144218. lajstromszámú szabadalom • Eljárás oxidkatódák előállítására

O Megjelent: 1958. szeptember 1-én. - ' • . ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 144.218. SZÁM 12. m. 1-4, OSZTÁLY - EE-326. ALAPSZÁM Eljárás oxidkatódák előállítására Egyesült Izzólámpa és Villamossági Rt. Budapest A bejelentő által megnevezett feltalálók: Mészá ros Sándor mérnök, üllői és Telegdy György mérnök, budapesti lakosok A bejelentés napja: 1956. január 28. Mint ismeretes, oxidkatódák aktiváló anyagá­nak előállítása során a földalkáliák karbonát­jait szokás előállítani és azokat a katódtestre felvinni, majd izzítás útján oxiddá alakítani és a katódát aktiválni. E karbonátok előállítása céljából a földalkálifémek nitrátjainak oldatá­ból lebet kiindulni, amelyből a földalkálikarbo­náitok amimóniíurnkarbonát, vagy nátriumkarbo­nát odattal csaphatok ki. E lecsapott földialkálikarbonátokat általában desztillált vizes, mosással utólagosan tisztítják meg a szennyező és felesleges anionoktól és ka­tionoktól. Ez a mosási művelet azonban koránt­seim .biztosít kellő tisztaságot. Kísérleteink során megfigyeltük, hogy a fel­vitelire kerülő kiatódmassza tisztasága igen nagy mérteikben befolyásolja az emissziót. Ügy lát­szik, hogy bizonyos szennyezések, elsősorban nehézfém nyomok egészen kis nyoimai is káros hatással lehetnek. Találmányunk célja az eddigieknél lényege­sen tisztább katódmassza előállítása. Találmányunk azon a felismerésen alapul, hogy lényegesen tisztább minőségben állíthat­juk elő a földkálikarbonátokat, ha a fcicsapással egyidejűleg, vagy azt megelőzően külön tisztító műveletet alkalmazunk. Találmányunk értelmében ezt úgy foganato­síthatjuk, hogy a kiindulási földalkálinitrát ol­dathoz a karbonát lecsapását (megelőzően egy kevés nátrium, vagy ammonkarbonát oldatot adagolunk, míg a lecsapásra szolgáló ammon­karboriát, vagy nátriumkarbonát oldathoz egy kevés földalkálinitrát oldatot adunk. A földalká­linitráthoz: adagolt karbonát, ill. a karbonátoldat­hoz adagolt nitrát oldatok mennyisége célszerű­en kb. annyi, amennyi a lecsapásra kerülő föld­alkálikarbonát egytizednyi mennyiségét válasz­taná le. A keletkező csapadékokat leszűrjük és az ilymmódon előtisztított két oldatból csapjuk azután le a földalkálikarbonátok teljes mennyi­ségét, amelyet önmagában ismert módon dolgo­zunk fel tovább. Találmányunk értelmiéiben tehát először elő­kicsapást végzünk mindkét oldatban és csak ez­után foganatosítjuk a keletkezett csapadékok leszűrése után a szüredékekből a főkiicsapást. Ezen eljárás eredményeképpen lényegesen tisz­tább végterméket kapunk. Á találmányunk szerinti eljárás tisztító hatá­sának magyarázata az lehet, hogy az egyes ol­datokban végzett előkicsapásoknál leváló kisebb mennyiségű karbonátcsapadékokban a szennye­zések feldúsulnak és így a csapadék leszűrése útján eltávolíthatók. A fieldúsiulás két okra ve­zethető vissza, éspedig elsősorban a szennyező anyagok nagyobb oldhatatlanságára, másrészt adszorpciós tényezőkre. Szennyező anyagként elsősorban a nehézfé­mek, pl. Pb, Cu, Fe jönnek számításba. Ezen nehézfém karbonátok, ill. hidroxidok oldható­sági szorzat értékei — melyek az oldatban lehet­séges szennyezés mennyiségét szabják meg adott hőfokon —' általában nagyságrendekkel kisebbek, mint az alkáliföldfémkarbonátoké. Eszerint az előfciicsapásinál ezen nehézfémkarbo­nátok, ill. hidroxidok, mint igen oldhatatlan anyagok, gyakorlatilag teljesen le fognak csa­pódni bizonyos mennyiségű alkáliföldfémkar­bonátok kíséretében, ami az oldatok nagymérté­kű1 tisztítását eredményezi. Ugyanakkor a levá­lasztott nagyfelületű csapadék saját felületén képes a még esetleg jelenlevő kationokból jelen­tős mennyiséget adszorbeálni is. Az alkáliföld­fémkarbonátok nagy adszorpciós képessége egyébként önmagában ismert. Találmányunk bárimilyen földalkálikaribonát arány mellett alkalmazható. így pl. jól alkal­mazható abban az esetben, ha ún. hármas kar­banátofcat kívánunk előállítani, éspedig bári­um-, stroncium-, káleiumkarbonátból álló ka­tódmasszát. Használható azonban kettős karbo­nátok esetén is és természetesen bármilyen kar­bonátarány mellett.

Next

/
Thumbnails
Contents