144289. lajstromszámú szabadalom • Eljárás ketál-elegy előállítására ciklusos ketonokból és többértékű alkoholokból

Megjelent: 1958. szeptember 15-én. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 144.289. SZÁM 12. o. 5-10. OSZTÁLY — CE-278. ALAPSZÁM Eljárás ketál-elegy előállítására ciklusos ketonokból és többértékű alkoholokból VEB Chemische Fabrik Grünau cég, Berlin-Grünau. Feltalálók: Seile Hans-Dieter, textilkutató, Bérli»és Buhnau Angéla, laboráns, Berlin. A bejelentés napja: 1957. február 19. A jelen találmány tárgyát olyan eljárás képezi, amelynek segítségével gazdaságos és műszakilag könnyen kivitelezhető módon állíthatjuk elő cik­lusos ketálok elegyét a hidroaromás sorba tartozó gyűrűs ketonok, pl. ciklohexanon vagy metilciklo­hexanon, és többértékű alkoholok, mint pl. etilén­glikol, butándiolok, hexántriolok, pentaeritrit stb. reagáltatása útján. Az ilyenfajta ketálokat a tel­jesen szintetikus textilszálak festéséhez alkalma­zott segédanyagok előállítása során használják fel. Ismeretes, hogy acetálokat és ketálokat savas katalizátorok, mint pl. erős szervetlen savak vagy aromás szulfosavak közreműködésével, vízelvonó hatású sók, pl. kalciumklorid vagy nátriumszulfát jelenlétében 37—38 C° hőmérsékleten lefolytatott reakcióval lehet előállítani (2 668 862. sz. amerikai szabadalmi leírás). Azt találtuk, hogy ciklusos ketonokból, mint ciklohexanonból vagy metilciklohexanonból és többértékű alkoholokból a szokásos savas katali­zátorok és vízelvonó sók, előnyösen nátriumszulfát jelenlétében lefolytatott ketálképzés útján az em­lített célra igen előnyösen alkalmazható, nagy mennyiségű, nagyobb molekulájú alkotórészt tar­talmazó ketál-elegyet kaphatunk, ha az átalakí­tást jóval magasabb, 90 és 100 C° közötti hőmér­sékleten folytatjuk le, majd utána a reakció­elegyet 30 C°-ra, vagy ennél alacsonyabb hőmér­sékletre hűtjük le. Ilyen eljárásmód esetén nem­csak az illető többértékű alkoholoknak a ciklo­hexanonnal, ill. metilciklohexanonnal képezett szokásos ketáljai keletkeznek, hanem egyidejűleg a reakció közben létrejövő ciklohexilidén-ciklo­hexanonnak, ill. metilciklohexilidén^metilciklo­hexanonnak a többértékű alkohollal képezett ke­táljai is. Ezek az utóbbi termékek pedig tudvalevő­leg előnyösebb hatással alkalmazhatók a fent emlí­tett textilfestési segédanyagok előállítása során. A reakciónak a találmány . szerinti lefolyása módja meglepő, minthogy 90 és 100 C° közötti hő­mérsékleten a vízelvonószerként alkalmazott só. pl. nátriumszulfát vizet tudvalevőleg már egyálta­lán nem képes felvenni; 32 C°-on és ezt meg­haladó hőmérsékleteken ugyanis a nátriumszuifát már csak vízmentes só alakjában létezhet. Az acetál-, ül. ketálképző reakciók sima lefolyása szempontjából viszont igen fontos a reakció fo­lyamán felszabaduló víz azonnali elvonása. A ta­lálmány szerinti eljárás esetében célszerű, ha a reakciót nem az acetálképzési műveletek során általában szokásos módon, a reakcióban részt vevő alkoholfeleslegének jelenlétében folytatjuk le ha­nem vagy a reakcióban résztvevő anyagok 1 :1 molarányával, vagy csekély ketonfelesleggel dol­gozunk. A hivatkozott amerikai szabadalmi leírásban is­mertetett eljárás szerint 37 Cc -ot meg nem haladó hőmérsékleten kapott reakciótermékekkel ellen­tétben a találmány szerinti eljárás reakcióterméke viszonylag jelentős mennyiségben tartalmaz ma­gasabb forrpontú ketálokat, amit világosan szem­léltet a kétféle eljárás reakciótermékének az áb­rán bemutatott forrpontgörbéje. Az e görbék alap­jául szolgáló forrpont-értékeket 200—200 g reakciótermék 4 mm Hg-oszlop nyomáson lefoly­tatott vákuumdesztillációja útján kaptuk. Az „A" görbe mutatja az idézett amerikai szabadalmi le­írás szerinti eljárással kapott termék forrpontjá­nak alakulását a desztilláció folyamán, míg a ,.B" görbe a találmány szerinti eljárásnak az alábbi példában ismertetett kiviteli módjával kapott reakciótermék ugyanilyen körülmények között felvett desztillációs görbéje. A találmány szerinti eljárás kiviteli módját kö­zelebbről az alábbi példa világítja meg. Értelem­szerűen ugyanilyen módon állíthatók elő ketálok más ciklusos ketonokból és másféle többértékű alkoholokból is. Példa: 250 kg technikai ciklohexanon és 230 kg 1,3 butilénglikol elegyéhez visszafolyó hűtővel e fűtő-, ül .hűtőköpennyel ellátott 1000 literes ke­verőedényben 40 kg kalcinált nátriumszulfátot és 7 kg tömény kénsavat adunk keverés közben. A reakcióelegyet ezután további keverés közben gőz­zel felhevítjük 90—100 C° hőmérsékletre, majd még 15 percig keverjük ezen a hőmérsékleten. Ez-

Next

/
Thumbnails
Contents