144252. lajstromszámú szabadalom • Folyamatos fűtésű hőmérséklet szabályozó

Megjelent: 1958. szeptember 1-én. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 144.252. SZÁM 21. g. 29—35. OSZTÁLY — MA—6.23. ALAPSZÁM Folyamatos fűtésű hőmérséklet szabályozó BUDAVOX Budapesti Híradástechnikai Vállalat, mint Márföldy Gábor budapesti lakos jogutódja Bejelentés napja: 1956. április 27. A /találmány tárgya hőmérséklet szabályozó folyamatos fűtésű, hőérzékeny elemet tartal­mazó elektronikus mű-kapcsolás, mely elsődle­gesen nagystabilitású eszcillátorok kristály­kályhájának fűtés vezérlésére szolgál. A meg­valósítható hőstabilitás 0,01 C° nagyságrendű. A híradástechnikai készülékekben használatos kapcsolási elemek elektromos paraméterei ál­talában hőmérsékletfüggőek, Ahol ez a körül­mény mint számottevő hibaforrás jelentkezik, — így elsősorban nagystabilitásiú rezgések kel­tésekor — a frekvenciát meghatározó rezgőköri elemek stabilizált hőmérsékletű térben nyer­nek elhelyezést. így a rezgéstkeltő fontos elek­tromos minőségi jellemzője a megvalósított hőmérsékletstabilitás függvénye. Fentiekből ki­tűnik, hogy pl. rádióadó gerjesztő egységekben a kristálykályha (thermostat) hőmérsékletstabili­tása elsőrendű fontossággal bír. Az eddigiekben a thermostat fűtésvezérlésre használt hőmérsékletszabályozó kapcsolások két főbb csoportba sorolhatók: 1. szakaszos fűtésű hőmérséklet szabályozók és 2. folyamatos fűtésű hőmérséklet szabályo­zók. A szakaszos fűtésű hőmérséklet szabályozók alábbi három főtípusa elterjedt: a) higanykontaktusos hőmérséklet szabályo­zók, b) bimetallos hőmérséklet szabályozók és c) thermistoros híd, erősítővel vagy egyéb elektronikus műkapcsolással. A gyakorlati tapasztalatok szerint egyik fen­tebb említett megoldás sem tökinthető minden szempontból kielégítőnek. A higanykontaktu­sos rendszer fő hibája a túl nagy kapcsolási in­tervallum és a rövid élettartam. A bimetallos szabályozók hátránya, hogy a bimetall nagy gyártási szórással, tág toleranciával készül. Az üzembiztos, üvegburás típus igen nagy hőtehe­tetlenségű. A • thermistoros hidas megoldás valamilyen elektronikus műkapcsolásban nagy szabályozási érzékenységet biztosít. Hibája azonban, hogy üzem közben a csőállandók, kapcsolási paramé­terek, tápieszültség stb. változása a kapcsolási pont eltolódását vonja maga után. Tartós üzem­ben ezért ezzel a megoldással jó hőmérséklet­stabilitás nem valósítható meg. Mindhárom típus közös hibája a fűtés szaka­szos jellegéből következik. Ha a szabályzó ér­zékelési határa A Té, és a. rendszer hő tehetet­lensége következtében fellépő túllövés fűtésnél A T/, hűléskor pedig A Tn, akkor a A TÍ tel­jes hőingadozás három tényező összege: A T/ = A Td + A T/ + A Tft .'Emiatt A Tí teljes hőingadozás a szabályzó pontosságának növelé­sével csak bizonyos mértékig csökkenthető: ha A T< -> O, A TÍ- A T/ +' A Tft .­A korszerű megoldások fent érintett okokból folyamatos fűtésű hőmérséklet szabályozást al­kalmaznak. A használatos kapcsolásokban álta­lában a thermistoros váltóáramú híd hőmérsék­letfüggő 'jele erősítőre vagy egyéb elektronikus műkapcsolásra kerül. A végfokozat munkael­lenáMása a fűtővezeték. A fűtőteljesítmény a hőmérséklet folytonos függvénye. Az ilyen típusú kapcsolásokkal jó hőmérsék­letnstabilitás érhető el. A rendszer hibája, hogy nagyobb fűtőteljesítmény nagy fokozatszámú, nagy teljesítményű végcsővet igényel, így a berendezés megdrágul és a meghibásodás való­színűsége nő. Általában kettős kristálykályhák belső fűtésének vezérlésére alkalmas az ilyen áramköri megoldás. A fent elmondottakból kitűnik, hogy a hő­mérsékletszabályozás problémája nem tekint­hető kielégítően megoldottnak. A szabadalmi bejelentés tárgyát képező hő­mérséklet-szabályozó folyamatos fűtésű, ther­mistoros hidat tartalmazó elektronikus műkap­csolás. Thermistoros híd egyenáramú jele egyenfeszültség erősítőn át billenő áramkört vezérel. A billenő anódkörében lévő kapcsoló jelfogó zárási idejének és bontási idejének hányadosa 0-től oc-Ig változik folyamatosan. A kapcsolási periódusok szekundum-nagyság­rendűek. A jelfogó kontaktusa a fűtőkört bonc-

Next

/
Thumbnails
Contents