143904. lajstromszámú szabadalom • A medence mérésére alkalmas készülék diagnosztikai röntgen-felvételekhez

Megjelent: 1958. január hó 15-én. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 143.904. SZÁM 21. g. 17-21. OSZTÁLY - RO-207. ALAPSZÁM A medence mérésére alkalmas készülék diagnosztikai röntgenfelvételekhez VEB Röntgenwerk Gera, Gera. A bejelentés napja: 1956. február 11. A találmány a medence mérésére alkalmas, kocsizható készülék szülészeti röntgendiagnosz­tikához. E célra ismeretesek és használatosak már oly készülékek, amelyeknél különleges szerkezetű asztalokat használnak, melyeken va­lamennyi szükséges eszköz el van helyezve és tartalmaz még a készülék tartozékokat és oly berendezést, amely a lapos fényrekeszt veszi fel, a megtevő vizsgálóasztalra való felhelyezés vé­gett. A tartozékokat a vizsgálóasztalon való fel­-vétel előtt fel kell emelni, felszerelni, majd pe­dig ismét leszerelni és megfelelő helyre tenni. Mivel a tartozékok beállítható szorítóval (más néven kompresszorium) és a szükséges la-. pos fényrekesz számára tartóeszközökkel van­nak ellátva és ezeknek biztonságosan kell mű­ködni, ez a berendezés viszonylag nehéz, súlya eléri a 20 kg-ot is. Ezzel a berendezéssel való munka a röntgen-asszisztensnő számára rend­kívül fárasztó, annyival is inkább, mert áz képet paciens érzékenysége folytán gyorsan kell fel­venni. A tartozékokkal való munka igen nagy erőszükséglete folytán ezt a berendezést az or­vosok és asszisztensek nem szeretik, ami azt eredményezi, hogy ezeket a fontos diagnosztikai felvételeket gyakran nem alkalmazzák. • Ez any­nyival is inkább így van, mert e felvétel céljá­ból a pacienst ágyából át kell helyezni, ami szintén nehéz és időtrabló. Bizonyos esetekben azonban szükség van arra, hogy közvetlenül szü­lés előtt a terhes nő medencéjéről röntgenfel­vételt készítsünk, hogy ilyen módon a medence­nagyságát meg lehessen mérni és ebből a szülés lefolytatására következtetni lehessen, A találmány értelmében a készülékeknek az. asztalon való időtrabló felszerelését — ami á röntgenasszisztensnő számára mint mondottuk nagyon fárasztó és a paciensnek az ágyból való eltávolítását teszi szükségessé — olykép kerül­jük el, hogy a tartozékok és a felvételhez szük­séges lemez, beállítható szorítóval és a lapos fényrekesz tartóeszközeivel mint egységes egész, kocsizható állványhoz tartozó vízszintes alaple­mezen van elhelyezve. Emellett a szülő nőt tar­tó Vizsgálóasztal fölé kerekeken vihető lemez magassági irányban beállítható. Ez az állvány * kerekein könnyen, biztosan és gyorsan .vihető minden vizsgálóasztalhoz. További előny, hogy mikor a berendezést nem használjuk, azt készen­léti helyzetben könnyen lehet oly módon elhe­lyezni, hogy a röntgenkészülék használatát nem gátolja. Magában véve ismert emelőberendezéssel a találmány szerinti berendezést különböző asz­talmagasságok esetén is lehet használni, a lapos fényrekesz elfordítható tartója pedig lehetővé teszi azt, hogy szállítókocsit vigyünk a vizsgáló­asztal mellé, amivel elkerüljük, azt hogy a ké­szülék nyugtalanítsa a pacienst. A csatolt rajz a találmány példaképpeni kivi­telét mutatja. Az 1. ábra előlnézet, a 2. ábra ol­dalnézet és a 3. ábra felülnézet. A felrajzolt kivitelnél a pacienst tartó =—1— lemez a —2— szorítóval és a —4— lapos fény­rekesz —3— tartójával együtt a kerekeken tol­ható —7— állványon úgy van megerősítve, hogy a —6— vizsgálóasztal fölé vihető. Az —1— tar­tólemez a rajz szerint legmagasabb helyzetében van. Egy rögzítőeszköz kioldása után ez a tartó­lemez a —6— vizsgálóasztalon levő helybenálló ütközőig süllyedhet. A paciens kényelmes elhelyezése végett a —4— lapos fényrekeszt tartószerével együtt el­fordíthatóra készítjük. A lapos fényrekesz be­fordítása és a —2— szorítónak forgattyú jávai való kellő közelítése után a berendezés felvétel­re készen áll. A felvevő lemezen levő skála mu­tatja azt a tényezőt, amely a vetített kép nagyí­tásának számításához szükséges.

Next

/
Thumbnails
Contents