144069. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés elektroforetikus és ionoforetikus elválasztásra

Megjelent: 1958. augusztus hó 1-én. * . ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 144.069. SZÁM 12. h. OSZTÁLY — MO-254. ALAPSZÁM Eljárás és berendezés elektroforetikus és ionoforetikus elválasztásra Bejelentő: Richter Gedeon Vegyészeti Gyárt Rt, Budapest. A bejelentő által megnevezett feltalálók: Dr. Molnár Béla kutatóvegyész, dr. Udvardy Ist­vánná, dr. Cserey-Pechány Éva mikrobiológus, Wack Géza technikus, mindhárman budapesti lakosok. Bejelentés napja: 1955. október 6. Mikor oldatokban egyirányú elektromos erő­teret állítunk elő, az abban levő ionok, vagy elektromos töltéssel bíró részecskék az erőtér hatására méretüktől és töltésüktől függő sebes­séggel vándorolnak. Az elv alkalmas arra, hogy különböző vándorlási sebességű részecskéket külön lehessen választani, ha gondoskodnak ar­ról, hogy a rendszerben a részecskéknek azt az elmozdulását, ami nem az elektromos erőtér hatására jön létre (hőcirkuláció, diffúzió stb. okozta keveredés) a minimumra szorítsák. Ez megfelelően biztosítható nagy molekulák ese­tében vizes oldatban is a Thiselius készülékben, ahol a hőcirkuláció gondos kiküszöbölésével el­érhető, hogy megfelelő elektrolit oldatban a különböző vándorlási sebességű nagy moleku­lák külön rétegben rendeződjenek. Bizonyos fo­kig csökkenthető a keveredés membránok, vagy membránrendszerek alkalmazásával, de teljesen megakadályozni csak úgy lehetne, ha az egész elektroforetikus elválasztást biztosító teret valamilyen porózus vagy mikroporózus anyaggal töltik ki, így pl. kvarc-, celluloze­porral, vagy agar v. szilikagéllel, amit a meg­felelő elektrolittal itatnak át. így analitikai és mikropreparatív célokra igen elterjedten hasz­nálják a szűrőpapíron végzett elektroforézist, aminek igen egyszerű kiviteli módja az, hogy megfelelő pufferrel átitatott szűrőpapírcsík kö­zepére felcseppentik az elválasztandó anyagot és e papírcsík két végére több 100 V egyen­áramú feszültséget kapcsolnak a puffer közve­títésével. Az elektromos tér hatására a felvitt anyagkeverék komponensei különböző sebes­séggel vándorolnak és egymástól különálló csí­kokban helyezkednek el. Elmozdulásuk azon­ban egyrészt a puffer diffúziója és az elektrooz­mózis hatására létrejövő áramlás, másrészt az elektroforézises vándorlásból összegeződött ere­dő lesz, amit a puffer és a szűrőpapír kapilláris szerkezete nagy mértékben befolyásol. A mód­szert főképp fehérjék analitikai szétválasztá­sára kiterjedten alkalmazzák. Preparatív vagy ipari méretű elektroforézi­ses szétválasztásra ezideig megfelelő megoldás nem található, csupán a fentemlített módsze­rek némelyikét sikerült mikropreparatív mére­tűvé kifejleszteni. így pl. a papír elektroforé­zist különleges vastagságú szűrőpapír alkalma­zásával lehet ilyen milligrammos méretekig fejleszteni; ugyanilyen nagyságrendű anyagok elválasztására alkalmas a Consden és Gordon (Nature, 264. 499. 1949. és Bioch. J. 40. 33. 1946.) által ismertetett módszer, amely üveg­lemezre pár mim vastagságban kiöntött puffér­ól da ttal átitatott agar-zselét, vagy szilikagélt alkalmaz, amit a két szemközti oldalon, puffer oldat közvetítésével elektromos feszültség alá helyez. Az elválasztandó anyagot a lemez közé­pébe vágott keskeny rovátkába önti fel és az elválás megtörténte után az agarrétegből a meg­felelő csíkokat kivágja és a hatóanyagot az agar mellől kipreparálja. Nagyobb méretű a J. B. Armitage, A. R. Todd (J. Chem. Soc. London 3863. 1953.) szerzők által a Bi2-vitamin bom­lástermékeinek izolálására 'alkalmazott beren­dezés, amely lényegében pufferoldattal átita­tott papírporral töltött üvegcsőből áll, melynek egy rétegében az elválasztandó anyag be van itatva és amelynek két vége ,,+" és ,,—" elektródákat tartalmazó puff er oldatba ér. A feszültség hatására a keverék-rétegből a külön­böző vándorlási sebességű komponensek kilép­nek és különálló csíkokban helyezkednek el. Adott időpontban a folyamatot megszakítják és a papíroszlopot a kromatográfiából ismert el­járás analógiájára kitolják és a megfelelő gyű­rűket kivágva, a hatóanyagot ezekből kiprepa­rálják. Ismeretes még a W. Grassmann és Hannig (Naturwissenschaften 9. 200. 1951.) által a fo­lyamatos elektroforézis megvalósítására össze-

Next

/
Thumbnails
Contents