144220. lajstromszámú szabadalom • Másolóberendezés szerszámgépekhez

Megjelent: 1958. szeptember 1-én. 1 ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 144.220. SZÁM 49. c. 1-9. OSZTÁLY — EE—336. ALAPSZÁM Másolóberendezés szerszámgépekhez Egyesült Izzólámpa és Villamossági Rt. Budapest A bejelentő által megnevezett feltalálók: Móréh Mihály technikus és Pióker Ignác gyalus, bu­dapesti lakosok A bejelentés napja: 1956. március 10. Ismeretesek olyan szerszámgépek, amelyek másolási célokra készültek. Bonyolult alakú, vagy görbe vonalakkal határolt munkadarab pontos és aránylag gyors elkészítése ugyanis csak (másoló berendezés segítségével lehetséges. E másoló berendezések főalkatrésze a sablon, amelynek alakja és méretei megegyeznek a'ki­alakítandó alkatrész méreteivel. A sablont leta­pogató szerv vagy közvetlenül, de leginkább közvetett úton mozgatja a szerszámot. Közvet­len vezérléskor a sablon erős igénybevételnek van kitéve és ezért nagyszilárdságúra kell ké­szíteni, ami a költségeket is növeli, de ezenkí­vül a sablon élettartama is korlátozott. A köz­vetlen vezérlést ezért leginkább csak: egysze­rűbb alkatrészek, pl. kúpos tengelyek ké­szítésekor alkalmazzák. Bonyolultabb alakú alkatrészek esetén» már igen nagy mechanikus igénybevétellel kellene számolni, azonkívül a pontosságot is jobban fo­kozhatjuk akkor, ha nem közvetlen, hanem köz­vetett vezérlést alkalmazunk. Ebben az esetben a sablon letapogatásakor nem lépnek fél nagy erőhatások és így az rendszerint leimezfoől is el­készíthető. A korszerű másolóberendezések hidraulikus működésűek. A szerszámot is hidraulikusan (rendszerint • ún. „foúvárdiugattyú" segítségével) mozgatják és a letapogató szerv a búvárdugaty­tyú mozgatását vezérlő tolattyúval van össze­köttetésben. A vezérlőtolattyú kivitelének igen finomnak és pontosnak kell lennie, mert ettől függ a gép pontossága is. Ez természetesen megdrágítja a kivitelezést is. A fenti okok miatt előnyösebbnek látszana nagyobb méretű tolattyú készítése, mert ennek gyártása ugyanakkora százalékos tűrések esetén is könnyebb, amint egy kisméretű tolattyúé. Nagyméretű tolattyú alkalmazása esetén azon­ban a gép érzékenysége és pontossága csök­kenne, ill. kisebb volna. Ha azonban a nagyobb­méretű tolattyúk csak a folyadék irányítását végezné és a tolattyút egy érzékeny, nem hid­raulikus letapogató szerv működtetné, úgy lehe­tővé válna nagyobbméretű tolattyúk alkalma­zása és így elkerülhetnők a kisméretű tolattyii gyártásával járó nehézségeket és költségeket. Találmányunk a fenti problémát olymódon oldja meg, hogy elektró-hidraulikus vezérlést alkalmaz. A találmányunk szerinti másolóbe­rendezés további előnye még az is, hogy alkal­mas szerszámgépekre adapterként való utólagos felszerelésre is, mivel egyrészt a szerszám moz­gatását hidraulikus motorok közvetítésével is el­végezhetjük az egyes előtolások orsóinak meg­hajtása révén, másrészt pedig az egész berende­zés aránylag csekély súlyánál és egyszerűbb ki­vitelénél fogva. Ezen felül a találmányunk sze­rinti másolóberendezéssel ellátott gépek konst­rukcióján alig kell változást eszközölni és így másolóberendezéssel ellátott szerszámgépek­gyártása lényegesein egyszerűbb lesz, mint a korábbi hasonló rendeltetésű gépeké. Tovább­menően az egész másoló hidraulika szükség ese­tén egész egyszerű módon bármikor kiiktatható, amikor is az előtolások orsói ismét mechanikus meghajtást kapnak. A találmányunk szerinti másolóberendezés sablon letapogatására alkalmas szervvel, vala­mint ezen szerv által vezérelt, a letapogatást mozgássá alakító hidraulikus szervvel rendelke­zik, és azzal van jellemezve, hogy a letapogató mozgást elektromos, jellé átalakító eszközökkel, a jel által vezérlésre alkalmas jelfogóval, a jel­fogó által működtetett háromállású vezérlőto­lattyúval és e vezérlőtolattyúval vezérelt leg­alább két hidraulikus mozgatószervvel van el­látva. Találmányunk lényege tehát az, hogy a cél­szerűen lemezből készült sablont egy elektro­mos tapogató szerv tapogatja végig, amely érintkezőket működtet. Az érintkezők elektro­mágneses jelfogót kapcsolnak be, aniely a há­romállású vezérlőtolattyút működteti. A tolaty­tyú két hidraulikus mozgatószervet, pl. hidrauli­kus motort vezérel a függőleges és vízszintes,

Next

/
Thumbnails
Contents