144092. lajstromszámú szabadalom • Nyomtávváltoztató kerék-pár különösen kötött sínpályás járművekhez

Megjelent: 1958. augusztus hó 1-én. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 144.092. SZÁM 20. d. OSZTÁLY - VE—250. ALAPSZÁM Nyomtávváltoztató kerékpár különösen kötött sínpályás járművekhez Ministerium für Verkehrswesen, Berlin (Mémet Demokratikus Köztársaság) Feltalálók: Kramer Erwin, oki. mérnök, Berlin-A ltglienicke, Necke Gotthard mérnök, Leipzig A bejelentés napja: 1956. június 27. Német Demokratikus Köztársaságbeli elsőbbsége: 1955. augusztus 26. A találmány kerékpárra vonatkozik, különö­sen sínen járó járművekhez, amelynél a csap­ágyban forgó tengelyre felfutó tárcsa van ékel­ve, mely utóbbival a tulajdonképpeni oldal­irányban eltolható futókerék, pl. kapcsoló fo­gazással áll összeköttetésben. Nyomtávtartók segítségével, melyek egy kettőshornyos gyűrűbe kapcsolódnak, mely a keréktárcsában két csú­szógyűrű között csúszóan van ágyazva, a futó­kerék tehermentesített állapotában két külön­böző szélső helyzetben reteszelhető. Beállítható kerékpárok már a legkülönbö­zőbb kiviteli alakokban ismertekké váltak: azok mellett a kerékpárok mellett, melyeknél a nyomtávolság változtatása csak e kocsiszekrény felemelése és a kerékpár szabaddá tétele után lehetséges, törekedtek arra, hogy olyan változ­tatható nyomtávolságú kerékpárokat dolgozza­nak ki, melyek önműködően átállíthatok, anél­kül, hogy a kerékpárt a jármű alváztól el kel­lene választani. Ismeretesek pl. kerékpárok, melyeknél moz­dulatlanul álló tengelyen szabadon futó kere­kek oldalirányban eltolható és mindenkori szélső állásukban illesztő darabokkal, vagy ha­sonló berendezések segítségével reteszelhetek. Ezeknek a kerékpároknak azonban az a. nagy hátrányuk, hogy az egymástól függetlenül futó kerekek következtében a szinusz járás már nincs meg, tehát a nyomkarimának idő előtti kopása következik be, és ezzel együtt fennáll a kisik­lás veszélye. Ennek a hátránynak kiküszöbölésére olyan szerkezeti megoldásokat dolgoztak ki, melyek­nél a szabadon futó kerekek: változtatható hosz­szúságú összekötő rudazattal, üreges tengelyek­kel stb. vannak egymással összekötve. Ez, az el­rendezés azonban lehetetlenné teszi a, kerékpár­nak másik nyomtávolságra való gyors önmű­ködő átállítását, Javasolták már a rögzített tengelyre szabadon futó kerekeket ferdén elhelyezni és ezeket a kerekeket pl. kardancsukló segítségével moz­gathatóvá tett, üreges tengellyel összekötni. Egy másik nyomtávra való állítás ebiben az esetben egyszerűen a tengelynek 180 fokkal tör­ténő elfordításával érhető el. Itt azonban hátrányos, hogy a futókerekek ferde állása káros hatással lesz a felépítményre és a jármű nyugodt járására. Továbbá ismeretesek olyan kerékpárok, me­lyeknél a futókerekek a forgó tengellyel állandó összeköttetésben maradnak, azonban a tengelyen oldalirányban eltolhatók és mindenkori szélső helyzetükben reteszelő berendezésekkel rögzít­hetők és helyhez kötött nyomtávváltoztató be­rendezések segítségével önműködően átállítha­tok. Ezeknek a kerékpároknak azonban az a hát­ránya, hogy. a futókerekek oldalirányú eltolá­sát terhelés alatt kell végezni. Végül, kidolgoztak már olyan állítható kerék­párokat is, melyek önműködően állíthatók s amelyek futókerekei a forgó tengellyel oldal­irányban eltolhatóan vannak összekötve és a minden egyes futókerék mellett, elhelyezett se­gédkerék segítségével a nyomtáwáltoztatás alatt tehermentesíthetők. Ez a szerkezeti meg­oldás az összes említett hátrányokat kiküszöböli. Gyakorlati kivitelre azonban szóba sem jöhet, mert a segédkerekek mellett elhelyezett szaba­don fekvő fogaskerekek üzem, közben könnyen megsérülhetnek és azonkívül a futókerekek ol­dalirányú eltolása csavarmenet, segítségével tör­ténik, mely mellett egy meghatározott nyom­távolságra való beállítás nincs minden körül­mények között feltétlenül biztosítva. A találmány tárgya olyan állítható kerékpár, melynek szerkezete a fentebb említett hátrá­nyokat nélkülözi és a legegyszerűbb eszközök­kel kifogástalan önműködő átállítást tesz lehe­tővé, valamint biztosítja az üzembiztonságot és a szinuszjárás megvalósítását.

Next

/
Thumbnails
Contents