144266. lajstromszámú szabadalom • Vezérlőberendezés hidraulikus présekhez

Mégjelent: 1958. szeptember 15-én. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 144.266. SZÁM 58. a. OSZTÁLY — VA-628. ALAPSZÁM 1 nmwnw HHMII1 1 MMH W » H » ram/ a— rw^mf^irirr ÍMTMIIIH i III IIIII i i»ii imi i n 11111 • mn mi i iiinwinn 11 • 11 •• 1111111 n n H mi n i m m i mi m 111 imái niim i HIMII III • I IHII II IIIWI P • I I II I I I I I I m I—II I I HÍ B II II I MI nmi III III II I I II • III I I M I I I I M • I IIIIII IHM M III III • • I I I III I II I I Vezérlőberendezés hidrauiikus présekhez Vlíavsky Milan mérnök, Bratislava A bejelentés napja: 1956. március 8. Különböző célokra szolgáló hidraulikus prések­nél, különösen hegesztőpréseknél és ellenállás-he­gesztőgépeknél (pl. ponthegesztőknél) követelmény, hogy a munkamenet és leeresztés rendszeres vezér­lésén kívül, a présdugattyút a szerszám záródása előtt, a munkalöketben lelassítsuk, vágy a vissza­haladó dugattyút tetszőleges helyzetben megállít­suk. A munkalöketben történő lelassítást eddig, a munkahenger bevezetésének, vagy a dugattyú lö­kettere kivezetésének fojtásával érték el. Mindkét megoldás nyomásnövekedésre vezet a henger táp­vezetékében, ami a meghajtó energiában járulékos veszteségeket okoz. A visszamozgó dugattyú megállítását általában azáltal érték el, hogy a vezérlést ütközőkkel a nyu­galmi állásba hozták. A találmány tárgyát képező vezérlőberendezés mindezen funkciókat egyesíti és ezen felül a du­gattyú késleltetésekor nyomáscsökkenést ér el. A vezérlés egy példaképpeni foganatosítási alak­ját a mellékelt rajzok 1—5. ábráin mutatjuk be. Az 1. ábra a vezérlőszerv tengelyirányú metsze­tét és ezzel kapcsolatban a vezérlőberendezés el­rendezését szemlélteti, a 2—5. ábrák, nagyított lép­tékben, különböző vezérlőállásokban mutatják be a vezérlőszervet. Az 1. ábrán a —4— tolattyút —5— és —6— ru­gók, vagy egy közös rugó, vagy egyéb mechanikus szerv szorítják le alsó helyzetébe. A tolattyúban —7— átfolyó csatorna van, amelynek keresztmet­szete úgy van méretezve, hogy a szivattyúteljesít­mény által meghatározott átáramló folyadékmeny­nyiség esetén, a tolattyú „lassított menet" állásá­nál, a folyadéknyomásnak a kívánt értékre való le­csökkenése áll be. Ilyen elrendezés mellett a to­lattyúnak négy munkahelyzete lehetséges, melye­ket a 2—5. ábrák érzékeltetnek. A 2. ábrán, I. helyzetben, az —1— elektromágnes behúz, a —2— elektromágnes árammentes. A —4— tolattyú „Állj" állásban van, tehát a —10— dugaíy­tyú alatti —9— tér zárva van, a fölötte levő —8— tér pedig —13— lefolyóval van összekötve. A —11— szivattyú a tolattyú vezérlésen át, teher­mentesen a lefolyóba dolgozik. A 3. ábrán, II. helyzetben, mindkét —1, 2— elekt­romágnes behúz, —4— tolattyú a legmagasabb helyzetében van; a —10— dugattyú fölötti —8— tér a szivattyúval az alatta levő —9— tér a lefo­lyóval van összekötve. A présdugattyú teljes se­bességgel mozog. A tolattyú ezen helyzetében megy végbe a préselési munkafolyamat, amelyet a III. helyzet előz meg. A 4. ábrán, III. helyzetben a —2— elektromág­nes húz be és az —1— elektromágnes árammentes. A —4— tolattyú olyan helyzetben van, hogy bár a —10— dugattyú fölötti —T3— tér össze van kötve a —11— szivattyúval, utóbbi mégis csökkentett nyomással dolgozik, mivel a —7— átfolyón keresz­tül a szivattyú a lefolyóval is közlekedik. A —7— átfolyócsatorna úgy van méretezve, hogy a szi­vattyú nyomása a kívánt értékre csökkenjen. A du­gattyú alatti —9— tér a lefolyóval a tolattyú alsó részén levő 14 csatorna útján közlekedik, melynek szabályozható átfolyása úgy van beállítva, hogy csökkentett szivattyúnyomásnál a préselési sebes­ség kívánt lassítását idézze ejő. A IV. helyzet azonos a II. helyzettel. A menet lassításának befejeztével az —1— elektromágnes ismét áramot kap, behúz, a tolattyút ismét II. hely­zetbe emeli és a préselés teljes nyomáson folyta­tódik. Az 5. ábrán mindkét elektromágnes árammen­tes és a —4— tolattyú legalacsonyabb helyzetében van. A —10— dugattyú fölötti —8— tér a lefolyó­val van összekötve és a dugattyú alatti —9— tér a szivattyúval. A présdugattyú teljes sebességgel nyílik. A prés megfelelő nyitásakor az —1— elekt­romágnes ismét áramot kap, behúz és a —4— to­lattyút ismét I. állásba emeli, amelynél a dugattyú megáll. Szabadalmi igénypontok: 1. Tolattyús vezérlőberendezés hidraulikus pré­sekhez, azzal jellemezve, hogy a (4) tolattyúnak a munkahelyzeteibe való állítása céljaira az egyik irányba való mozgatás céljából két (1, 2) elektro­mágnese, a másik irányba való mozgatás céljából mechanikai szervei, pl. (5, 6) rugói vannak.

Next

/
Thumbnails
Contents