143942. lajstromszámú szabadalom • Eljárás ciklusos ketalok előállítására pirokatechinból és ketonokból

0 Megjelent: 1958. augusztus hó 1-én. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 143.942. SZÁM 12. o. 5—10. OSZTÁLY — FA-266. ALAPSZÁM Eljárás ciklusos ketalok előállítására pirokatechinből és ketonokból VEB Farbenfabrik Wolfen cég, Wolfen (NDK) A bejelentés napja: 1955. október 26. Ciklusos ketalok előállítása pirokatechinből és ketonokból pl. úgy történik, hogy a reakció­résztvevőket erélyes vízlehasító hatású anyag, mint pl. foszforpentaklorid jelenlétében moláris mennyiségekben hozzák egymással reakcióba. A tiszta termékek termelése1 az ipari szempontból szám baj ö vő esetekben, a pirokatechinre vonat­koztatva, az: elméletinek kb.'50%-a. A termelés akkor sem növekedik, ha az alkalmazott ketonok mennyisége a molárisnak többszöröse, mert a pirokatechin könnyen átalakul oldható és csak nehezen visszanyerhető vegyületekké. További nagy veszteségek, keletkeznek, ha a ketonokat feleslegben alkalmazzuk, minthogy ezek, a re­akciótermékek a feldolgozási körülményei kö­zött, illóak. Igyekeztek tehát a ciklusos ketalok előállítá­sát., a termelés, egyidejű fokozása mellett, leegy­szerűsíteni. Folytak is kísérletek a ketaloknak ' katalitos-azeotropikus úton való előállítása érde­kében, melyekkel ketonoknak egy- és kétértékű alifás alkoholokkal való kombinációjánál igen jó eredményeket értek el. Ha azonban ugyan­ilyen úton pirokatechint, tehát egy dioxiben­zolt kívánunk; ketallá átalakítani, a körülmé­nyek lényegesen különbözők. Erre már Boese­ken és Slooff is; rámutattak kutatásaiknál (Kon. Acad. Wetensch., Prov. 37. (1934), 584—90. old., C. 1935/11, 683—84), melyeket pirokatechinből sósav és kénsav mint katalizátor alkalmazása mellett ciklusos ketalok képződésére vonatkozó­lag folytattak. Térkémiái (sterikus) gátlások kö­vetkeztében ilyenkor csupán kis mennyiségű ciklusos ketal keletkezik, mely mennyiség egy egyensúlyi állapotnak felel meg. Az irodalom nem emlékezik meg előnyösebb módszerről cik­lusos ketaloknak. pirokatechinből való előállí­tására. Salmi (Ber. 71, 1938, 1803—8: old.) keta­loknak alifás, egy- vagy többértékű alkoholok­ból való előállításánál kielégítő termeléseket ért el. Pirokatechinnek menthonnal való ismertetett reakciója termelési adatokat nem közöl s ez a körülmény semmikép sem indokolja, hogy ugyanolyan jó termelést tételezzünk fel, mint a pirokatechinnek etilénglikollal való ismertetett ketalizálásánál. Valóban, az eljárás megismétlé­sénél kitűnt, hogy' az. elméleti termelésre vo­natkoztatva, a reakcióba vitt pirokatechinnek csak 30,5%-a, az elhasznált pirokatechinnek 47,2%-a és a reakcióba, vitt menthonnak 30,5 százaléka nyerhető ki menthon-pirokatechinke­tal alakjában s mindez 30 óránál hosszabb re­akcióidő mellett. Ebből az egyetlen irodalmi utalásból tehát nem tűnt ki, hogy pirokatechin­ből, katalitos-azeotropikus úton a ketalok jobb termeléssel lennének előállíthatók, mint molá­ris, mennyiségű foszfor-pentoxidkatalizátor al­kalmazásával ;' sőt a termelés lényegesen rosz­szabb. Ez a tény egyezik Boesekennek a ketalok és a katalitos. hatású savmennyiségek egyensúlyi helyzetére, valamint, a pirokatechinnek térké­miái gátlások miatti csekély reakciókészségére vonatkozó fentemlített nézetével. Ezeket a kö­rülményeket még megnehezíti, ha maga a keton — mint pl. az izubutiron — két izopropilcso­port.ja által térbelíleg gátolva, ellentétben a szomszédos CHa-csoportokkal rendelkező keto­nokkal, nern enolizálható és így maga is megne­hezíti a katalitos-azeotropikus úton való ketali­zálást. Azt találtuk, hogy a pirokatechin ketonokkal azeotropilkus^katalitos úton ennek ellenére is ke­talizálhaitó, jó termeléssel és rövidebb idő alatt, ha a reakciórésztvevők reakciókészségét két rendszabállyal fokozzuk. A térkémiái gátláson alapuló reakciórenyheséget, a reakcióhőmérsék­let fokozásával kell leküzdeni és az: egyensúly messzemenő eltolása végett a reakció folyamán keletkező víznek a visszafolyó párlatból \aló el­különítéséről kell gondoskodni. Katalizátorok­ként alkalmasak a szerves és szervetlen savak, különösen ezek elegyei, valamint vegyületeik is, mint pl. a klórszulfonsav. Ismeretes, hogy valamely binér elegy forrás­pontja, a százalékos összetételtől függően ma­gasabb vagy alacsonyabb. Azt találtuk, hogy mi­nél magasabban tartjuk a pirokatechin-keton­elegy forráspontját, annál magasabb, sőt lénye­gesen, magasabb a. termelés. A magasabb reak­cióhőmérséklet, elérésére célszerűnek bizonyult az. a módszer, hogy a felhasznált ketonok for­ráspontjának megfelelően, a reakciót kis meny-

Next

/
Thumbnails
Contents