144141. lajstromszámú szabadalom • Mágeses rajzjáték

Megjelent: 1958. augusztus hó 1-én. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL O LEÍRÁS 144.141. SZÁM 74. f. 22—31. OSZTÁLY — SE—513, ALAPSZÁM Mágneses rajzjáték Szendrei Lajos, Budapest A bejelentés napja: 1956. szeptember 15. A találmány szórakoztató játék, amely nem csak gyermekek, hanem felnőttek szórakozta­tására is alkalmas, a figyelmet erősen leköti és gyermekeknél a rajzkészséget is növeli. Emel­lett olcsón, tömegesen lehet előállítani, nagy­részt hulladék anyagokból is. A találmány lényegét a rajz kapcsán magya­rázzuk meg,, amely a találmány példaképpen megadott kiviteli alakját az 1. ábrán metszet­ben mutatja, éspedig a 2. ábra I—I vonala sze­rint, a 2. ábra pedig nézet. Az —1—' alapzat pl. kéregpapírból készülhet és előnyösen téglalap alakú. Ezen az alapzaton az egyik oldalon a —<2—• léc vagy távolságtartó van pl. ragasztással megerősítve, e léc mellett tehát lapos, üres tér keletkezik. Ezt a teret fent és lent ugyancsak egy-egy léc határolja, de jobboldalt a tér szabad, ül. nincs elzárva és így a játék jobboldaláról a —7— képet lehet ebbe a térbe behelyezni. Ez a kép a rajz: szerint tré­fás, torzított feltüntetésben bohócot ábrázol, de természetesen más ábrát is lehet alkalmazni. Azáltal, hogy a kép kivehető és másikkal he­lyettesíthető, a játék még kellemesebbé válik, de egyszerűbb kivitelnél lehet a képet állan­dóan is rögzíteni és így csak egy képet hasz­nálni. A —7— kép felett két átlátszó anyagú lap van, amelyek pl. celluloidból vagy celofánból készülhetnek és amelyeket a rajzon 4-gyel ill. 5-tel jelöltünk. Ezeket a lapokat a —3— távol­ságtartó léc erősíti meg olyképp, hogy e lapok között egy további, lapos —6— tér keletkezik, amelyben vasport vagy vasreszeléket helyezünk el. Ha, a játékot függőleges helyzetbe fordítjuk, ez a vaspor lent gyűlik össze, úgy, amint a 2. ábra mutatja, ha pedig vízszintes helyzetbe for­dítjuk és azután a játék felső vagy alsó felüle­tén kisméretű mágnest mozgatunk, az magával viszi ezt a vasport. Ilymódon lehet több-keve­sebb ilyen fekete színű vasport vagy reszeléket a rajz tetszésszerinti helyére vinni és a felraj­zolt archoz ilyen módon szakállt, bajuszt, hajat, fekete kötést stb. hozzáadni. A mágnessel tehát az ábra sok, különböző va­riáció szerint módosítható, ami kellemes szóra­kozást biztosít. A vaspor természetesen zárt tér­ben van, hogy ki ne hulljon. A játékot fedéllel is el lehet látni és így azt könyvalakban elkészíteni, olyképp, hogy a fe­dél belső felületén mintarajzok vannak, amelye­ket a mágnessel kell létrehozni. Szabadalmi igénypontok: 1. Mágneses rajzjáték, melynek jellemzője átlátszó anyagú (4, 5) lapokból készített, zárt tér, ebben levő vaspor vagy vasreszelék és e zárt tér alatt levő (7) rajz vagy ábra, olyképp, hogy a vasport vagy reszeléket az ábra külön­böző részei fölé lehet vinni, külön mágnes se­gítségével. 2. Az 1. igénypont szerinti rajzjáték kiviteli alakja, melynek jellemzője, hogy a (7) rajz egyik oldalán nyitott térben van és így cserél­hető. 1 rajz A kiadásért Telel: a Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó igazgatója 2470. Terv Nyomda, 1958. — Felelős vezető: Gajda László

Next

/
Thumbnails
Contents