143809. lajstromszámú szabadalom • Folyamatos extrakciós eljárás és berendezés folyadékban oldott, illetőleg finoman elosztott állapotban levő anyag kinyerésére

o Megjelent: 1957. november hó 30-án. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 143.809. SZÁM 12. c. OSZTÁLY — DE—170. ALAPSZÁM Folyamatos extrakeiós eljárás és berendezés folyadékba oldott, illetőleg finoman elosztott állapotban lévő anyag kinyerésére A Magyar Állam, mint dr. Demeczky Mihály és Éber Gyula vegyészmérnökök, budapesti lakosok jogutódja A bejelentés napja: 1954. július 7. Ismeretes, hogy a dohánygyárakban tetemes mennyiségben keletkezik olyan folyadék, (pl. nikotex elf oly ólé), amely kb. 0,1% nikotint tar­talmaz. Ez a nikotinmennyiség a kis koncentrá­ció miatt mindeddig nem volt gazdaságosan ki­nyerhető. A dohánygyárakon kívül azonban egyéb üzemekben is gyakran keletkeznek olyan folyadékok, amelyek még értékes anyagokat tartalmaznak, de olyan kis koncentrációban, hogy azoknak kinyerése eddig vagy nem bizo­nyult gazdaságosnak, vagy csak körülményes és hosszadalmas eljárással lett volna keresztülvi­hető. Azt találtuk, hogy a különböző iparágakban keletkező folyadékokból, pl. a dohányiparban a dohányok nikotintartalmának csökkentéséné] keletkező nikotex elfolyóléből a benne levő ér­tékes anyag, pl. nikotex elfolyólé esetében a szabad nikotin, még igen kis, pl. 0,1% koncent­ráció esetén is gazdaságosan kinyerhető olyan eljárással, amelynél a kinyerendő (a) oldott, vagy finoman diszpergált anyagot tartalmazó (b) folyadékot megfelelő méretű függőleges hen­geralakú edényben (toronyban) annak felső vé­gén alkalmazott nagyszámú, igen kis átmérőjű kapillárison át nagy sebességgel löveljük bele a hengerben ellenkező irányban lassan áramló olyan (c) oldószerbe, amely a kinyerendő anya­got tartalmazó folyadéktól eltérő fajsúlyú, az­zal nem elegyedő és amelyben a kinyerendő (a) anyag sokkal jobban oldódik, mint az eredeti (b) folyadékban. A kapillárisokból kilövelő (b) fo­lyadék igen kis átmérőjű cseppecskékké diszper­gálódva, a vele nem elegyedő (c) oldószeren való áthaladás közben gyorsan átadja a kinyerendő (a) anyagot az azt sokkal jobban oldó (c) oldó­szernek, amelyben a kinyerendő (a) anyag oly mértékben feldúsul, hogy további kinyerése, il­letve feldolgozása már önmagában ismert mó­don történhet. A találmány szerinti eljárás példaképpeni fo­ganatosítási módja, ill. a találmány szerinti be­rendezés példa szerinti kivitele a következő: az extrakció, egy kb. 4 m magas és 0,8 m átmérőjű függőleges hengeralakú tartányban folyik le. Ennek felső részén fémkosárba szerelt és a hen­ger egész keresztmetszetében egyenletesen el­osztott 108 db 0,62 mm belső átmérőjű üvegka­pillárison át történik az extrahálandó folyadék — kb. 0,1% szabad nikotint tartalmazó, lúgos kémhatású (ammóniás) vizes oldat — bevitele olyan nyomással, hogy a vékony folyadéksuga­rak sebessége a kapillárisokban 3 m/mp-nél na­gyobb legyen. A hengert az extraháló oldószer­ként használt benzin tölti meg, amelyet a hen­ger alsó részén elhelyezett, átlyukgatott csőcsil­lagon keresztül tangenciálisan vezetnek be. A benzin így örvénylő mozgásba kerül, majd a hengerben felfelé emelkedik. Eközben a kapil­lárisokon át benyomott nikotintartalmú vizes oldat finom cseppecskéi — nagyobb fajsúlyuk­nál fogva — a benzinben lefelé szállanak és mi­re a henger aljára érnek, nikotintartalmuk leg­nagyobb részét átadják a benzinnek. A henger felső részén a nikotinban legdúsabb folyadék érintkezik a nikotinban legtöményebbé vált benzinnel, míg a henger alsó részén a nikotint már alig tartalmazó lé a folytonosan beáramló tiszta benzinnel kerül érintkezésbe (ellenáram elve). A nikotinban feldúsult benzint a kivonó­henger felső részén vezetjük el, a nikotinjától túlnyomórészben megfosztott vizes oldat csep­pecskéit pedig a henger alsó, de a benzin beve­zetésére szolgáló csőcsillag feletti részen lyuk­gatott ütközőlemezek alkalmazásával újból ösz­szefüggő folyadéktömeggé egyesítjük, rediszper­gáljuk, amit a csőcsillagon át bevezetett benzin­nek a tangenciális bevezetés révén nyert ör­vénylő mozgása és a már rediszpergált vizes fá­zisba való ütközése is elősegít. A rediszpergált vizes fázist az alul történő elvezetés megfelelő szabályozásával közel állandó szinten tartjuk, a tiszta benzint pedig úgy vezetjük be, hogy az örvénylő mozgás a benzin és a rediszpergált vizes fázis határfelületén érvényesüljön. A ki­vonás rendesen közönséges hőfokon történik, de

Next

/
Thumbnails
Contents