144064. lajstromszámú szabadalom • Eljárás kén kinyerésére kénhidrogéntartalmú gázokból

Megjelent: 1958. augusztus hó 1-én. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 144.064. SZÁM 26. d. 8. OSZTÁLY — LE—262. ALAPSZÁM Eljárás kén kinyerésére kénhidrogéntartalmú gázokból VEB Leuna-Werke "Walter Ulbricht", Leuna, NDK. A bejelentés napja: 1956. június 19. Kénhidrogéntartalmú gázok kén kinyerése céljából történő feldolgozása többféle módon történhet. A legelterjedtebb eljárás, olymódon folyik le, hogy a kénhidrogéntartalmú gázt a benne jelenlevő kénhidrogénnek sztöchiomet­rikusan megfelelő mennyiségű oxigénnel, leve­gővel vagy oxigént leadó gázzal (pl. kéndioxid­dal) vagy ilyen gázok elegyével keverik és a kénhidrogént felemelt hőmérsékleten elemi kén­né alakítják át. Az e reakció során felszabaduló meleget hasznosítani lehet. A magas reakcióhő­mérséklet következtében azonban az említett át­alakulás nem folyik le teljes mértékben, hanem a távozó gázok még át nem alakult kénhidro­gént és kéndioxiddá elégett kénhidrogént is tar­talmaznak. A kén lehető legmesszebbmenő ki­nyerése érdekében tehát" az első reakciólépcső­ben kapott véggázokat egy második reakció­lépésben további átalakításnak kell alávetni. Ennek a gazdaságosság érdekében folytonos üzemben lefolytatandó második reakciónak az elősegítésére katalizátort kell alkalmazni. Az olyan eljárásmód, amelynek során szakaszosan viszik fel a reakcióban. résztvevő anyagok egyi­két, pl. a kéndioxidot a katalizátorra, majd le­folytatják a reakciót és azután újabb anyagot visznek a katalizátorra, a folytonos üzem termé­szeténél fogva nem alkalmazható. Katalizátor­ként már igen, sokféle anyagot ajánlottak, ame­lyek közül eddig a legszélesebb körben az alu­míniumoxid került gyakorlati alkalmazásra, még pedig a természetben előforduló bauxit alakjában. Minthogy a kénhidrogén és a kén­dioxid között lefolyó reakció egyensúlyi állapot­hoz vezet és a reakcióegyensúly a hőmérséklet csökkenése esetén az elemi kén képződése irá­nyában tolódik el, így a reakció minél alacso­nyabb hőmérsékleten való lefolytatására kell tö­rekedni. Ennek a törekvésnek bauxit katalizátor alkalmazása esetén azonban korlátokat szab az a körülmény, hogy eddig nem sikerült olyan bau­xitféleséget találni, amely 270—300 C°-nál ala­csonyabb hőmérsékleten, gyakorlati szempontból kielégítő sebességgel tudná az átalakulást katali­zálni. A bauxit katalizátorok további hátránya, hogy csak néhány bauxitféleség mutat egyálta­lán katalitikus hatást és emellett az alumínium­oxid a magas reakcióhőmérséklet következtében fokozatosan olyan módosulatúyá alakul át, amely már nem katalitikus hatású. Ez az átren­deződés nemcsak azzal a hatással jár, hogy a katalizátor egy bizonyos üzemi időtartam eltel­tével használhatatlanná válik, hanem a katalizá­tor szemcséi már az üzem folyamán is kisebb­nagyobb mértékben szétesnek és ezáltal a kata­lizátorréteg ellenállása egyre növekszik és ezért egyre több energia szükséges a gázoknak a kata­lizátoron való átvezetéséhez. E nehézségekre való tekintettel javasolták már aktívszén katalizátor alkalmazását bauxit helyett. Ez a katalizátor azonban magas ára és pirofórus tulajdonsága miatt nem tudott a gya­korlatban elterjedni. Az e célra ugyancsak már javasolt barnaszénkoksz nem bizonyult eléggé aktívnak. Kísérleteztek emellett nagyszámú szintetikus katalizátorral is, mint pl. aktív tim­földdel, szilikagéllel, különböző fémek szilikát­jaival, részben ezek és szén keverékeivel; ezek egy része ugyan igen jó katalitikus hatást mu­tatott, ipari alkalmazásuk azonban költséges voltuk miatt nem gazdaságos. Ismeretes olyan eljárás is a széntartalmú katalizátorok hatásá­nak fokozására, amely szerint ammonia hozzá­adásával aktiválják a katalizátort. Ez az eljárás azonban a jelen esetben nem alkalmazható, mert nehezen olvadó ammoniumsóknak a reak­tor-kemencében való lerakódására vezetne. A találmány alapját az a felismerés képezi, hogy mindezek a hátrányok kiküszöbölhetők, ha a második fokozatban túlhevített vízgőzzel elő­zetesen kezelt barnaszénfélkokszot (barnaszén­svélkokszot) alkalmazunk katalizátorként, mi­mellett ebben a második fokozatban 100 C° fe­letti, előnyösen 150—250 C° közötti hőmérsékle­tén dolgozunk és a képződött kéngőzöket a re­akciógáztól a katalizátor mögött különítjük el. A túlhevített vízgőzzel való előzetes kezelés cél­szerűen 600 C° és 1200 C° közötti, előnyösen 700 C° és 900 C° közötti hőmérsékleteken tör­ténik. A barnaszénfélkoksz túlhevített vízgőzzel való előzetes kezelése különféle módokon hajt-

Next

/
Thumbnails
Contents