143922. lajstromszámú szabadalom • Precíziós készülék sikpontosság mérőórás meghatározására

Megjelent: 1958. július hó 1-én. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 143.922. SZÁM 42. b. 9—13. OSZTÁLY -• SO-510. ALAPSZÁM Precíziós készülék síkpontosság mérőórás maghatározására Szolcsányi István főművezető, Budapest A bejelentés napja: 1956. április 25. A találmány precíziós készülék szerkezeti dara­bok síkpontosságának mérőórával való meghatáro­zására. Mint ismeretes, a síkpontosságot mérőórával mind ez ideig úgy határozták meg, hogy a mérő­órát talppal ellátott mozgatható karra erősítették, a talpat a mérendő felületre helyezték és a mérő­óra tapintótüskéjét a mérendő felület különböző pontjaival érintkezésbe hozták. Ennél az eljárásnál tehát a síkpontosságot csak viszonylagos szabatos­sággal lehet meghatározni, mert a mérési ered^­ménybe belejátszik annak a felületnek síkpontos­sága is, amelyen a tartókar talpa megfekszik. El­járnak úgy is, hogy a mérendő felületre azonos mé­retű mérőhasábokat helyeznek és ezekkel az úgy­nevezett Bessel-féle pontokban normálvonalzót tá­masztanak alá. Ezzel a normálvonalzó alsó felülete fés a mérendő felület között' ezekkel párhuzamos hézagot létesítenek, amelybe a mérendő pontokon további mérőhasábokat Iktatnak. A hézagot kitöltő mérőhasáb jellemzi a mérési pont környezetének síkpontosságát. A pontról pontra való mérés azon­ban a mérőhasábok próbálgatása miatt körülmé­nyes és a mérés természeténél fogva csak átlag­eredményt adhat. Mindkét eljárásnál hiányzik olyan megbízható vonatkoztatási rendszer, amely­hez viszonyítva a mérendő felület síkpontossága egyértelműen meghatározható volna. Hengeres felületek, tehát például tengelyek, csa­pok vagy furatok esetében a felületpontosság sza­batos műszeres megállapítása eddig egyáltalán nem volt lehetséges, jóllehet síkpontosságról ilyen ese­tekben is beszélhetünk, mert a sík felületet lénye­gében végtelen sugarú ívelt felületnek tekinthetjük és így a síkpontosság a végtelennél kisebb sugarú ívelt felületek esetén, mint felületpontosság ugyan­csak értelmezhető. Megfelelő műszer hiányában azonban az ívelt felületek síkpontosságát mind ez ideig csak horonyvonalzó alkalmazásával becsülték meg és ez is csak domború ívelt felületek esetén volt lehetséges. Homorú ívelt felületek, különösen furatok síkpontosságának megállapítására nem volt mód. A találmány szerinti precíziós készülék mármost lehetővé teszi mind a végtelen, mind á végtelennél kisebb sugarú, ívelt felületek, tehát síkok, illetőleg hengeres felületek, például üregek és furatok sík­pontosságának szabatos, vagyis meghatározott vi­szonyítási rendszerre vonatkoztatott műszeres meg­határozását, A találmány értelmében ugyanis a készüléknek egymással párhuzamosan elrendezett elforgathatóan "ágyazott két hengerből álló futó­szerkezete, valamint a hengereken tengelyirányban meneszthető és mérőórát befogó szánszerkezete van. Az egymással párhuzamosan elrendezett és forgathatóan ágyazott hengerek a mérendő felüle­ten futva a hengerek hosszirányával kijelölt kör­zetben nyilvánvalóan a mérendő felület két legma­gasabb pontján fekszenek meg és a mérendő felü­lethez viszonyítva a szánszerkezet révén meghatá­rozott vonatkoztatási rendszert jelölnek ki. Ha te­hát a szánszerkezetbe mérőórát fogunk és ennek tapintótüskéjét a mérendő felülettel érintkezésbe hozzuk, a szánszerkezetnek a hengereken való me­nesztésével fölvehetjük a mérendő felületnek a hengerekkel párhuzamos szelvényét, vagyis a pon­tosságot pontról pontra megállapíthatjuk. Nyilvánvaló továbbá, hogy a készülék sík és ívelt felületek pontosságának meghatározására egyaránt alkalmas, mert ívelt felületen a hengerek a felület alkotóival szükségképpen párhuzamosan helyez­kednek el és így egyrészt a kijelölt irányba eső leg­magasabb pontokon való megfekvést, másrészt az egyértelmű vonatkoztatási rendszert ugyancsak biztosítják. A találmány további részleteit a rajz alapján is­mertetjük, amelyen: Az 1. ábra a találmány szerinti precíziós készü­lék egyik példakénti kiviteli alakjának fölülnézete. A 2. ábra az 1. ábrának megfelelő oldalnézet. A 3. ábra az 1. ábrának megfelelő elölnézet. A 4. és 5. ábra a találmány szerinti precíziós készüléknek sík felületek síkpontosságának megál­lapítására való alkalmazását tünteti föl. A 6. és 7. ábrán domború hengeres felület sík­pontosságának, végül: A 8. ábrán homorú hengeres felület síkpontossá­gának a találmány szerinti precíziós készülékkel való meghatározása látható. A rajzon azonos hivatkozási számok hasonló részleteket jelölnek. Amint az 1—3. ábrákon látható, a találmány sze-

Next

/
Thumbnails
Contents