143890. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és készülék tetszőleges nagyságú, főleg nagyméretű alumíniumfelületek eloxálására

o Megjelent: 1958. január hó 15-én. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 143^890. SZÁM 48. a. 11—16. OSZTÁLY — FE-225. ALAPSZÁM Eljárás és készülék tetszőleges nagyságú, főleg nagyméretű alumíniumfelületek eloxálására A Magyar Állam, mint a feltalálók: dr. Domony András, Antoni József, Kurovszky István és Kodó Ferenc budapesti lakosok jogutódja. Bejelentés napja: 1953. október 26. Az ismert eloxálási eljárások közös jellemzője, hogy az eloxálandó alumíniumtárgyakat folyékony elektroli tbe mártják és azokat az elektrolitot tartalmazó kádban, a kívánt célnak megfelelően létesítendő rétegvastagsághoz mérten, hosszabb­rövidebb ideig megfelelő egyen- és/vagy váltóáram hatásának teszik ki. Az áram hatására az alumí­niumfelületen 5—50 mikron vastagságú oxidréteg keletkezik, amely részint pórusossága következté­ben jó festékalap és keménysége miatt a lágy alapú fémet bizonyos fokig kopásállóvá teszi, vé­szint a megnövekedett vastagságú oxidréteg elekt­romos szigetelő tulajdonsága folytán, az alapfémet villamosan szigeteli. Emellett, az alumínium, oxid­hártya jó korrózióellenállása következtében a mes­terségesen vastagított eloxált. réteg az alapfémet korrózióval és erózióval szemben is megvédi. Az ismert eloxálási eljárásokhoz tehát kádak és egyéb' kötött berendezések szükségesek. A kádak mérete aránylag korlátozott-, mert a nagyméretű kádak több tízezer-liter elektrolitot igényelnek és a ki­szolgáló nagyteljesítményű áramforrások igen költ­ségesek. Az ismert eloxálási eljárásokkal tehát csak aránylag kisméretű felületek, illetve készáruk voltak eloxálhatók. A találmány egyszerűen és olcsón kivitelezhető eloxálási eljárásra, valamint az eljárás kivitelére szolgáló készülékre vonatkozik, amely helyhez kö­tött berendezés, nevezetesen kád nélkül, tetszőleges nagyságú és különösen nagyméretű alumíniumfe­lületek eloxálására alkalmas. A találmány szerinti eljárás lényege az, hogy az elektrolittal átitatott anyaggal legalább részben burkolt egyik elektródát a másik elektródaként kapcsolt tárgy eloxálandó felüljetére áram alatt, legalább egyszer érintkezésbe hozzuk, célszerűen azon végigvezetjük. Az eljárás folyamán előnyösen az elektrolittal átitatott anyag hordózószervét egymásmelleit és egymást érintő csíkok mentén vezetjük végig az eloxidálandó felületen. Ezt folytonosan végezzük és a kezelést annyiszor isimételjük, míg az eloxált réteg a kívánt vastag­ságot el nem érte. Az éloxálás előtt - a tárgyakat nem feltétlenül szükséges zsírtalanítani, mert az esetleges zsíros felületről lecsurgó elektrolit — a kezelés első fá­zisában — elektrolitikus zsírtalanító hatást fejt ki. Amennyiben a zsírtalanítás mégis szükséges, úgy a. találmány szerinti eljárás egyik kiviteli módjá­nál az eloxálást zsírtalanítás előzi meg, melyet olymódon foganatosítunk, hogy zsírtalanító anyag­gal átitatott, hordozót vezetünk végig a kezelendő felületen. A hordozóra, zsíroldóanyagként pl. trik­loretilént, vagy zsírtalanítót, pl. bécsimeszet ada­golunk és azt egyenletesen, elosztva a tisztítandó felületre visszük. Éloxálás előtt, a felvitt zsírtala­nító szert a kezelt felületről vízsugáröblítéssel vagy száraz ronggyal való letörléssel távolítjuk el. A találmány szerinti eloxálási eljárás kivitelénél az eloxálandó tárgyat megfelelő alakú és anyagú teknő fölé állítjuk és az eloxálást — az elektrolit­tal átitatott anyag hordozószervének az eloxálandó felületen való végigvezetésével — foganatosítjuk, a közben lecsurgó elektrolitot pedig újbóli felhasz­nálás céljából felfogjuk és közvetlenül, vagy ~ tisz­títás után ismét felhasználjuk. Éloxálás után, a fe­lületen visszamaradó elektrolitnyomokat hideg víz­sugárral távolítjuk el. A találmány szerinti eljárás további kiviteli módja a fenti módon eloxált tárgy továbbkezelé­sére is vonatkozik, melynek jellemzője, hogy a pórusos eloxált rétegre festéket, és/vagy lakkot viszünk fel. Az eloxált, mosott és •megfelelően szá­rított, pórusos oxidhámmal ellátott felület ugyanis jó festékalap. A festék, illetve lakk felvitele is­mert szórási, kenési vagy egyéb eljárással történ­het. A pórusos réteg utókezelésének másik módja, hogy a pórusos réteget valamilyen fajtájú ismert tömítőanyaggal tömítik. Az így kezelt felület kor­rózióálló. A találmány továbbá' készülékre vonatkozik az eloxálási eljárás kivitelére, melyet elektródaként kapcsolt fémfelület és ezt legalább részben körül­vevő, elektrolit felvételére alkalmas, burkolat jel­lemez. Az elektróda és burkolata forgástest, cél-

Next

/
Thumbnails
Contents