143997. lajstromszámú szabadalom • Ital, folyadék adagoló és ellenőrző készülék

Megjelent: 1958. július hó 1-én. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 143.997. SZÁM • 64. [ c. 1—2. OSZTÁLY - KE-380. ALAPSZÁM Ital, folyadékadagoló és ellenőrző készülék I A Magyar Állam, mint a feltalálók, Kétz Dezső, Kiss András nyíregyházi lakosok jogutódja A bejelentés napja: 1954. március 11. A technika jelenlegi állása szerint ismeretes olyan szeleprendszerű, egy adagolóhengerrel ellátott ada­golókészülék, amely felett tárolótartály helyezke­dik el. Ennek fedőrésze azonban nem teljesen zárt. Ismeretesek továbbá külön szivattyú által alul­ról feltölthető túlfolyócsővel ellátott, két mérőhen­geres mechanikus és villamos meghajtású, úszó­vagy golyósszelepes készülékek is, melyek szám­lálva adnak ki adagokat, valamint pénzbedobó szer­kezetű automaták, amelyek azonban költséges elő­állításuk és nagy hibalehetőségük miatt ez idő sze­rint még nem tudtak elterjedni. A jelen találmány előnyei: a tárolótartály a mé­rőhengerek felett van elhelyezve, így a benne levő folyadék önsúlyától kerül a mérőhengerekbe. A ké­szüléknek két mérőhengere van, amelyek megfe­lelő csaprendszer közbeiktatásával oly módon mű­ködnek együtt, hogy amíg az egyik mérőhenger ürít, addig a másik tölt, illetve fordítva. Így kellő gyorsaság érhető el a kiszolgálásnál. A készülék tárolótartálya üzemközben teljesen zárt, ezáltal szesztartalmú és egyéb illanó anyagok­adagolására is alkalmas, mert a fok- és mennyiség­veszteséget is kiküszöböli. Használható azonban mérgező hatású folyadékok kiszerelésére is. A táro­lás és kezelés higiénikus és fokozott tűzbiztonságos. Teljesen csaprendszerfl, így hibalehetősége mini­mális. Előállítása lényegesen olcsóbb az azonos hi­teles pontossággal mérő komplikálta adagolókkal szemben. Számláló szerkezete úgy van vezérelve, hogy a számlálást az adagolás megtörténte előtt el­végezze. Ezáltal ellenőrző feladatát is tökéletesen oldja meg. A találmány szerinti italadagoló (folyadékada­goló) műszaki leírása: Az adagoló készülék felett elhelyezett és légmentesen lezárható tároló edény, az adagoló készülékkel annak felső csapházán (3) elhelyezett csatlakozó test (2) és csőcsatlakozó (1) közbeiktatásával van kapcsolatban. A felső csapház (3) alsó részéhez a mérőhengerek felső foglalata 7/a hozzá van építve. A felső csapházban (3) van elhelyezve a csapszár (4). A csapház (3) beömlő nyílásai 5/a úgy vannak kialakítva, hogy felső vé­gük a csatlakozó test (2) lefele kiszélesedő beömlő nyílása alá esnek és függőleges irányúak. A csap­száron (4) kiképzett beömlő nyílások (5b) úgy vannak elhelyezve, hogy azok egymással 90°-os szö­get zárnak be. A mérőhengerek (6a, 6b) a szabad levegővel ösz­széköttetésfoen állnak a felső csapházon (3) és eb­ben helyetfoglalő csapszáron (4) keresztül haladó levegőcsatornák (12a, 12b) segítségével. A levegő­csatornák a csapon úgy vannak elhelyezve, hogy az egyik mérőhenger (6a) beömlő nyílásával azonos irányú, a másik mérőhenger (6b) levegőcsatornája. A két levegőcsatorna mint a beömlő nyílások egy­mással 90°-os szöget zárnak be. A mérőhengerek alsó vége a foglalathoz (7b) csatlakozik. Az alsó fogla­lat (7b) egybe van építve az alsó csapházzal (8) amelyhez csatlakozik vagy vele egybeépített a ki­folyócsővel ellátott kiömlő csatlakozó (11). A ki­folyócsatlakbzóban (11) felfelé kiszélesedő üreg van kiképezve. Az also csapházban (8) foglal helyet a csapszár (9). Az alsó csapház kiömlő nyílásokkal (10a) van ellátva, a benne elhelyezett csap (9) megfelelő együttműködő csatornái (10b) pedig úgy Vannak kiképezve, hogy az egyik henger (6b) kifo­lyó nyílásának nyitott helyzetbe való állításával a másik henger (6a) kifolyó nyílása zárva van, azaz a csapszár két csatornája egymásra merőleges. Az alsó és felső foglalat (7a, 7b) között van elhe­lyezve a két mérőhenger (6a, 6b), amelyek előnyö­sen átlátszó anyagból készülnek és megfelelő tömí­téssel vannak ellátva. A csapok (4, 9), a csapszárak jobboldali végeire szerélt fogas ívekkel (13a, 13b) kényszerkapcsolatban vannak. A működtetökar (14) célszerűen a felső csapszár (4) végén nyer elhelye­zést, de elhelyezhető az alsó csapszár végén is. A felső csapszár (4) másik végén van elhelyezve a számláló szerkezetet működtető kar (15). A szám­láló szerkezet vázában (18) foglal helyet a nyomó­szeg (19) laposrugóval a végén, a nyomószeget kö­rülvéve a visszatoló rugó (20) a rögzítőcsappal, a számlálót működtető kilmoskerék (21) valamint a kilíncskereket rögzítő laposrugó (22). Ha a tárolótartály nem átlátszó anyagból készül

Next

/
Thumbnails
Contents