143787. lajstromszámú szabadalom • Dugattyúgyűrűnyitó szerszám

Megjelent: 1957. október hó 15-én. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 143.787. SZÁM 87. a. 16—22. OSZTÁLY — Sa-973. ALAPSZÁM \ Dugattyúgyűrű-nyito sxersxám Szalvay Mihály budapesti lakos Bejelentés napja: 1956. július 14. Ismeretes, hogy a dugattyúgyűrűk öntöttvas­ból készülnek és ebből eredően'rugalmassági ha­tára elég kicsiny. Ennek folytán a dugattyúgyű­rűk felszerelés és leszerelés köáben, amikor is a dugattyúgyurűt a dugattyú hornyába való il­lesztés vagy abból való kieiqelés végett defor­málni kell, eltörnek. A gyűrű törése úgy az idő­veszteség, mint a gyűrűk értékének elvesztése szempontjából nem elhanyagolható és ezért nem megengedhető. • " • A dugattyúgyűrűk törése azért következik be, mert a gyűrűk deformálását, azaz szétnyitását kézzel vagy igen egyszerű szerszámmal végzik, s az ily módon történő szerelés mellett a defor­máció mértéke nehftzen érzékelhető. Az öntött­vasgyűrűk ridegsége folytán, az alakváltozási út igen rövid, s így, kismértékű túlfeszítés a gyű­rű anyagában már olyan feszültséget ébreszt, ami annak töréséhez vezet. Készítettek olyan ollóhoz hasonló emeltyűd szerkezetű fogókat, amelyekkel a kézi szerelés­nél felmerülő előbb említett hibák részben ki­küszöbölhetők. E készülékek hiányossága azon­ban az, hogy a gyűrűt támasztó sinek kiképzési alakja egy vagy két töréssel követi azt az ívet, ami a gyűrű szempontjából fontos, s e törések között kivágások vannak, azért hogy ezeket az egyenes vonalú síneket egymáshoz viszonyítva _ bizonyos fokban lehessen hajlítani a gyártásnál. Ezek az egyenes sinek a közöttük levő kivágás­sal nem biztosítanak tökéletes felfekvést a gyű­rűnek, s ezáltal sok esetben annak töréséhez ve­zet. Továbbá hátránya e szerkezetnek, hogy as gyűrűt közrefogó szervek mozgását, vezérlő, szerkezeti elemek vezetését biztosító készülék­rész, oly kialakítású, hogy az a gyűrűt közrefo­gó szervek kismértékű mozgását engedi csak meg, s így a szerszám csak kevés gyűrű szerelé­séhez alkalmas. ' A fenti hiányosságokat a jelen találmány sze­rinti szerszámmal ki lehet küszöbölni anélkül, hogy a szerszám mechanizmusa bonyolultabbá • vagy drágábbá válna. A találmány szerinti szer­szám a csatolt rajzmelléklet segítségével ma­gyarázom, melynek 1. ábrája'egy példakénti ki-, viteli- alakját mutatja, elölnézetben. A 2. ábrája az 1. ábra szerinti kivitelt hátul­nézetben, és a 3. ábrája a 4. sz. ütköző és vezető elemet, a 4. ábrája az 1. sz. elemen levő 5. sz. gyűrű-, támasztósínt szemlélteti. A találmány szerinti szerszámnál a gyűrűt az 1 jelű pofák fogják közre, e pofákból van kiala­kítva a 6 jelű nyitó köröm és az 5 jelű gyűrűtá­masztó sín, mely kivágás nélkül a megfelelő ív­ben van kiképezve, s így a gyűrű tökéletes fel­fekvését biztosítja. Énnek a kiképzési formának még az az előnye, hogy az 1 jelű pofának kellő merevséget ad a 4 jelű elem kiképzésével elért nagyobb gyűrűk nyitásánál is. A 2 jelű, kézzel működtető karok segítségével történik a szer­szám működtetése. A 3 jelű elemek az 1 jelű pofák egyenlő működését vezérlik. A 4 jelű T alakú elem az egész szerkezet vezetését, s a gyű­rűk rugalmasságának megfelelő- nyitási határ­nál az ütközést végzi, tehát a gyűrűt csak ad­dig engedi nyitni, hogy az a szerelés szempont­jából és a gyűrű rugalmasságának szempontjá­ból kívánt határon legyen. Tehát a törésmentes könnyű szerelést biztosítja. A 4 jelű elem szab határt a nyitható legkisebb és legnagyobb át­mérőnek is. É kiképzési formával, melyet a 3. ábra. szemléltet, a legnagyobb nyitási határt 30%-kal lehet növelni', ami abból a szempont­ból igen fontos, mert a 2 jelű karoknak ívelésé­.ben határt szab a kéz markolata s így eddig csak 160 mm 0-jű legnagyobb gyűrű nyitása volt lehetséges. A 4 jelű elem kiképzésével pe­dig ez a határ 200. mm 0-re emelkedik, ami^a mi mezőgazdasági gépeinknél (K 50 Vöröscsil­lag traktor) kívánatos. A 7 jelű rugótartó sze­gecs a 8 jelű rugót tartja, melynek szerepe az. hogy a 6 jelű nyitókörmök nyitását csak azután engedi meg, amikor az 5 jelű támasztósín a gyűrű oldalára fejfeküdt. A 9 jelű lépcsős sze­gecs^a 4 jelű vezetősínen való mozgását bizto-

Next

/
Thumbnails
Contents