144005. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés gumi alakdarabok készítésére

0 Megjelent: 1958. július hó 1-én. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 144.005. SZÁM 39. a. 8—13. OSZTÁLY - MU-91. ALAPSZÁM Eljárás és berendezés gumi alakdarabok készítésére Műszaki Gumigyár Budapest A bejelentés napja: 1955. december 16. A gumiipar által készített ún. sajtolt műszaki áruk gyártási technológiája évtizedek óta változat­lan. Az általánosan használt gyártási eljárás az, hogy az egy- vagy többrészes vulkanizáló forma tárgyüregébe helyezett nyersgumi anyagot a vul­kanizáló prés fűtött lapjai közé helyezik, majd a présnyomás a nyers anyagot a forma üregében ki­képzett idom szerint végleges alakra préseli ki. Ezen művelet közben a formába helyezett nyers­anyagfelesleg mennyisége sorjaként kinyomódik és értéktelen vulkanizált hulladékká válik. A jelenlegi gyártási technológia mellett ilymódon keletkezett vulkanizált hulladék és ezen keresztül az import anyagok felhasználásának csökkentése nép­gazdasági érdek. Ennek elérését célozza a jelen ta­lálmány, melynek lényege, hogy a gumitárgyakat nem az eddigi szokásos sajtolással alakítjuk ki a kí­vánt formára, hanem fröccsentessél hozzuk létre. Fröccsenteni eddigelé csak olyan anyagokat tudtak, amelyek hőre lágyulnak, pl. fémeket vagy műanya­gokat, a találmány pedig abban áll, hogy a hőha­tásra vulkanizálódó, tehát megszilárduló gumit ké­szítjük fröccsentessél. A gumi fröccspréselő gép működésének fő elve az, hogy a vulkanizáló formát előzetes anyagtöltés nél­kül üresen zárja össze, a nyers gumikeveréket pedig a fröccsentő dugattyúval préseli be a formába. Ezál­tal a készáru előállításához csupán a forma tárgy­üregének, valamint a befröccsentő nyílástól a tárgy­üreghez vezető anyagcsatornák kitöltéséhez megfe­lelő mennyiségű anyagot kell felhasználni, sorja nem keletkezik. A többletanyag-mennyiség az ed­digi eljárással szemben kb. 50%-kal mérséklődik, ami évenként igen jelentős megtakarítást eredmé­nyezhet. A találmány további előnyei a következők: Jelenleg a nyersanyag vulkanizálásához való elő­készítése úgy történik, hogy minden formalenyomat­hoz külön-külön kell az egyes gumidarabokat a ki­alakítandó tárgy megközelítendő alakjára kiképez­ni. A fröccspréselő gépnél az anyag a lenyomatok alakjától és mennyiségétől függetlenül 1 db henge­res alakként képezendő ki, ezáltal a jelenlegi előké­szítési munkaidő 1/5-ére csökken. A jelenlegi előkészítési munka során kb. 50% nyershulladék képződik az áruk megközelítő alakra való kiképzése során (csákozás, ollózás stb. folytán). A jelenlegi eljárásnál a nyershulladék ismételt hen­gerlése lemezzé kihúzása közben minőségileg romlik és bizonyos %-a vulkanizált hulladékká válik. A gumi fröccspréselési eljárásnál nyershulladék nem képződik, mert a nyerselőkészítés alakja a fröccsentő hengerben közömbös, tehát a nyers hulladék dara­bok is felhasználhatók és így beszkorcsolt anyag képződése kiküszöbölődik. A jelenlegi eljárásnál a megmunkálás átfutási ideje 6—8 nap és ezen'anyagokat 15—40 percig kell vulkanizálni. Ezen átfutási idő' azért szükséges, mert különösen a nyári időben a nyerskeverék beszkor­csolási veszélyét csökkenti. (A hosszabb vulkanizá­lási idejű keverékek beszkorcsolási hajlandósága kisebb). A fröccspréselő eljárásnál az ismételt nyers­hulladék-visszadolgozások feleslegessé válnak. Az átfutási idő 2—3 napra, a vulkanizáíási idő 5—15 percre csökkenthető, miáltal a vulkanizálás üteme gyorsul és a formalenyomatok száma felére csök­kenthető, amely a formaköltségeket a már szab­ványméretre készítésen túl, további kb. 50%-kal csökkenti. A jelenlegi eljárásnál a formára 20—50 kg/cm2 nyomás esik és az a készárunál bizonyos előre meg­határozott szakító szilárdságot eredményez. A fröccspréselési eljárásnál a forma cm2 -re 4—500 kg nyomás esik és a nagyobb nyomás következtében a préselt gumiáru tömörebbé válik és kb. 10%-kal magasabb szakítási szilárdságú és nagyobb kopási szilárdságú árut eredményez. A fröccspréselő gépen előálláott áruk úgy külső megjelenésükben, mint fizikai tulajdonságukban lényegesen felette állnak az eddigi eljárással készült áruknak és elérik az im­port műszaki gumiáruk hasonló tulajdonságait, így tehát az így előállított áruk export célokra történő gyártása is lehetséges.

Next

/
Thumbnails
Contents