143906. lajstromszámú szabadalom • Redukáló tachiméter

Megjelent: 1958. január hó 15-én. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 143.906. SZÁM 42. c. 5-9. OSZTÁLY — SA-827. ALAPSZÁM Redukáló tachiméter A Magyar Állani, mint a bejelentők Szabó Sándpr oki. gépészmérnök és Bezzegh László oki. erdőmérnök jogutódja, Budapest A bejelentés napja: 1955. március 17. A bejelentés tárgya redukáló tachiméter, s ezeknek arra a fajtájára vonatkozik, amelyek­kel egy függőlegesen állított beosztásos lécre történő irányzással az ún redukált, azaz, vízszin­tes távolság a távcső látómezejében közvetlenül, bizonyos szorzóállandóval (pl. 100-al való szor­zással) közvetlenül leolvasható. 100-as szorzóál­landó esetén a távcső látómezejében egymástól olyan függőleges távolságban (ún. mérőszáltá­volság: a) van két vonal (mérőszálak), amelyek közé 100 méterre történő irányozásnál a lécnek pontosan 1 m-es darabja esik. Nem vízszintes távcsővel történő irányzásnál azonban a magas­sági szögtől («) függően a mérőszalagtávolság­nak cos2 «-szerint kell változni. Ezért a távcső látómezejében a mérőszalagtávolságot pl. nem két fix mérőszál adja, hanem a távcső emelésé­nél az «-szerint a látómezőben elmozgó, pl. egy üvegtárcsára felvitt függvénygörbe (amelyek közül az egyik körvonal is lehet) közötti távol­ság, amely a távcső-emelésnek megfelelően a. cos2 «. Ezek az ún. diagram-tachiméterek. A diagram-tachiméterek hátránya a diagra­mok elkészítési nehézségei, s a diagram, vona­laknak a távcső látómezejébe történő behozásá­nak elég bonyolult optikai szerkezete mellett az is, hogy a mérőszálak közé eső lécosztás-dajabot pontosan a látómező függőleges szála mentén kell leolvasni, mimellett a pontos leolvasást za­varja az, hogy — legalábbis az egyik szál — a függőleges szálat nem merőlegesen, hanem töb­bé-kevésbé ferdén metszi. A függőleges magasságkülönbség leolvasásá­ra a diagram-tárcsára további függvénygörbék vannak felvive a. sin «. cos «-összefüggésnek megfelelő mérőszáltávolságok képzésére. Ezek a görbék is ferde szál mellett való leolvasást köve­telnek meg. Az a. cos2 « és a. sin o. cos «-összefüggések sem egészen pontosak, tehát a görbék készítésé­nél ezt is figyelembe kell venni. Természetesen a diagram-vonalaknak nagyon finomaknak (0,01 mm) kell lenni, mert különben a kb. 2—3 mm­es mérőszáltávolságok mellett a lécleolvasásá­nál elkövetett hiba százalékosan könnyen túl naggyá válhat. A találmány szerinti redukáló tachiméter ugyancsak a redukált távolságok és magasság­különbségek a. cos2 « és a. sin «. cos «. illetve a még szükséges kis korrekciók szerinti leolvasá­sát teszi lehetővé éspedig diagramok nélkül, s emellett a látómezőben függőlegesen álló lécké­pet mindig két vízszintes vonallal átmetszve látjuk, amelyek között kell a lécosztás-darabot leolvasni, amikor is teljesen mindegy, hogy a léckép a látómező közepén áll-e, vagy attól ol­dalt. A szokásos redukáló tachiméterek szerkezeti és optikai bonyolultságának és a diagram-tár­csák miatti aránylag terjedelmes voltának el­esése miatt a műszer kisebbre, könnyebbre ké­szíthető s ezért pl. távcsöves vonalzóként is ki­válóan alkalmas, annál is inkább, mert oldal­irányban elég csak megközelítőleg a lécre irá­nyozni,, ami egyetlen redukáló tachiméternél sem engedhető meg. A találmány szerinti redukáló tachiméter a feladatot az 1. ábrabeli összefüggés alapján old­ja meg. A kétszer a/2 hosszúságú AB-vonal B pont­pa az O-pont körül 2 a-val elforgatva C-be ke­rül, s ennek a C-pontnak az A ponton keresz­tül húzott vízszintes vonaltól való -távolsága (t) a. oos2 «-val egyenlő. Ha pedig a 2 a-val elforga­tott (OC)t egyenest 90°-kal elforgatjuk ugyan­csak az O-körül, akkor a C-pönt a D-be kerül, s a D-pontnak az O-n keresztül húzott vízszin­testől való távolsága ( m)a. sin «. cos «. ami a magasságkülönbség méréséhez szükséges száltá­volságnak felel ,meg. A találmány tárgyát alkotó redukáló tachi­méter ezeknek a geometriai összefüggéseknek az alapján működik. Két szállemeze van. Az el­sőn, amelyre a léc képét a szokásos anallaktikus távcső leképezi, csak egy függőleges szál (fi) és egy vízszintes szál (vi) van, továbbá csak az iga­zítás céljára efölött a/-távolságra a függőleges szálat metsző rövid vízszintes vonal (vi) (2. áb-

Next

/
Thumbnails
Contents