143863. lajstromszámú szabadalom • Kokszhűtőkamra alatt elrendezett űrítőberendezés, autóhűtő, és eljárás az űrítésre

Megjelent: 1957. november hó 30-án. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 143.863.-SZÁM . 10. a. 11-18. OSZTÁLY — KI-311. ALAPSZÁM Kokszhütőkamra alatt elrendezett ürítőberendezés, utóhűtő és eljárás az ürítésre A Magyar Állam, mint a feltaláló, Kristóf Pál budapesti lakos jogutódja A bejelentés napja: 1953. november 4. 2. pótszabadalom a 143.865. lajstromszámú törzsszabadalomhoz. A 143.865 lajstromszámú (KI—238 alapszámú) törzsbejelentés olyan kokszhűtőberendezést ismer­tet, amelyben a hűtés oly módon történik, hogy a kokszot zárt kamrákban közvetve, hőcserélőkben áramoltatott vízzel vagy gázzal hűtik. A törzsszaba­dalom szerinti megoldásnál az előhűtést és az utó­hűtést is. a kamrákban, először melegebb, majd hi­degebb közegnek a hőcserélőkben való áramoltatá­sával végzik. A jelen találmány szerint a koksz utó­hűtése nem az említett módon, ugyanabban a kam­rában történik, mint az előhűtés, hanem a kamra alatt utóhűtésre való külön zárt tartánytérben, to­vábbá nem közvetve, hanem közvetlenül víz perme­tezéssel. Ezzel az egész hűtési folyamat gyorsítható. A két ábra a találmány egy kiviteli alakját tün­teti fel két egymásra merőleges függőleges metszet­ben. Az ábrázolt szerkezet részletei és működési módja a következő. Az 1 hűtőkamrában elrendezett 3 vízhűtéses csö­vek előhűtik a kamrába felülről betöltött izzó kok­szot. A hűtőkamrát alulról a 4 kihordóhenger zárja el. Az előhűtési idő letelte után a 4 hengerrel a kok­szot a henger forgatása útján lebocsátjuk a hűtő­kamra alatti 2 utóhűtőtérbe, azonban nem az egé­szet, mert egy kis részét az 1 hűtőkamra alján hagy­juk, hogy ez megvédje a 4 kihordóhengert a frissen betöltött izzó koksz káros; hőhatásától. Az utóhűtő­térben lyuggatott 5 csövek vannak abból a célból, hogy a kokszot a csövekből permetezett vízzel to­vább hűthessük. A zárt térben ennek következtében fejlődő gőzt szívóberendezéssel kiszivatjuk. Ennek az eljárásnak előnye, hogy a szívás a víz párolgását fokozza és így a hűtés erőteljesebb. Végül a garatszerű 2 térből a kellően léhűtött kok­szot a garat alsó nyílását elzáró 6 csappantyú időn­kénti nyitásával a 7 szállítószalagra bocsátjuk. Szabadalmi igénypontok: 1. A 143.865 lajstromszámú (KI—238 alapszámú) szabadalom 3. vagy 4. igénypontja szerinti koksz­hűtőberendezés kiviteli alakja, azzal jellemezve, hogy hűtőkamrái alatt, azoktól kihordószervvel el­választott, zárt ürítő- vagy utóhűtőtér vízpermete­zőkkel és gőzelszívóberendezéssel van elrendezve. 2. Az 1. igénypont szerinti kokszhűtőberendezés, azzal jellemezve, hogy az ürítő- vagy utóhűtőtér ga­ratalakú, és hogy alján légmentesen zárható nyílás van. 3. Az 1. vagy 2. igénypont szerinti kokszhűtőbe­rendezés, azzal jellemezve, hogy a hűtőkamra ki­hordószerve kihordóhenger. 4. Az 1—3. igénypont bármelyike szerinti koksz­hűtőberendezés kiviteli alakja, azzal jellemezve, hogy az utóhűtőtér permetezői lyuggatott csövek. 5. Eljárás az előző igénypontok bármelyike sze­rinti ürítőd vagy utóhűtőtérrel felszerelt koksz hű­tőkamra ürítésére, azzal jellemezve, hogy a koksz­hűtőkamrát nem ürítjük ki teljesen, hanem a ki­hordószerven egyenletes vastagságban oly vastag réteget hagyunk, hogy az új izzókoksz-töltés hője ne legyen káros hatással a kihordószervre és eset­leg a hőcserélőcsövek alsó részére sem. 1 rajz A kiadásért felel: a Közgazdasági és .logi Könyvkiadó igazgatója 1930. Terv Nyomda, 1957. Felelős vezető: Gajda László

Next

/
Thumbnails
Contents