143818. lajstromszámú szabadalom • Mandulahántoló gép

Megjelent: 1957. november hó 30-án. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 4 143.818. SZÁM 34. b, OSZTÁLY - PE-225. ALAPSZÁM Mandulahántoló gép Pettkó Zsigmond szerelő, Balatonfüred A bejelentés napja: 1955. június 29. A jelen találmány szerinti gép célja az, hogy a mandula hántolását gépi erővel is el lehessen végezni, anélkül, hogy a mandulának kemény csonthéját feltörné, ill. azon nagyobb sérülést okozna. Ezideig a mandula hántolása emberi erővel, kézi munkával történt, ami hosszadal­mas eljárás és nagyobb mennyiség esetén rend­kívül sok időt vesz igénybe, emellett nagy fizi­kai erőt nem vesz ugyan igénybe, de mégis na­gyon fárasztó. A találmány célja, hogy nagyüzemi gazdál­kodás esetén a mandulát kézi munka nélkül, könnyen és gyorsan, úgyszólván korlátlan meny­nyiségben, gépi úton lehessen meghántolni. A találmány alapgondolata, hogy zöld héjjátói még meg nem fosztott mandulát két érdes ko­rong közé vezetjük, melyek közül az egyik áll, a másik pedig forog (vagy a két korong egymás­tól eltérő sebességgel forog) és így ezek a ko­rongok a zöld héjakat a manduláról ledörzsölik. A csatolt rajz a találmány példaképpeni kivite­lét, vázlatos oldalnézetben, ill. metszetben szem­lélteti. A rajz szerinti kivitelnél s —4— korong hely­benáll és sík alakú, a —3— korong pedig kissé domborított alakú és gyorsan forog. A két ko­rong között tehát lapos —1— tér keletkezik. amely középen vastagabb, mint a széleken. A —2— tölcsérbe töltött, zöld burokban lévő man­dula a —3— korong közepén lévő nyíláson át az említett —1— térbe hullik és mivel a koron­gok egymás felé fordított felületei érdesek, ill élek vannak rajtuk, forgás közben a mandulák­ról a zöld héj lekopik, a héjat tehát a korongok a csonthéjról ledörzsölik a csonthéj megsértése nélkül. A korongok kivitelére nézve megemlítendő, hogy azok leghelyesebben lyuggatott (perforált) kialakításúak, pl. olykép, hogy a háromszög­alakú lyukak kihajlítással készülnek és így a ki­hajlított darabkák adják a kívánt érdességet. Az érdes korong forgása folytán az álló (vagy eset­leg lassabban forgó) alsó koronghoz dörzsölt mandulaszemekről levált héjrészek a centrifu­gális erő következtében oldalt kirepülnek, tehát az —1— tér kerületénél lépnek ki a két korong közül és így az —5— térbe jutnak. E térből, me­lyet dobnak is nevezhetünk, az anyag a —6— kivezető nyíláson át távozik. A ledörzsölt héj és a csonthéjú mandula tehát együtt távozik az —-1— tér szélénél és az anyag további mozgását olykép lehet elősegíteni, hogy a forgó korongra keverőlapátot erősítünk, amely az —5— térbe nyúlik. Az eltávolított mandulaszemeket köny­nyen lehet a ledörzsölt zöld részektől elkülöní­teni. A rajzon látható további alkatrészek a követ­kezők: 7 és 11 keverő alkatrész, amely a —2— tölcsérbe öntött zöld mandula lecsúszását segíti elő, hogy az a —12— nyíláson át a kellő meny­nyiségben hulljon ki. —8 és 9— a függőleges tengely, melyet a —17— áttétel hajt, —10— a bevezető torok, — 13 és 14— az említett —5— tér szélénél a korongok peremét jelölik, melyek közül a —13— peremhez van erősítve a fentem­lített (a rajzon fel nem tüntetett) keverőlapát, —15— a külső dob, —16— a burkolat vagy váz. —17— pedig a szíj tárcsa, mely a gép hajtását célozza. A tapasztalat megmutatta, hogy ez a gép jól működik, de kísérleti úton kell megállapítani a forgó korongnak azt a sebességét, amelynél a teljesítmény jó, de a korong a mandulát még­sem töri. A munka megkezdése előtt ajánlatos az —1—• tér nagyságát a mandulaszemek nagy­ságához képest beállítani, mely célból a forgó —3— korong a tengellyel együtt függőleges irányban elmozdítható és így beállítható. A gép csekély energiafogyasztás, pl. 1 lóerő mellett óránként 5—6 q mandulát képes hántolni. Szabadalmi igénypontok: . 1. Mandulahántoló gép, melynek jellemzője toly (1) tér, melybe a zöld héjától meg nem fosz­tott mandulák bevezetőnyíláson át juthatnak és amelyet egymás felé fordított felületeiken érdes, egymástól eltérő sebességgel forgatható (3 és 4) korongok határolnak, melyek közül az egyik se­bessége előnyösen nulla, az (1) tér pedig pere­ménél nyitott és így az érdes korongok által le­dörzsölt zöld héj, valamint a megtisztított csont-

Next

/
Thumbnails
Contents