143733. lajstromszámú szabadalom • Fényképészeti objektívzár

Megjelent: 1957. október hó 15-én. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 143.733. SZÁM ' 57. a. 26—32. OSZTÁLY — Ze-71. ALAPSZÁM Fényképészeti ebjektíwzár VEB ZEISS IKON Dresden cég, Drezda. (Német Demokratikus Köztársaság) A bejelentés napja: 1955. május 13. A találmány fényképészeti készülékekhez való objektívzár, melynek ide-oda lengő szek­torai a szektorokat mozgató két oly gyűrűn van­nak ágyazva, amelyek'a zár felhúzásakor az egyik, megvilágítás közben pedig az ellenkező értelemben mozognak. A találmány célja a szektorokat vezérlő esz­közök lényeges leegyszerűsítése útján oly zár szerkesztése, amely különösen oly fényképező készülékekhez alkalmas, amelyeknél a felhúzás­kor megtett út igen rövid, anélkül, hogy a fel­húzás nagy erőt igényelne, amellyel viszont mégis igen rövid megvilágítású idejű felvételek készíthetők. Az ilyen tulajdonságú zár alkalma­zása különösen oly felvevő készülékeknél elő­nyös, amelyeknél a filmet menesztő szerkezet és a zárfelhúzó szerkezet egymással össze van­nak kötve. Ismeretes már olyan objektívzár, amelynél a szektorok azokat mozgató két gyűrűn vannak ágyazva. Ennél a szerkezetnél kezdetben a két gyűrű felhúzott helyzetéből együtt fut le és pá­lyájukban oly elemek vannak elrendezve, ame­lyek az első gyűrűt lefogják, miközben a má­sodik gyűrű továbbiorog és a két gyűrű ily módon létrehozott relatív elmozdulása követ­keztében a zár kinyílik, majd ezután az első gyűrű hajtóműve jsmét hatályossá válik és az első gyűrűt forgatja, majd azt egy vezérlő szerv késlelteti. Ekkor viszont a második mozgató gyűrűt meg kell állítani, hogy ilymódon az új­bóli relatív elmozdulást a zár csukásakor a szek­torok zárásával hasznosíthassuk. A szektorokat mozgató két gyűrű ily bonyolult vezérlése nem teszi lehetővé a zár felhúzásához: szükséges út megrövidítését. A találmány szerinti objektívzárnak oly ve­zérlő szerkezete van, amely a szektorokat moz­gató két gyűrűt felhúzott helyzetében a lefutás­hoz egymásután teszi szabaddá, mimellett a két gyűrű kiváltása között eltelő idő hosszát saját előtárolóval ellátott és gátlóművel késleltetett vezérlő szerv szabja meg, amely miután azt a lefutó első szektormozgató gyűrű szabaddá tette, zárókilincs útján a második szektormoz­gató gyűrűt kiváltja. A működés e módjának az az előnye van, hogy a szektorokat mozgató gyűrűknek csak a szektorok nyitásához és csukásához feltétlenül szükséges utat kell megtenniök. Az alábbiakban a találmány szerinti zárszer­kezetnek egyik példaként! kiviteli alakját ismer­tetjük. A rajz a szerkezetet vázlatosan tünteti fel. Az 1. ábra az objektívzárat felhúzott helyze­tében,, a 2. ábra az objektívzárat abban a pillanat­ban tünteti fel, amikor a vezérlő szerv a szekto­rokat mozgató második gyűrűt éppen kiváltja. A rajzban fel nem tüntetett házban a szekto­rokat mozgató két 1 és 2 gyűrű forgathatóan van elrendezve. Ezeken a gyűrűkön vannak a 6 szektorok 12 és 13 ágyazási helyei. A szekto­rokat mozgató 1 gyűrűvel a 3 felhúzó tag dol­gozik együtt, amely felhúzás közben 15 orrával a 2 szektormozgató gyűrűn lehajlított 14 nyelv útján e gyűrűt magával viszi. Ezáltal az 1 és 2-mozgató gyűrűk a 4 illetőleg 5 rugók erejével szemben felhúzott állapotba jutnak.. Egyidejű­leg a szektorokat mozgató 1 gyűrűn elrendezett 17 csap a 7 vezérlőszervet 8 rugójának behatá­sával szemben a felhúzott helyzetbe állítja, amelyben azt a 17 csap rögzíti. A 21 rugó a gátlómű 18 fogas szegmensét készenléti hely­zetbe igyekszik húzni, miközben a 18 fogas szegmens 19 ütközője a rajzban fel nem tünte­tett, a megvilágítás időtartamát beállító szerv ívelt 20 vezetékével jut érintkezésbe. A felhúzó művelethez szükséges út végén a 10 zárókilincs a szektorokat mozgató 2 gyűrűn levő 14 nyelv elé és all kiváltó kar a szektorokat mozgató 1 gyűrű 16 nyelve elé kerül úgy, hogy a zár a fel­húzott helyzetben marad. A 11 kiváltókar működtetésekor a szektoro­kat mozgató 1 gyűrű felszabadul úgy, hogy a 6 szektorok a gyűrű elmozdulása közben 13 csap­jaik körül elfordulva nyitott helyzetükbe kerül­nekv Ezáltal a gátlóművet mozgató 18 fogas szegmenst a 7 vezérlő szerven levő 9 nyelv ma­gával viszi és a lefutás sebességét késlelteti. Egyben a 7 vezérlőszerven levő 8 rugó felsza­badul. Mivel a megvilágítás időtartama válasz-

Next

/
Thumbnails
Contents