143770. lajstromszámú szabadalom • Katóda és eljárás annak előállítására

Megjelent: 19i37. október hó 16-én. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 143.770.. SZÁM 21. g. 1—16.-OSZTÁLY — Ee—101. ALAPSZÁM Katóda és eljárás annak előállítására Egyesült Izzólámpa és Villamossági Rt., Budapest. A bejelentő által megnevezett feltaláló Winter Ernő mérnök Budapest A bejelentés napja: 1951. január 11. A 142.006. számú magyar szabadálmunk (Ee-—97. sz. bejelentés) új konstrukciójú cézium és/vagy rubidium katódákra vonatkozik. Jellem­zőjük az, hogy a cézium és/vagy rubidium zárt . térben pl. egyik oldalán porózus wolframmal lezárt, pl. nikkel hüvelyben foglal helyet. E ka­tódákban a cézium és/vagy rubidiumnak pl. va­lamilyen vegyülete van jelen a megfelelő, redu­káló szerrel együtt. E vegyületből lassú ütem­ben keletkezik fém cézium és/vagy rubidium. ami a porózus wolframon keresztül hatol és an­nak felületén helyezkedik el. Ezáltal alacsony kilépési munkával rendelkező „tartalék-kató­dot" nyerünk. A találmányunk e fenti katódák további javí­tása olyan szempontból, hogy azok kilépési munkája még jobban csökkenjen. Ezt úgy ér­hetjük el, ha fém cézium és/vagy rubidium nem fém wolfram felületen, helyezkedik el, hanem, közöttük még oxidréteg, illetve oxidrétegek is vannak. Találmányunk kiterjed ilyen katódák előállítására is. A találmányunk értelmében tehát a szintereit wolfram testet oxidációnak 'vetjük alá, általá­ban a katóda összeszerelése előtt.- Oly módon oxidáljuk, hogy felületén vékony rétegben W2O5, vagy ehhez közelálló összetételű -ún. kék oxidok képződjenek. A cézium és/vagy rubidium vegyületek és a redukáló szerek elhelyezése, továbbá a katóda összeszerelése után a fém, cézium és/vagy rubi­dium a porózus wolframon keresztül annak felületére igyekszik kipárologni. Minthogy azon­ban a szintereit wolframtest legfelső rétege egy oxidréteg, úgy ezt a fém cézium és/vagy rubi­dium, redukálja, miközben sajátmaga oxiddá alakul át. Ez a ,,redox "-folyamat egy egyen­súlyi helyzetben megáll, amikor is a fém wolf­ram és a fém cézium és/vagy rubidium között különböző oxidok helyezkednek el, melyek a katóda kilépési munkáját igen erősen lecsökken­tik. A wolfram oxidból kiredukált fém wolfram pedig igen finoman elosztott struktúrájú, és az alkáli oxidok (cézium és/vagy rubidium oxid) ebbe beleágyazva helyezkednek el, a fölös cé­zium és/vagy rubidium pedig fémállapotban ennek felületén. A porózus wolfram felületi oxidálása előnyö­sen úgy történhet, hogy azt pár tized százalék oxigént tartalmazó nitrogén gázban hevítjük kb. 600—800 C° hőmérsékletre. A találmányunk szerinti katódák kilépési munkája lényegesen kisebb, mintha a fém cé­zium, fém wolfram felületen helyezkedik el, azonkívül hőfokállősága is nagyobb. Az állandó cézium és/vagy rubidium forrást az említett szabadalmunkban leírt valamelyik cézium és/vagy rubidium vegyület »szolgáltat­hatja a megfelelő redukálószerrel együtt, elő­nyösen pl. céziumklorid és pl. fémnátrium. Természetesen nem korlátozzuk magunkat a fent leírt példákra, mert bármilyen eljárássalis készült a találmányunk szerinti katóda, az a szabadalom védelmi körébe tartozik. Ügyszin­tén nem korlátozzuk magunkat a kék wolfram­oxid példaképpeni előállítására sem. E katódák mindazokban az elektromos kisütő­csövekben alkalmazhatók, melyekben alacsony kilépési munkájú katódákra van szükségünk, így pl. fluoreszcens csövekben, elektromos villanó­fény (elektro flash) lámpákban, glimm- csövek­ben, vagy lámpákban, sztroboszkóp lámpákban stb. A fluoreszcens csöveknél, illetve általában gázkisülési világítócsöveknél azzal az előnnyel is járnak, hogy a gyújtást erősen megkönnyítik, sőt külön gyújtóberendezés alkalmazása egé­szen mellőzhető is. Különösen előnyösen alkal­mazható ún. „hideg" katódként. így pl. segítsé­gükkel készíthető rögtönbegyújtó, hideg, illetve kisüléstől fűtött; katődájú fluoreszcens lámpa, amely pl. 220, vagy 110 Volt körüli hálózati fe­szültségekről folytótekercsen keresztül táplál­ható, és külön starter berendezést nem igényel. Alkalmazhatók azonban nemcsak világító kisü­lési csövekhez, hanem pl. hideg katódájú thyrat­ronokhoz is. A találmányunk szerinti katódák készülhet-

Next

/
Thumbnails
Contents