144220. lajstromszámú szabadalom • Másolóberendezés szerszámgépekhez

2 144.220 ill. a kereszt és ihosszelőtolás meghajtására. A két előtolás egyenként működik, az összetett mozgás pedig igen finom lépcsőzetes előtolás által'jön létre, amikor a tapintó szerv — rövid időre — hol a keresztirányú, hol a hosszirányú előtolást kapcsolja be. Találmányunkat részletesebben példaképpen egy elektroiMdraulikus imásológyalugép leírása kapcsán ismertetjük és magyarázzuk, de termé­szetesen a találmányunk szerinti .másolóberen­dezés más olyan szerszámgépekre, pl. marógép­re, esztergára, stb. is alkalmazható, ahol a szer­szám és a mjunkadarab egymáshoz viszonyított mozgása két egymásra, célszerűen merőleges irányra bontható fel. Az 1. álbráh a találmányunk szerinti másoló­berendezéssel ellátott gyalugépet -mutatjuk be elölnézetben, a lényegtelen, ill. mellékes részle­tek elhagyásával. A 2. ábrán, pedig a találmá­nyunk szerinti másolóberendezés elvi felépítése látható, amelynek kapcsán a berendezés műkö­dését magyarázzuk, Mindkét ábrán azonos szá­mok azonos alkatrészeket jelölnek. Az (1) gyalugép (2) keresztszánjára, ül. aszta­lára, amelyre a (3) munkadarabot rögzítettük fel, a (4) másolósabloin van felerősítve. Az (5) elektromos vezérlő szerv (6) tapintója elektro­mos érintkezőket működtet, ezek a (7) kábelen keresztül egy áramforrás közbeiktatásával, a (8) jelfogót működtetik. A jelfogó (9a) vasmagja a (9) tolattyúval egy egységet képez. A tolattyú (10) elosztóhengeréhez a (11) olajszivattyú, a (12) vezetéken szállítja az olajat. A tolattyú (l'O) hen­gere ezenkívül még a vízszintes előtolást mű­ködtető (13) hidraulikus .motorral és a függőle­ges .asztalmozgást végző (14) hidraulikus motor­ral van összekötve a (15, 16), ill. (17., 18) olaj­vezeték révén. A (19) vezeték: a (20) olajtar­tályba vezeti vissza az olajat. A (11) olajszi­vattyú (21) dugattyújának, mozgatását célsze­rűen a gép kereszt előtolását meghajtó (22) for­gattyúról eszközölhetjük, melynek excentrici­tása változtatható és ezáltal a szivattyú folya­dék szállítása beállítható. A (23) irányváltó a (13) hidraulikus motor forgásirányának meg­változtatására szolgál. A gyalugép szokásos mechanizmusa egyéb­ként változatlan maradhat és az adapterként al­kalmazott másolóberendezés kiiktatása után rendes síkgyalulási és egyéb célokra használha­tó, mindössze az előtolást működtető (22) for­gattyú és a (11) szivattyú kapcsolatát kell meg­bontani, hogy a forgattyú ismét a mechanikus előtolást működtesse. A 2. ábrán a másolóberendezést mutatjuk be részletesebben.. A (22) forgattyú által meghajtott (11) olaj­szállító szivattyú a (12) vezetéken a (10) tolaty­tyú hengerhez szállítja az olajat. A (13) vízszin­tes és (14) függőleges asztalmozgató motorokat a (15, 16) és (17, 18) olajvezetékek kötik össze a (10) hengerrel, míg a (20) tartályba a (19) veze­téken keresztül jut vissza az olaj. A (23) irány­váltó a vízszintes asztalimozgató motor forgás­irányát cseréli fel, miáltal a másolás mindkét irányban lehetségessé válik. A (13, 14) hidrauli­kus motorokat a (9) tolattyú vezérli, melynek báróim állása van. A (9) tolattyú, ill. annak (9a) toldalék vasmagját viszont a (6) tapintó működ­teti a (24, 25, 26) érintkezők által szolgáltatott jel és a (27, 28) jelfogó mágnestekercsek útján.. A (27, 28) mágnestekercsek táplálására cél­szerűen a (29) egyenfeszültségű áramforrás szol­gál, mely az egyenfeszültséget önmagában is­mert és. ezért nem részletezett módon állítja elő. A (24, 25) érintkezők zárásakor a (27), a (25, 26) érintkezők zárásakor pedig a (28) mágnes­tekercs lép működésbe. A (9) tolattyút megfe­lelően méretezett rögzítő szerv,i pl. a (30) rugó tartja középállásban, amikorls egyik tekercs sem kap.feszültséget. Ezen középállás akkor'jön létre, amikor a (25) mozgó érintkezői is közép­állásiban van. A gép „alapállásában" a (25) érintkező a (24) érintkezővel állandó érintke­zésben van. A (6) tapintó felfelé való mozgása­kor először a (25) érintkező középállásba kerül tehát sem a (24), sem a (26) érintkezőkkel nincs kapcsolatban, majd a (26) érintkezővel érintke­zik. A ,(6) tapintó kiképzése olyan, hogy nem­csak közvetlen felfelé irányuló, hanem oldal irányban ható erők hatására is felfelé mozdul el. Ezt célszerűen a (6a) ékpályás kiképzéssel érhetjük el. A 2. ábra a gépet a (25) érintkező középállásában mutatja be. A találmányunk szerinti másolóberendezés működése ezekután a következő: A gép „alapállásában" érintkező (24, 25) kon­taktusok a (27) mágnestekercs áramkörét zárják, ami a (9) tolattyút a felső állásba húzza fel. Ez által a (9) tolattyú szabaddá teszi a függőleges asztalt mozgató (14) motor (17, 18) vezetékeit, ugyanakkor pedig elzárja a (13) vízszintes moz­gat^motor (15) beömlő vezetékét. A (12) veze­tékből jövő olaj a (17) vezetéken keresztül meg­hajtja a (14) motort, miáltal a gyalugép asztala a munkadarabbal, és a (4) sablonnal együtt emelkedni fog, a tapintó pedig a sablonhoz és a szerszám viszont a munkadarabhoz fog köze­ledni. Az olaj a (18) vezetéken keresztül a (19) visszafolyó vezetékhez csatlakozik. Mivel a (13) motor nem kap meghajtást, a vízszintes előtolás áll. A tapintó* és a sablon érintkezésekor az asztal •még emelkedik és a sablon megemeli a tapintót is. Mihelyt ez a megemelés elérte a másolóbe­rendezés pontossági értékét — amely 0,05 mm-t is elérhet, sőt még annál kisebb is lehet — a (24, 25) érintkezők kapcsolata és ezzel a (27) te­kercs áramköre is azonnal megszakad, a (9) to­lattyút a (30) rugó középhelyzetbe tolja vissza. Ezáltal a (17, 18) vezetékek elzáródnak és a (15) vezeték szabaddá lesz. Ekkor a (13) .motor meg­indul és elkezdődik a vízszintes előtolás, ill. a síkgyalulás. Ez a helyzet mindaddig tart, amíg a sablonon kiemelkedés vagy mélyedés nem kö­vetkezik. Ha a tapintó kiemelkedéshez érkezik, az emel­kedés vagy közvetlenül felfelé, vagy többnyire — pl. függőleges oldalú emelkedés esetén — oldalirányú erőhatás útján mozdít ja felfelé a ta­pintót, amely ennek következtében a (25) érint­kezőt a (26) érintkezővel hozza kapcsolatba. Eb­ben az esetben a (28) tekercs kap áramot és ez a (9) tolattyút az alsó helyzetébe fogja lehúzni

Next

/
Thumbnails
Contents