144096. lajstromszámú szabadalom • Spirálfúró vastagított maggal és kihegyesített keresztéllel

Megjelent: 1958. augusztus hó 1-én. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 144.096. SZÁM 49. a. 38-53. OSZTÁLY — WE—131. ALAPSZÁM Spirálfúró vastagított maggal és kihegyesített keresztéllel Bejelentő: VEB Werkzeugfabrik Königsee, Königsee/Thür. (NDK) Feltaláló: Josef Fox, kovács, Halle/Saale * A bejelentés napja: 1956. március 28. A spirálfúró a forgácsolószerszámok között különleges helyet foglal el. Más szerszámokkal. mint pl. esztergakéssel 'és marószerszámokkal szemben ugyanis spirálfúróknál a munkakörül­ményeket erősen nehezíti a forgács- és hőmeny­nyiség elszállításiának feladata. Ezenfelül e fú­rók éleinek homloksíkja csavarfelület,, mégpe­dig a fúró közepe felé állandóan növekvő ék­szöggel és ezenfelül a spirálfúró célszerűen két főéi mellett még egy harmadik,, keresztéinek nevezett „él"-el is rendelkezik, amerv utóbbi, erősein negatív vágószöge miatt,, tulajdonképpen nem is vág, hanem a megmunkálandó anyagot nyomja. Mindezek a fúró különösen nagy igénybevételét okozzák, éspedig elsősorban a ke­resztéi környezetében fellépő előtolóerők révén-. A keresztélt viszont másrészről a fúró ke­resztmetszete szabja meg, márpedig egy mag, vagyis a két csavarodásalakú menetet összekötő középső összekötőrész, a fúró mechanikai szi­lárdságára való tekintettel nem küszöbölhető ki. A szilárdsági okokból, vagy a fúró rezgéssel szembeni ellenállóképességének (rezgési szilárd­ságának) növelése végett kívánatos magyastagí­tás a keresztélek szélesítését eredményezi, mi­által, amellett, hogy a fúrás minőségére nézve káros hatása van, ismét elsősorban az előretoló­erők növekednek. Mivel a fúrók magjainak mé­retezésénél a fentiek szerint kényszerűségből valamilyen középutat kell választani, megpró­bálták viszont a keresztélek ismert kihegyesítése révén annak szélességét csökkenteni. Ez azon­ban csak bizonyos és csak részleges eredmény­hez vezet, mivel egyrészt a keresztéi vágószöge a kihegyesítés körzetében mégis negatív marad, másrészt viszont kihegyesítés alá kerülnek a fő­élek pozitív vágószögei is egészen a keresztéi magasságáig, és ezek itt szintén negatívokká válnak. Találmányunk célja a magnak a fúró szilárd­ságát növelő megvastagítása mellett a keresztéi munkamódjának jelentős megjavítása. Találmányunk értelmében a fenti célt a spi­rálfúró spirálhornyába részben benyúló henge­res mag kiképzésével, valamint olyan fúróke­resztmetszet révén érhetjük el, amelynél a pár­huzamos és a 'kihegyesítés révén a keresztélig egyenesvonalban folytatódó főélek egymástól való távolsága kisebb, mint a mag átmérője. A fenti, a találmányunk szerinti megoldásnak az a következménye, hogy a keresztéi kihegye­sítése pozitív vágószöggel történhet, vaíamint, hogy az ezek után megmaradó keresztéi-széles­ség nagyon kicsiny, és nagyjából azonos méretű a főélek egymástól való távolságával. Ezenfelül e fúró, a találmányunk szerinti megvastagított körkeresztmetszetű magja miatt, az: ismert spi­rálfúrókénál nagyobb szilárdsággal rendelkezik, és így tehersbíróképessége is megnövekszik. Kísérleteink során megállapítást nyert, hogy a találmányunk szerint, fúró éltartóssága,, mind­három élének kedvezőbb kialakítása miatt, sok­kal jobb, mint az ismert spirálfúróké és ezen­felül kevésbé is hajlamos rezgésekre és ezáltal tisztább munkát végez, továbbá keresztmetsze­tének kedvezőbb feszültségelosztása miatt na­gyobb megterheléseket is elbír. A találmányunk szerintii spirálfúró egy péMa­képpeni kiviteli alakját a mellékelt rajzok kap­csán ismertetjük, amelyek közül az 1. ábra a taMliméinyunk szerintii spirálfúró hossznézetét, a 2. ábra a találmányunk szerint kihegyesített és háitriafeösKörült spirálíúró 'homloknézetét, és végül a 3. ábra a találmányunk szerinti spirálfúró keresztmetszetét tünteti fel. Az ábrákon azonos számok, azonos részeket jelölnek. Az ábrákon —1— jelöli a két hátraköszörült, egymással párhuzamosan fekvő főéit, míg —2— jelöli a keresztelt. A csavarmeneteket összekötő rész —3— 'hengeres magként van kiképezve és ez résziben benyúlik a csiavartihornyokba. A mag és a csavarmenetek egymáshoz képesít pedig úgy vannak elrendezve, hogy a hátraköszörült és ki­hegyesíteitt fúró egymással párhuzamosan, fekvő főéilieii egymástól csak oly kis —4— távolságra legyenek, aaniely kisebb, minit a mag átmérője. A főélek környezetében és ezek mindkét oldalán

Next

/
Thumbnails
Contents