143938. lajstromszámú szabadalom • Fonalőr berendezés lánckötőgépekhez

Megjelent: 1958. július hó 1-én. . _____ : \ : : _ ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 143.938. SZÁM 25. a. 19—29. OSZTÁLY EO—6.8. ALAPSZÁM Fonalőr berendezés lánekötőgépekhex A Magyar Állam, mint Erdős Károly főmérnök, id. Lévai Kálmán főmechanikus, Kokavecz Mátyás esztergályos, Kulcsár Károly lakatos és Péli Emil kötőmunkás, békéscsabai lakosok, feltalálók jogutódja A bejelentés napja: 1953. derember 2. Lánckötőgépeken fonalszakadáskor kötési hibák keletkeznek és selejtes árut kapunk. Az ismert lánckötőgépeken fonalszakadást jelző készüléke­ket általában nem alkalmaznak, miértis a fonal­szakadást a dolgozónak kell észrevennie és a gé­pet leállítania. A szokásos négygépes rendszerben történő dolgozásnál a leggondosabb munka eseté­ben 'is a fonalszakadásnál általában 20—30 cm-es nyitott hibák keletkeznek. Súlyosabb a helyzet' a rejtett hibák esetében, amelyet kettős fűzésű min­táknál az egyik fonal elszakadása okoz és színes árunál ún. színátfútást eredményez, A rejtett hiba hossza sokszor eléri a 4—6 métert is. A találmány célja e hibák kiküszöbölése és olyan fonalőr beren­dezés létesítése, amely fonalszakadáskor a lánc­kötőgépet leállítja. A fonalszakadás következtében keletkezett selejtes áruk kiküszöbölése mellett a találmány szerinti fonalőr lehetővé teszi a gépek gyorsabb járatását és az egy dolgozóhoz tartozó gépek számának növelését. A találmány fonalőr berendezés egy és két lét­rás lánckötőgépekhez, amelynek billenő lamellái vannak. A billenő lamellákon átfűzött fonalak tart­ják a lamellákat üzemi helyzetben. A fonalak va­lamelyikének elszakadása esetében a lamella le­billen és egy érintkező szalaghoz érve, elektromág­neses kikapcsoló szerkezetet működtető áramkört zár. Az elektromágnes mozgása mechanikus leállí­tó szerkezetet hoz működésbe, amely a lánckötő­gépet leállítja. A lebillent lamella nem önsúlya kö­vetkeztében érintkezik az érintkező szalaggal, ha­nem a létrák természetes lengőmozgásából szár­mazó erő következtében hozzáverődik az érintkező szalaghoz. A hozzáverődés mértéke oly nagy, hogy feltétlen biztos áramzárást biztosít még a legna­gyobb sebességgel dolgozó gépeknél is és így a fo­kozott sebességnél fellépő rezgések a biztos érint­kezésre hatással nincsenek. A találmány szerinti fonalőr berendezés kiviteli alakját a rajz szemlélteti, ahol az 1. ábra egy billenő lamellát mutat oldalnézet­ben, a 2. ábra a lamelláki tengelye, a 3. ábra a lamellák csapágylemeze, a 4. ábra a közös ólomöntvénybe erősített lyukas­szemű tűt és csapágylemezt szemlélteti a billenő lamellával, valamint a tűn és a lamellán átfűzött fonallá! együtt, az 5. ábra a lamella két helyzetét mutatja az érint­kező szalaghoz képest, a 6. és 7. ábra az érintkező szalaghoz tartozó szer­kezeti részek elől-, illetve oldalnézete, a 8—10. ábrák az elektromágneses kikapcsoló szer­kezet, valamint a mechanikus gépleállító szerkezet részletrajza, végül a 11—12. ábra a berendezés kiegészítő részét képe­ző visszaesést gátló szerkezet hosszmetszete, illetve elölnézete. Az 1. ábrán látható 1 billenő lamella célszerűen acéllemezből sajtolással készül. A lamella alsó ré­szén a 2 sarkantyú alakú kiképzés van a 3 tengely­furat közelében, A sarkantyú a lamella lebillenési mélységének szabályozására való, amint az az 5. ábrán látható. A lamella szárának közepe alatt 4 ütköző nyúlvány van, amely a lamellák egyöntetű felső állását biztosítja. A lamella szárának felső vé­gén 5 ovális alakú lyuk van fonal befűzésére. A lamelláknak a 2. ábrában féltüntetett közös 6 ten­gelyük van, mely célszerűen acéldrótból készült a 11 ólomöntvénnyel (4. ábra) egyenlő hosszban. A lamella tengely egyik végén 7 lapos fej van kiké­pezve, amely a lyuktűn kívül álló első lamella le­esését akadályozza meg. A lamella tengely célsze­rűen vaslemezből sajtolással készül a 8 csapágy lemezekben van ágyazva, melynek egy kiviteli alakját a 3. ábra szemlélteti. A csapágylemezen 9 furat van a lamellatengely felvételére és 10 nyúl­vány van a 11 ólomöntvénybe való beerősítés cél­jából. Amint a 4. ábrán látható, a csapágylemez a lyukasszemű tűkkel együtt közösen van rögzítve a .11 ólomöntvénybe. Minden lyuktű mellett egy-egy csapágylemez van rögzítve az ólomba. A közös ten­gelyre annyi lamellát helyezünk, ahány fonallal kívánunk dolgozni. A berakott lamellák sorrendje tehát egyező a befűzött fonalak sorrendjével. A 4. ábrában látható még a 12 fonal befűzésének módja a lyuktűn és a lamellán át. Fonalszakadás esetében a lamella az 5. ábrában feltüntetett helyzetbe billen és e helyzetében az előtte kifeszített 13 érintkezőszalagot érinti. Az érintkezőszalag, amint a 6. ábrából látható, a 14 tengelyen a 15 karok segítségével a gép mindkét ol­dalán van kifeszítve. A kifeszítés a tűágy szélessé­gében a létrákkal párhuzamosan, a lebillent lamel­lák magasságában történik. A feszítés mértéke a 16 csavarral állítható. Az állítócsavarral a 15 ka-

Next

/
Thumbnails
Contents