144210. lajstromszámú szabadalom • Vezérlő- és lakatszerkezet egyoldalas és síkkötőgépekhez, különösen svájci sapka kötőgépekhez

Megjelent: 1958. szeptember 1-én. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 144.210. SZÁM 25. a. 1-6. OSZTÁLY - BI—104. ALAPSZÁM Vezérlő- és lakatszerkezeí egyoldalas és síkkötó'gépekhez, különösen svájci sapka kö­tőgépekhez Biró Ignác műszerész, Budapesten. A bejelentés napja: 1956. február 13. Ismeretes már az egyoldalas és sikkötőgépek­nél alkalmazott fogyasztási és szaporítási műve­let, melyeket a készítendő kötöttáruk széles­ségben csökkentése vagy növelése céljából al­kalmaznak, és olymódon végeznek, hogy pl. fo­gyasztásnál a kívánt számú kötőtűt kivonják a lakatszerkezet működtető hatása alól. A kézi működtetésű sik- és egyoldalas kötőgépeknél a fogyasztást vagy szaporítás kézzel, a mintázás miatti tű be- vagy kiiktatásokat pedig kézi ki­tolósablonokkal végzik. E műveletek minden lakatmozgatás utáni elvégzése hasszadalmas, és sok hibalehetőséggel jár, úgyhogy nagymérték­ben lelassítja a kötöttáruk készítését. Még ke­vésbé végezhetők el ilymódon e műveletek a svájci sapkát kötőgépeknél, amelyeken a sap­kák céljára körgyűrűdarabszérű alakokat kell készíteni, amelyek alakkiképzését sűrűn válta­kozó fogyasztási és szaporítási műveletekkel kell megvalósítani. Vannak ugyan a fogyasztást és szaporítást mechanikusan vezérlő szerkezetek is, amilyeneket a motorikus működtetésű gyári gépeken alkalmaznak, ezek azonban bonyolult és drága berendezések, amelyek különleges, két­lábú tűkkel és ezekhez való komplikált lakat­szerkezetekkel működnek, úgyhogy csak a nagyteljesítményű gyáripari gépekhez valók, de a kézi- vagy kisipari használatra való gépek ilyen berendezések működtetését és beszerzési költségét nem birják el. A találmány egyoldalas és sikkötőgépekhez, kiváltképpen svájci sapka kötőgépekhez való, a kötés fogyasztási vagy szaporítási műveleteit vezérlő szerkezet, és ezzel együttműködő lakat­szerkezet, amely azonban emellett a hurokkép­zés és a sikkötőgépeknél szokásos egyéb min­tázó kötések készítésére is alkalmas. Áz ismert lakatszerkezetektől abban is különbözik, hogy nem igényel mozgó szálvezetőt, a vezérlőszer­kezettel együttműködve a fogyasztást, szaporí­tást és mintázást automatikusan végzi, ezenkí­vül a kötöttárú továbbhaladását foganatosító súlyterhelést vagy az egyoldalas gépeknél szo­kásos lécet kiküszöbölő platinákat is vezérli. A találmányt bővebben annak egyoldalas kö­tőgépen alkalmazott példaképpeni kiviteli alak­ját szemléltető csatolt rajzokkal kapcsolatos alábbi leírás ismerteti. A rajzokon az 1. ábra a vezérlőszerkezetet a kötőgép tűágyá­val együtt vázlatosan felülnézetben mutatja, a 2. ábra egy kötőtűt és a kitolását közvetítő rudat mutatja oldalnézetben, a 3. ábra lakatszerkezetet szemlélteti fedele nélkül, felülnézetben, a 4. ábra az 1. ábra baloldali nézete és részben metszete, az 5. ábra a tűágyra harántirányú síkbeli rész­letet mutat vázlatosan, nézetben és végül a 6. ábra az 1. ábra jobboldali nézetét mutatja ugyancsak vázlatosan. A rajzok a vezérlő- és lakatszerkezetnek csak a találmánnyal' kapcsolatos részeit szemlél­tetik, a többi valamint a kötőgép egyéb ismert részeinek ábrázolása el van hagyva. Az —1—: tűágy hornyaiban a —2— nyelves tűk vannak mozoghatóan elrendezve (1. ábra). A —2— kötőtűket működtető lakatszerkezet a —3—• vezetősínek hornyaiban a tűággyal pár­huzamosan elcsúsztatható. A lakatház részei: —4— lakatlap, —5— oldallécek, melyeket a lakat fölött a rajzon nem ábrázolt működtető fogantyú hidal át és ezekhez vagy ezeket ösz­szekötő tartókhoz vannak erősítve a lakatházzal együtt mozgó szokásos és emiatt nem ábrázolt alkatrészek, mint pl. fonalvezetők, kefék stb. (3. ábra). A lakatházat vezető mellső •—-3— léc­ben a tűvezető hornyok ill. a tűk között kikép­zett hornyokban elhelyezett —6— csapokon a szögemelő alakú —7— platinák vannak billent­hetően ágyazva (4. ábra), melyeknek a tűk közé benyúló —7a— karja végzi a' hurok átbukta­tását ill. szemleverését és azok a villás száraik közötti —7b— mélyedésükkel a kötött árura támaszkodnak, miáltal feleslegessé teszik le­húzó súlyok ill. léc alkalmazását. A tűk kötési helyzeténél a —7—• platinák —7a— karjai a kötött áruról felemelkednek (5. ábra), amit a la­katház —5— oldalléceit összekötő —8— tartóra erősített és ennélfogva a lakatházzal együtt-

Next

/
Thumbnails
Contents