143859. lajstromszámú szabadalom • Sorsolási készülék

o Megjelent: 1958. január hó 15-én. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 143.859. SZÁM 77. c. 17—21. OSZTÁLY - KU-257. ALAPSZÁM Sorsolási készülék Kunstädter Vilmos, Budapest. A bejelentés napja: 1956. április 16. A találmány sorsolási készülék, mely különö­sen sportsorsolási vonalon jelentős. így a fotó­zásnál a csapatok nyerési helyezésénél, amidőn az esélyek nagyon bizonytalanok, a készülék segélyével lehet eldönteni a jelölések rendjét. De lehet az együtt játszó csapatok kiválasztásá­nál, vagy az indulás elsőbbségének megállapítá­sánál is felhasználni, amikor sorshúzás helyett, a készülék minden előkészület nélkül, pillana­tok alatt elősegíti a döntést. A készülék mind zsebben hordható, mind nagyobb alakban is elő­állítható, sőt stopperórával kapcsolatban is ké­szíthető. A találmány lényege az, hogy egy tokban, nyomórugó hatása ellenében lenyomható nyo­mókar által működésbe hozható forgató szerke­zet van, melynek állótengelyére, a forgatószer­kezet által megforgatható fogaskerékkel ellátott oly tárcsa van szabadonfutóan felhúzva, mely­nek külső felületén a sorsoláshoz szükséges szá­mozások betűk, vagy jelek vannak, a tárcsát le­fedő átlátszó lapon vagy alatt pedig, a megfor­gatott tárcsa megállásakpr a számjelet mutató rögzített jelzőnyúlvány van. A rajzon a találmány példaképpen felvett ki­viteli alakja van feltüntetve. Az 1. ábra a sorsolási készülék elölnézete, a 2. ábra a sorsolási készülék egy másik kivi­teli alakjának elölnézete, a 3. ábra órával egyesített készülék elölnézete, a 4. ábra pedig a 3. ábra szerinti kivitel oldal­nézete. Az. —a— tokban a —g— nyomó-fejjel és —f— rúddal működtethető forgatókészülék van. E forgatókészülék bármely ismert megoldású lehet. —b— tárcsán —e— a nyerési jelzések —d— pedig a játszó csapatok számai. Természe­tesen e jelzések helyett tetszés szerinti más jel­zések is lehetnek. —j— a jelzőnyúlvány, mely vagy a tokot lefedő átlátszó lapon van vagy pe­dig magából a tokból nyúlik ki. A 2. ábrán feltüntetett kiviteli alaknál P —d— tárcsa középső részén, vagy a középső rész fö­lött, egy különálló, kisebb átmérőjű —e— tár­csa van, melyen a —b— tárcsához hasonlóan, ugyanazon jelzések vannak. E második tárcsa vagy ellentétes irányban forog a —d— tárcsá­val, vagy pedig attól eltérő sebességgel. Termé­szetesen a tokban levő forgatószerkezet ennek megfelelő megoldású, mely azonban a találmány lényegének keretén túl van. A 3. és 4. ábrán feltüntetett kiviteli alaknál az —a—tok hátlapjához —h— zsebóra van erő­sítve, mely célszerűen ún. stopperóra. Ha a —g— fej lenyomásával az —f— rudat benyomjuk és elengedjük, a tokban levő készü­lék rugója azt eredeti helyzetbe visszanyomja, ugyanakkor a —b—, esetleg —e—- tárcsa alsó lapján megerősített fogaskereket a szerkezet forgásbahozza, mely után a fogaskerék a tárcsá­val szabaddá válik és szabadon forog- A forgás megszűnésével a tárcsán levő az a jel veendő számításba, amely a —j—, illetve —k— jelző nyúlvány vonalába kerül. Természetesen a találmány az ismertetett ki­viteltől eltérően más alakban, tetszés szerinti hajtószerkezettel készíthető, a találmány lénye­gének keretén belül. Szabadalmi igénypontok: 1. Sorsolási készülék, azzal jellemezve, hogy egy tokban nyomórugó hatása ellenében le­nyomható nyomókar által működésbe hozható forgatószerkezet van elrendezve, melynek álló tengelyére a forgatószerkezet által megforgat­ható fogaskerékkel ellátott oly tárcsa van sza­badonfutóan felhúzva, melynek külső felületén a sorsoláshoz szükséges számozások, betűk, vagy jelek vannak, a tárcsát lefedő átlátszó lapon,

Next

/
Thumbnails
Contents