143884. lajstromszámú szabadalom • Háromnyomású vezérlőszelep, főleg sínjárművek légnyomásos fékjaihez

Megjelent: 1958. január hó 15-én. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 143.884. SZÁM 20. f. 1-6. OSZTÁLY — KO-1098. ALAPSZÁM Háromnyomású vezérlőszelep, főleg sínjárművek légnyomásos fékjeihez Knorr—Bremse G. m. b. H. cég, München A bejelentés napja: 1956. augusztus 13. Németországi elsőbbsége: 1955. szeptember 3. A találmány háromnyomású vezérlőszelep, fék­gyorsító berendezéssel és szabályozott kapcsolóve­zetékkel az' állandó nyomású vezérlőkamra és a fővezeték között, főleg sínjárművek oly fékberen­dezéseihez, amelyeknél a fékgyorsító mindenkori üzembelépésének biztosítására való szabályozó be­rendezés kényszerkapcsolatban van az állandó nyo­mású kamra és a fővezeték közötti kapcsolat sza­bályozó berendezésével. Ezt a kapcsolatot létesítő szerv egy szeleprúddal kapcsolódó dugattyúrend­szerből vagy szeleprendszerből áll. Vasúti fékberendezéseknél megoldandó az a fel­adat, hogy 5 att szabályozónyomásböl kiindulva, hosszú vonatok végén a könnyű fékoldás lehetővé tételére, az állandó nyomású kamra és a fővezeték közötti kapcsolat már kb. 4,8 att nyomásnál létre­jöjjön; megoldandó továbbá az a feladat, hogy á vezérlőszelepnek rendes körülmények között csak teljesen oldott féknél ismét üzemképessé váló gyor­sító berendezése lehetőleg már az állandó nyomású kamra és a fővezeték közötti kapcsolatt nyitásakor ismét üzemképessé váljék; e két feladat megoldá­sa végett minden eddig ismert fékberendezésnél két különálló szervet alkalmaztak, éspedig egy­részt az ún. szabályozót, amely az állandó nyomá­sú vezérlőkamrát szabályozta és a fékhenger nyo­másának vagy a fékhenger nyomással összefüggő másik nyomásnak hatása alatt állt, másrészt pedig azt a szabályozót, amely a fékgyorsító átvivőkam­rája és a főlégvezeté.k közötti csatlakozással mű­ködik együtt. Az eszközöknek ennél a megosztott elhelyezésénél vagy alkalmazásánál eddig nem volt lehetséges, hogy a gyorsító berendezés az állandó nyomású kamra és a fővezeték közötti kapcsolat szabályozójának nyitása előtt már üzemképes álla­potban legyen, miáltal a vezérlőszelep nem volt eléggé érzéketlen és ily módon a fővezetéknek már legkisebb nyomásyáltozásaira vagy nyomás inga­dozásaira működésbe lépett. Ezzel együttjárt, hogy a gyorsító működése folytán az említett szeleppel szomszédos szelepek is nem kívánt módon műkö­désbe léptek. Másrészt fennállt az a veszély, hogy a fékgyorsító csak az említett szabályozó nyitása után vált üzemképessé és így ebben a gyorsításra nem alkalmas állapotban hosszú vonatok végén a fékek esetleg kimerültek, mert az állandó nyomá­sú kamra és a fővezeték közötti kapcsolatban levő érzékenységi furat nyitva volt. A találmány értelmében lehetővé válik e hát­rányok kiküszöbölése olyképp, hogy mindkét sza­bályozóberendezés egymással kényszerkapcsolat­ban van és ez a kapcsolat az egyik szabályozó üzemképes állapotában a másik berendezést is eb­be az állapotba kényszeríti; ha tehát az állandó nyomású kamra és a fővezeték közötti kapcsolatot nyitjuk, amivel az ún. érzékenységi furat nyitása jár együtt, ezzel egyidejűleg a gyorsító üzemképes állapotba kerül, vagy fordítva, a fékgyorsító szük­ségképpen létrehozza ezt az említett kapcsolatot. A leírt feladatot szerkezetileg úgy oldjuk meg, hogy a fent említett szabályozó berendezések kény­szerkapcsolata lényegileg oly dugattyúrendszerből vagy szeleprendszerből áll, amely szeleprúddal kapcsolódik. Annak figyelembevételével, hogy az érzékenységi nyílás keresztmetszetének teljes fel­szabadításánál és 4,8 att nyomásnál a találmány szerinti kényszerkapcsolat esetén is még fennáll egy bizonyos veszély a fék kimerülésével kapcso­latosan, a találmány még arra is vonatkozik, hogy az érzékenységi furatot elzáró szelep a nyílásba hatoló tűszerű záróeszközzel működik együtt. A szelep nyitásánál ez a szeleptű először csekély nagyságú átáramlási nyílást tesz szabaddá, az ál­landó nyomású vezérlőkamrának a fővezetékkel való összekötésére, á teljes átáramlási nyílás pe­dig csak bizonyos idő múlva válik szabaddá. A ta­lálmány a továbbiakban még arra is vonatkozik, hogy előnyösen külön intézkedést alkalmazunk az állandó nyomású kamra és a fővezeték közötti íiapcsolat zárásának a fékezés kezdetekor való ha­ladéktalan létrehozása céljából. A szerkezet továb­bi tökéletesítésénél tehát az átvivő kamra szabá­lyozójával egy további szabályozóeszköz van sor­bakapcsolva, amely fékezésnél a főlégvezetékét a fékhenger nyomásától függően és minden idővesz­teség nélkül elzárja a vezérlőkamrától, a kényszer-

Next

/
Thumbnails
Contents