144061. lajstromszámú szabadalom • Védőszerkezet forgóhengeres bőripari barkázógépekhez

Megjelent: 1958. augusztus hó 1-én. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 144.061. SZÁM 28. b. 12—19. OSZTÁLY — KO-960. ALAPSZÁM Védőszerkezet forgóhengeres bőripari barkázógépekhez A Magyar Állam, mint Korbuly Béla és Bajor Béla budapesti lakosok, feltalálók jogutódja A bejelentés napja: 1955. november 15. Ismeretes, hogy a bőriparban használt alá­húzó vagy másnéven bankázó gépeknek két egymás felett párhuzamosan elhelyezett hen­gerük van. Ezek a hengerek azonos irányban forognak és a két henger befogó nyílása felé vízszintes síkban elmozduló munka-asztal ve­zeti a bőrt, majd a két henger az asztal éle körül sodorja azt. Ez a barkázó gép azért veszélyes, mert amikor az asztal befelé halad a bőr kiiga­zítása végett a dolgozó a kezét az asztalon hagyhatja és az asztallal együtt a hengerek közelébe került kéz könnyen törést, zúzódást vagy erős horzsolást szenvedhet. Veszélyes a gép akkor is, amikor az asztal már a hengerek­hez záródott és a hengerek már munkát végez­nek, mert ilyenkor a bőr kisimítása, igazítása vagy terelése végett nyúl a dolgozó a henger közelébe és a kezét ugyancsak veszélyezteti. E veszély elhárítására védőlécek és kioldó szerkezetek ismeretesek. A védőlécek hát­ránya, hogy a befelé haladó asztal vagy bőr a kezet védőrésznek ütheti, a kéz a védőléc alá szorulhat és sérülés következhet be. Az ismert kioldószerkezet lényegileg ütközőrúd, amely a védő elmozdulására az asztal útjába kerül és megállítja a hengerek felé haladó asztalt, de a hengerek, tovább- forognak. Ez a megoldás sem kielégítő, mert a rögzített asztal mellett tovább forgó hengerek ugyancsak balesetet okozhat­nak. Az ismert védőberendezések ezen felül nem is könnyítik a bőrre] való munkát. Elő­fordul ugyanis, hogy a hengerek által sodort bőr helytelen terelés vagy egyéb ok miatt gyű­rődik, a hengerek elkapják; összesodorják és így nagymértékben rongálják azt. Ilyenkor a gépet le kell állítani a bőr kiszabadítása vé­gett. A hiba észrevételétől a hengerek mozgá­sának megszűntéig viszonylag hosszú idő telik el. A szíj váltó áttolása nehézkes a régi gépek­nél, de ott sem áll meg rögtön a henger, ahol a motor közvetlenül kikapcsolható. Mindkét esetben a gyorsan mozgó tömeg tehetetlensége is érvényesül az energiaszolgáltatás megszűnte után. A találmány szerinti védőszerkezet segítségé­vel a gép bármely pillanatban megállítható, tehát abban a pillanatban is, amikor a bőr gyűrődni kezd. Elég ha a dolgozó megnyomja a keze ügyébe eső védőrácsot, vagy védőbur­kolatot és a,gép azonnal megáll. Á bőr tehát tovább nem .károsodik. Egyébként a balesetek is leginkább -olyankor következnek be, amikor a; gyűrődő bőrt a munkás menteni próbálja és azzal együtt a keze is a hengerekhez kerül. A találmány védőszerkezet,, amelynél a for­góhengerek és a munka-asztal mozgató ten­gelyét a hajtószervvel tengelykapcsoló köti össze és a tengelykapcsolót elhúzó erő hatása alatt álló rúdra szerelt kapcsolószerv működ­teti. A húzórúdnak távolságtartó csapja van, mely a védőburkolat vagy védőrács eltolásakor az összekötőrudak útján elforgatott elforduló rúd furatába hatol. A találmány egyik kivitéli alakját a rajz szemlélteti, ahol az 1. ábra a védőszerkezetet oldalnézetben szemlélteti, a hengerek eltávolítása mellett, melyek helyét pontozott vonalú körök jelzik. A 2. ábra a védőszerkezet hátulnézete. A barkázógép állványára szerelt 1 tartóra a 2 védőrács a 3 és 3' csuklóval kapcsolódik. A védőrács két alsó végéhez a 4 és 4' csuklóval az 5 és 5' összekötőrúd/ csatlakozik, melyek a védőrácsot a 6 elforduló rúddal a 7 és 7' fülek útján kötik össze. Az elforduló rúd egyik vége a csapágytartó bakra szerelt 8 gyűrűbe van csap­ágyazva, míg a másik végét a 9 hüvely tartja. Az elforduló rúd 10 feje a 11 furattal van el­látva. A 9 hüvely tartja még a 12 kacsolórudat, melynek 13 feje és e fejre erősített 14 távolság­tartó csapja van. A kapcsolórudat a 16 rugó veszi körül, mely a tartóhüvely jobboldali végé­nek támaszkodik és a kapcsolórúdra erősített 15 gyűrűt szorítja. A kapcsolórúd végére erősí­tett 17 villa alakú kapcsolószerv oldja, illetve zárja a 19 tengelykapcsoló részt a 18 csúszósam közbeiktatásával. Amikor a kéz vagy a meg­munkálandó bőr a védőrácsot érinti, a védő­rács a 3—3' csuklók körül elfordul, előre­nyomja az 5—5' összekötő rudakat, azok pedig a 7—-7' fülek útján elforgatják a gép mögött levő 6 elfordulórudat. A 6 rúdra rögzített 10

Next

/
Thumbnails
Contents