144037. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és készülék oleofil pigmenseket tartalmazó szerves oldószeres mélynyomófestékek előállítására

Megjelent: 1958. január hó 15-én. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 144.037. SZÁM 50. c. OSZTÁLY — GA—310. ALAPSZÁM Eljárás és készülék oleojil pigmenseket tartalmaso sxerves oldószeres ' mélynyomó festékek előállítására A Magyar Állam, mint Gáti György vegyészmérnök, budapesti lakos jogutódja. A bejelentés napja: 1953. december 16. Ismeretes, hogy a festékiparban a pigmenseknek a diszperziós közegül szolgáló kenceanyagban való diszpergálását vagy hengerszéken, vagy tölcséres malomiban, vagy golyós malomban végzik. Mind­három esetben az aprítás nyíróerő hatására jön lét­re, amely viszont csak akkor lép fel a szükséges mértékben, ha a rendszernek megfelelő viszkozi­tása van. Pl. hengerszéken kellő viszkozitás elérése érdekében lehetőleg 1 cantipoise viszkozitású rend­szerrel kell dolgozni. A nagy viszkozitású rendszer­ben azonban a nedvesedési folyamat, amely nagy­ban elősegítené a pigmens-agglomerátumok szét­romholását, igen nehezen megy végbe, ha pedig a rendszer viszkozitását lecsökkentjük, akkor a ned­vesedési folyamat könnyebbé válik ugyan, de vi­szont a hengerszék,,tölcséres malom, vagy golyós­malom mechanikai hatása fog csökkenni, ill. kikap­csolódni, vagyis ezek a gépek nem lesznek képesek rendeltetésünknek eleget tenni. Különösen kiéleződött ez a probléma az aromás, oldószereket tartalmazó mélynyomó festékek előál­lításánál. A jelenleg használt, hengerszéken és töl­cséres malomban történő előállítás ugyanis nagy­mértékben tűz- és robbanásveszélyes, az oldószer párolgása pedig az üzemi dolgozók súlyos, sőt ha­lálos mérgezéséhez vezethet, azonkívül évente nagy mennyiségű oldószer megy veszendőbe a párolgás következtében. Az említett módszerek amúgy is kis termeléken ységűek, kivált a golyósmalom haszná­lata. Ezért ideális megoldásnak az látszott, hogy ha az ilyen festékek előállítását teljesen zárt rend­szerben és lehetőleg nagy termelékenységgel vé­gezzük. Azt találtuk, hogy szerves oldószereket is tartal­mazó és aránylag kis viszkozitású mélynyomófes­ték teljesen zárt rendszerben az eddiginél sókkal nagyobb termelékenységgel állítható elő oly mó­don, hogy a kence és szerves oldószer keverékében diszpergált oleofil pigméns halmazok szétbontását, dezagromerálását nagy sebességű turbulens keve­rés és ezzel egyidejűleg igen szűk keresztmetszetű téren nyomás alatt történő igen gyors, átáramolta­tás közben fellépő nyíróerők felhasználásával vé­gezzük. A találmány szerint a nagy sebességű turbulens keverést olyan, célszerűen henger alakú edényben végezzük, amelyben az edény tengelyére felszerelt több lapátból álló, perforált lapátkoszorú forog megfelelő szögsebességgel,. a szűk keresztmetszetű téren való átáramoltatást pedig úgy érjük el, hogy a lapá'tkoszorút tartalmazó hengeredényből ki­áramló szuszpenziót egy hengeralakú acélcső és a cső belsejében koaxiálisán elhelyezett, a cső belső átmérőjénél alig valamiivei kisebb átmérőjű acél­mag közt képződött vékony körgyűrű keresztmet­szetű téren nyomatjuk át olyan szivattyúval, amely a keverék 2—5 atm. nyomás alatti átáramlását te­szi lehetővé. A közbeiktatott szivattyú a kis visz­kozitású és kezdetben még durva diszperzitásfokú szuszpenziót a perforált lapátkoszorúval felszerelt hengeredényből a körgyűrű keresztmetszeti térbe, ill. azon át nyomja, majd onnan isimét vissza a hen­geredénybe sttb. úgy, hogy a mind a turbulens ke­verés, mind — és főleg. — a körgyűrű keresztmet­szeti téren való áthaladás közben fellépő nyíróerő folytán a folytonos keringésben levő rendszer diszperzitásfoka állandóan nő, miáltal olyan nagy diszperzitásfokú mélynyomó festékszuszpenzió nyerhető, amely sem hengerszéken, sem tölcséres malomban nem volna előállítható. Példa: A találmány szerinti eljárás foganatosítá­sára szolgáló készülék, ill. berendezés példaképpeni alakja három főrészből áll: 1. a turbulens keverésre szolgáló hengeredényből, 2. a körgyűrű keresztmet­szeti teret kialakító vasmagos acélcsőből, és 3. egy szivattyúból, amely a szuszpenzió folytonos kering­tetését eszközli. 1. A hengeredény célszerűen 200—300 liter űr­tartalmú és benne tömszelencés csapágyban mozgó, a radiális iránytól 2—10°-os, célszerűen 5°-os szög­ben eltérő, 2—10 lapátból, célszerűen 5 lapátból álló lapátkoszorú forog 100—300, célszerűen 170 fordulat/perc szögsebességgel. 2. Az acélcső célszerűen 500 mm hosszú és 50 mm belső átmérőjű. Ebben van koaxiálisán elhe­lyezve egy olyan kissé kúpos acélmag, amelynek átmérője a cső elején 5—7 «im-rel, a cső végén 3—5 mm-rel kisebb a cső belső átmérőjénél úgy, hogy az acélcső és az acélmag közt egy, a cső vége

Next

/
Thumbnails
Contents