143673. lajstromszámú szabadalom • Eljárás reléláncok vagy -csoportok vezérlésére

ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Megjelent: 1957. október hó 15-én. 143.673. SZÁM 21. q. 1—16. OSZTÁLY — Ze—99. ALAPSZÁM. Eljárás reléláncok vagy -csoportok vezérlésére VEB Carl Zeiss Jena, Jena, Kelet-Németország A bejelentés napja: 1956. február 27. A találmány, eljárás olyan reléláncok vagy -cso­portok vezérlésére, amilyeneket például a távve­zérlő technikában vezérlő és szabályozó folyama­tok kiváltására, valamint villamos számológépek-, nél alkalmaznak. Az ilyen célokra alkalmazott relék élettartania általában 107 —10 8 számú kapcsolásra korlátozó­dik. Ennek oka, hogy érintkezőik átkapcsolása áramterhelés alatt megy végbe és ekkor, mint is­meretes, az érintkezőfém vándorol az egyes érint­kezők között. Jóllehet ez a fémvándorlás vala­mely érintkező egyszeri zárásakor és nyitásakor jelentéktelen és alig észrevehető, nagyobb számú kapcsolás után az . egyes hatások összeadódása miatt az érintkezők a használhatatlanságig defor­málódnak. A relé-érintkezők élettartamának meg­növelése végett a találmány értelmében relélán­cok vagy -csoportok vezérlésére való oly eljárást alkalmazunk, amelynél egymáshoz viszonyítva fá­zisban eltolt több impulzussorozatot keltünk és ezekkel az egyes relék tekercseit oly sorrendben gerjesztjük, hogy a reléérintkezők az átkapcsolás ideje alatt árammentesek legyenek. Ez az intézke­dés lehetővé teszi, hogy a kérdéses relékkél az ed­digit lényegesen meghaladó számú kapcsolást vé­gezzünk. így például 109 számú kapcsolás után semmiféle kopás nem volt észlelhető. A találmány szerinti eljárást például olyan be­rendezéssel foganatosíthatjuk, amelynél impulzus­adó egyenként 120° alatt eltolt fázisú három im­pulzussorozatot ad. A lánc minden egyes reléjének érintkezői mármost egy-egy impulzussorozattal vannak társítva, amely a relé gerjesztéséhez hasz­nált impulzussorozathoz viszonyítva fázisban 120° alatt elmarad, Így oly kapcsolás adódik, amelyben a láncnak egymásra következő .reléi gerjesztésü­ket esetenként az alkalmazott három impulzusso­rozat közül más-más impulzussorozattól kapják és amelynél minden egyes relé átkapcsoló érintkezői esetenként új impulzussorozatra vannak kapcsol­va, amelyre nézve a nyugalmi állapot kezdete idő­ben összeesik a kérdéses relé gerjesztésére hasz­nált impulzussorozat munkaállapotával. Az impul­zusok hosszának az impulzusszünetek hosszáhpss való viszonyát az említett jellegű három impul­zus-sorozattal dolgozó berendezésnél 2:1 értékre választhatjuk. Relés vezérlőberendezéseknél előfordulhat, hogy a relécsoportokat két egymástól eltérő frekven­ciának megfelelő impulzussorozattal kell vezérel­nünk, például hogy kisebb munka-frekvenciájú készülékeket önmagában magasabb frekvenciával dolgozó relés vezérlésnél lehessen alkalmazni. Ilyen esetekben, amennyiben a nagyobb frekven­cia a kisebb frekvencia egész számú többszöröse, a találmány értelmében eljárhatunk úgy, hogy az egyik relécsoportról a másikra való kölcsönös át­téréshez további impulzussorozatokat alkalma­zunk, amelyeket a nagyobb frekvenciájú impul­zussorozatok egyikének a kisebb frekvenciájú im­pulzussorozatok egyikével való modulálás útján keltünk. A találmányt részletesebben a rajzok alapján is­mertetjük, ahol: Az 1. ábra példaként a találmány szerinti relé­vezérlés foganatosítására való impulzussorozatok alakját tünteti föl. A 2. ábra oly relélánc kapcsolási vázlatának példaként!. kiviteli alakja, amely az 1. ábra szerin­ti impülzussorozatokkal dolgozik. A 3. ábra további impulzussorozatoknak külön­böző frekvenciájú impulzussorozatok keverésével való létesítésére ad példát. Az 1. ábrán az I hivatkozási jel állandó frekven­ciájú derékszögű négyszög alakú impulzusokból összetett impulzussorozatot jelöl. Az impulzusok tx időtartama az impulzusszünetek t2 jdőtartamához viszonyítva úgy van méretezve, hogy a viszonyszám ti : ta = 2 : 1. Ugyanekkor a t = tx -j- t2 impulzuspe­riódus időtartama például 20 ms lehet. Az I impul­zussorozatot fázisban 120° alatt elmaradva hasonló II impulzussorozat követi. Harmadik III impulzus­sorozat a II impulzussorozathoz viszonyítva van további 120° alatt fázisban eltolva, úgyhogy egész­ben véve háromfázisú impulzusfeszültség keletke­zik, amelynek fázisfeszültségei egymáshoz viszo­nyítva 120° alatt el vannak tolódva, amint ez for­góáramú rendszereknél ismeretes, A 2. ábrán a találmány szerinti eljárással vezé­relt relélánc részét tüntettük föl. A láncnak pola-

Next

/
Thumbnails
Contents