagy mágneses térrel eltérítő oly eszközei vannak, melyek hatására az elekt­ronok ismét áthaladnak az említett utolsó üreg­rezonátor rácsai között, valamint, hogy az elté­rített elektronsugárnak az említett utolsó üreg­rezonátoron való visszafelé haladása után való felfogására alkalmas, közvetlenül az utolsó üreg előtt elhelyezett eszköze van. Az említett elektronsugarat felfogó eszköz célszerűen gyűrűalakúra, vagy ahhoz hasonló alakúra van kiképezve és az anód potenciáljára van kapcsolva. Az elektronsugarat az utolsó üregrezonátor után eltérítő eszköz, előnyösen tükörelektróda, ún. repeller elektróda, amely az elektronsugarat visszaveri, mégpedig oly irány­ba, hogy az a gyűrűalakú felfogóelektródára irányuljon. A találmány egy előnyös példakénti kiviteli alakját a csatolt ábrán mutatjuk be sematiku­san. Az (1) katódáról kiinduló (2) elektronsugár áthalad a (3) üregrezonátoron, a (4) átfutási té­ren, majd az utolsó (5) üregrezonátoron. A (2) elektronsugár iránya az utolsó üregrezonátor után a (6) repeller elektróda hatására megfordul és az előbbi koncentrikus irányhoz képest alfa szögben hajló irányban ismét áthalad az (5) üregrezonátoron. Az (5) üregrezonátor (katódá­tól számított utolsó üregrezonátor) és az előtte következő [jelen példa esetében (3) üregrezo­nátor] között gyűrűalakú (7) felfogó elektródát helyezünk el, mely az anód potenciáljára van kapcsolva. A (3) üregrezonátor a kívülről be­csatolt szinkronizáló vagy gerjesztő energia ro­vására sebességmoduláció útján mikrohullámú energiát ad át az elektronnyalábnak. Az utolsó (5) üregrezonátor (gyűjtő üreg) egyrészt a ne­gatív feszültségre kapcsolt (6) reflektor elek­tróda segítségével reflekciós csoportosítással önrezgést végez, másrészt a csoportosított elek­tronnyaláb áramának frekvenciájával szinkroni­zálódik. ' A cső hatásfokának megnövekedése azáltal

Next

/
Thumbnails
Contents