144055. lajstromszámú szabadalom • Csuklóelemes szállítóberendezés

Megjelent: 1958. július hó 1-én. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 144.055. SZÁM 81. e. 1—24. OSZTÁLY — JU—75. ALAPSZÁM Csuklóelemes szállítóberendezés A Magyar Állam, mint a feltaláló: Juhász Lajos technikus, budapesti lakos jogutódja • • A bejelentés napja: 1955. április 6. Az eddig ismeretes és alkalmazott csuklóele­mes és láncos végtelenített szállítóberendezé­sek a célnak megfelelő kialakítással (tálcás, horgos, serleges stb.) túlnyornróészt a mozga­tandó darabáruk vagy eszközök meghatározott helyről meghatározott helyre való szállítására alkalmasak. Használnak szállítóberendezéseket olyan helyekre is, ahol nem a szállítás, hanem egy munkafolyamat folyamatossá tétele a cél, pl. futószalagon történő szereléseknél, festés­nél, tisztító eljárásnál, szárító eljárásnál, galva­nizálásnál, palackok csomagolásánál stb. Az ilyen helyen alkalmazott szállítóberendezések csupán abban különböznek a kizárólag szállítási célt szolgáló berendezésektől, hogy szállítási se­bességük kisebb, s a munka folyamatától függő, de a szállítási út teljes részében egyenlő. A találmány szerinti megoldás csuklós ele­mei és pályakiképzése olyan szállítóberendezés kialakítását teszi lehetővé, amelyen a szállított áru vagy eszköz; a pálya különböző szakaszain különböző sebességgel mozoghat. A csuklóelemes szállítóberendezés alkalmazá­sára főleg ott nyílik lehetőség, ahol szükség van arra, hogy a szállítópálya bármely szaka­szán valamilyen okból a szállítandó darabok — pl. szerelőhelyeken — kisebb sebességgel mo­zogjanak, de a két munkahely között a darabok mozgása gyorsabban kell hogy történjen. A ta­lálmány szerinti csuklóelemes szállítóberende­zés a nürnbergi olló tagjainak megfelelő módon kialakított, valamint futó- és kiemelő görgők­kel ellátott csuklós elemekkel, továbbá a futó­pálya síkjából ferdén kiemelkedő pályarészből és menesztő kerékpárból álló nyitószakaszokkal rendelkezik. A rajz a találmány példaképpeni megoldását szemlélteti. Az 1. ábra a berendezés hajtását és elrendezé­sét,, a 2. ábra a csuklóselemek kialakításának egy részletét, a 3. ábra ennek felülnézetét, a 4. ábra mutatja a berendezés nyitó és záró szakaszainak váltakozását. Az egyes csuklós elérnek a nürnbergi olló elve alapján négy csuklón keresztül zárt ido­mot alkotnak (2. ábra).. A csuklópontokban há­rom helyen az —1— futógörgőpárok vannak el­helyezve, míg a negyedik helyen a tárgy meg­fogására alkalmas —2— szerkezet van elhe­lyezve, amely lehet horog, kampó, befogópofa stb. Ezek a csuklós elemek sorban egymásután csatlakoznak és a pálya —3— szállítószakaszán háromszög alakot vesznek fel, A csuklópontok kiképzési helyén beépített —1— futógörgő párok közül minden második kettős —4— futófelülettel bír. Ezek az ún. ki­emelő görgők. A futógörgők —5— szögvaspá­lyában vannak vezetve. A pálya azon helyén, ahol a szállítandó darab mozgási sebességét csökkenteni akarjuk, van elhelyezve a —6— nyitószakasz. A nyitósza­kasz ferdén elhelyezett —7— pályájára csak a —4— kiemelő görgők futnak fel, ezáltal a há­romszög alakú csuklós rendszer szétnyílik. A szétnyílás pillanatától kezdve a «szállítás sebes­sége csökkenni kezd és ez addig tart, amíg az elemek széthúzása be nem fejeződött. Ez; alatt a felfüggesztési pontok osztása is T-ről t-re vál­tozik, vagyis az elemek összesűrűsödnek, a se­besség pedig Vi-ről Vs-re csökken. (1. ábra.) A csökkentett sebességei addig mozog a tárgy, amíg az elérnek összesűrűsödött állapotban van­nak, majd a nyitószakasz lefutó oldalán a se­besség ismét növekedni kezd mindaddig, míg az elemek vissza nem alakulnak az eredeti for­májukba és a sebesség eléri a nyitószakasz előtti értéket. Az elemek összesűrűsödésén kí­vül a nyitószakasz —2— pontjain felfüggeszt tett tárgy magassági helyzete is megváltozik, amely bizonyos helyeken, pl. palackoknak lá­dába rakásnál, további előnyt jelent. A sebességváltozás mértéke az összesűrűsö­dés mértékétől függ. Egy pályán több helyen lehet nyitószakaszt elhelyezni (4. ábra), me­lyeknél a nyitás mértéke függvénye az elemek­összesűrűsödési helyén szükséges sebességnek. A nyitószakaszhoz; tartozik a —9— menesztő kerékpár, amely a ^8— haj tómű vél együtt mechanikusan végzi a berendezés mozgatását.

Next

/
Thumbnails
Contents