144261. lajstromszámú szabadalom • Eljárás üreges nagyfrekvenciájú villamos vezetők és hasonlók előállítására

Megjelent: 1958. szeptember 15-én. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 144.261. SZÁM , 21. c. 1-19. OSZTÁLY — TE—141. ALAPSZÁM Eljárás üreges nagyfrekvenciájú villamos vezetők és hasonlók előállítására TESLA, národm podnik, Praha—Hloubetin A bejelentő által megnevezett feltaláló: Boleslav Bezdek, Praha Bejelentés napja: 1956. december 18. Csehszlovákiai elsőbbsége: 1955. november 25. Az üreges villamos vezetőknél és a hullámmé­rőknél a belső felületek felületi minőségének alkal­masnak és reflexiós tulajdonságainak nagy érté­kűeknek kell lenniök. Arra való tekintettel, hogy az ilyen esetekben a készítés a szokott megmunká­lási eljárások felhasználásával általában nehézkes és időtrabló, a találmány értelmében pl. a követ­kező módon járhatunk el: Megfelelő műanyagból elkészítjük az üreges vil­lamos vezető magját, pontosan megmunkált külső felületekkel és vezető (ebben az esetben ezenkívül még reflektáló is!) felület felvitele után ezen a magon galvanikusan elkészítjük az üreges villamos vezető megfelelő vastagságú fémfalait. Gyors le­hűtés és felmelegítés után a mag kiszabadul és a kész üreges villamos vezetőből egyszerűen kihúz­ható. Bizonyos esetekben — és így különösen a villa­mos vezető komplikáltabb kialakításainál — azon­ban a mag kihúzása rendkívül nehézkes, gyakran teljesen lehetetlen. Ilyen esetekben azután a te­kintélyes fáradsággal elkészített magot összetörni, tehát megsemmisíteni kell, ami az ilyenfajta üre­ges villamos vezetők készítését költségessé és las­súvá teszi; sorozatgyártásról, éppen ezért, szó sem lehet. A találmány értelmében az összes hátrányokat ki lehet küszöbölni. A találmány alapgondolata ab­ból áll, hogy a magot üvegből készítjük el, ame­lyet teljesen pontos fómformába fújunk és aláhű­téssel labilis állapotba hozunk. Ezek után, úgy, ahogy fentebb már említve volt, a fújt üvegmagon fémes villamos vezetőt képezünk ki, mégpedig úgy, hogy megfelelő hirtelen behatással (bekarco­lás, lokális felmelegítés, lehűtés stb.) a labilis ál­lapotú üvegmagot szétrepesztjük. Tekintettel az említett aláhűtésre, ez a szétrepesztés finom üveg­darát hoz létre éles szélek nélkül, amely a már kialakított fémes reflexiós felületeket nem sértheti meg. Az üvegmag szétrepesztése után a villamos vezető tehát sértetlen és a berendezésbe minden további nélkül beépíthető. A belső felületek pontossága az eredeti forma által, amelyre az üvegmagot fújtuk, adott. Tekint­ve, hogy ez a fémforma több részből állítható ösz­sze, tehát nem kell azt nagy fémdarabból kimun­kálni, felületeinek feldolgozása nem jár jelentős nehézségekkel. Ezeket a felületeket, amelyeken a forma összerakása után a fújt üveg felfekszik, még csiszolni és polírozni kell, azért, hogy az üvegmag felülete lehetőleg kifogástalan minőségű legyen. Szabadalmi igénypont: Eljárás üreges villamos vezetők és hasonlók ké­szítésére, amely eljárásnál a vezetőt magát nem vezető mag fémes bevonásával készítjük el, azzal jellemezve, hogy a mag üvegből készül, amelyet fémformába fújunk és utána aláhűtéssel labilis állapotba hozunk, azután pedig ismert módon fém­bevonattal látjuk el és végül hirtelen behatással (mely a labilis állapot egyensúlyát megbontja) fél­repesztjük, aminek következtében az a kész fém­bevonatból kivehető. laaásórt fölei: a Kczsazdasági és Jogi Könyvkiadó igazea;.ci í'erv Myomua. XEÍÜÍ — Feielűs vezető: üajcla László

Next

/
Thumbnails
Contents