143877. lajstromszámú szabadalom • Aprítóberendezés

Megjelent: 1958. január hó 15-én. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 143.877, SZÁM 50. c. OSZTÁLY — Sche-65. ALAPSZÁM Aprítóberendezés VEB Schwermaschinenbau Ernst Thälmann (vormals Krapp—Gruson) Magdeburg—Buckau, Magdeburgban (Német Demokratikus Köztársaság) Bejelentés napja: 1956. április 11 A találmány mindennemű darabos áruhoz, mint amilyen pl. a szén, só, stb. való olyan ap­rítóberendezésre vonatkozik, amelynél az aprí­tandó árut fekvő, forgó tárcsára központosán adagolják és a terelőlapátokkal ellátott tárcsa azt az árut a tárcsát körülvevő ütközőfalra repí­ti és ezáltal aprítja. A találmány célja az aprítóhatás és ezáltal e gépek teljesítményének növelése. E célból találmányunk értelmében, a repítő­tárcsa alatt, célszerűen a repítőtárcsa kerületén túlnyúló ütőlapok vannak elhelyezve, amelyek az ütközőfalról leperdülő aprított árut ütés ré­vén tovább aprítják és ismét az ütközőfalra re­pítik. Az árura gyakorolt többszörös repítő- és ütőhatások révén sokkal finomabb aprítás érhető el, mint az eddigi, csupán a centrifugális erő repítő hatásának kihasználásával dolgozó ismert aprítóberendezéseiknél. A találmányt részletesebben a rajz kapcsán ismertetjük, amely a találmány szerinti aprító­berendezés egy példaképpeni alakját tünteti fel vázlatosan metszetben. Az aprítóberendezés *—2— "terelőlapátokkal ellátott, fekvő, forgó repítőtárcsáját —1— je­löli. A —2— terelőlapátok a tárcsára a —3— tölcséren keresztül központosán adagolt árut a terelőlapátokat némi távolságban körülvevő —4-— ütközőfalra repítik. Az —1— repítőtárcsa alatt körben helyezkednek el a tárcsa peremén túlnyúló —5— ütőlapok. Ezek a —4— ütköző­falról lerepített anyagrészeknek ütköznek, azo­kat tovább aprítják és a szembenfekvő ütköző­falnak repítik. Az ott tovább aprítódott és a —4a— ütközőfalról lerepített anyagrészek a —6— ütőlapok hatókörébe jutnak. Ez utóbbiak az —5— ütőlapok alatt vannak körben elhe­lyezve és az ütközőfal felé előrenyúlnak. A kör­benforgó —6— lapok tovább aprítják az anyag­részeket és az ütközőfal —4b— részének repítik, ahol tovább aprítódik, majd pedig a —7— térbe perdül le, ahonnan eltávolítható. A találmány szerinti gépnél tehát az aprítan­dó áru ismételten először ütköző-,, majd ezt kö­vetőleg ütőhatásnak van kitéve és így az áru igen nagyfokú finomsága érhető el. Ámbár a fentiekben a találmánynak csupán egyik példaképpeni kiviteli alakját írtuk le, erre nem korlátozzuk magunkat. így pl. az ütközőfal lefelé kúposán ki is bővíthető. Az ütközőfal egyes —4—, —4a— és —4b— lépcsői is kiala­kíthatóak kúposán és emellett az egyes lépcsők­nek különböző hajlásszögük is lehet. Ezenfelül a leírtnál több sor ütőlapot is elhelyezhetünk egymás alatt. Az ütközőfal hatásának növelése céljából pe­dig azon ill. annak egyes lépcsőin sugárirányban —8— ütközőfalakat is elhelyezhetünk. A találmány tehát értelemszerűen sokféle vál­tozatban valósítható meg, amelyekre az igény­pontok kiterjednek. Szabadalmi igénypontok: 1. Aprítóberendezés fekvő, terelőlapátokkal ellátott repítőtárcsával és ezt körülvevő ütkö.ző­fállal, melynek jellemzője, hogy a- gépnek az (1) repítőtárcsán kívül körbenforgó, az ütközőfalról leperdült anyagrészeket tovább aprító és azokat ismét az ütközőfalnak repítő ütőlapjai is van­nak. 2. Az 1. igénypont, szerinti aprítóberendezés kiviteli alakja, azzal jellemezve, hogy az ütköző­íal belülről sugárirányú ütközőlapokat hordoz. 3. Az 1. igénypont szerinti aprítóberendezés kiviteli alakja, azzal jellemezve, hogy több sor körbenforgó ütőlap van elrendezve. 4. Az 1. igénypont szerinti aprítóberendezés kiviteli alakja, azzal jellemezve, hogy az ütkö­zőfal lefelé kúposán kibővül. 5. Az 1. igénypont szerinti aprítóberendezés kiviteli alakja, azzal jellemezve, hogy a (4) üt­közőfal lépcsősen (4a, 4b) van kiképezve és emellett minden egyes lépcső egy ütőlappal dol­gozik együtt. . .. 6. Az 5. igénypont, szerinti aprítóberendezés kiviteli alakja, azzal jellemezve, hogv^ minden egyes lépcső gyűrűs fala lefelé kúposán bővül ki. 1 rajz •\ kiadásért felel: a Ktf7.sa7rlas.-lgi és .Jogi Könyvi'inrió ic.r.y 1939. Terv Nyomda, 1957. — Felelős vezető: Gajcla László

Next

/
Thumbnails
Contents