143650. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés különböző folyadékokkal táplált csővezeték tápláló folyadékainak egymástól való elreteszelésére

Megjelent: 1957. augusztus hó .' 4n. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 143.650. SZÁM 85. d. OSZTÁLY — JA-269. ALAPSZÁM Eljárás és beiendezés különböző folyadékokkal táplált csővezeték tápláló folyadékainak egymástól való elreteszelő sere Jakab Árpád oki. gépészmérnök, Budapest. A bejelentés napja: 1955. november 2. A gyakorlatban gyakran előfordul annak szüksé­gessége, hogy egy csővezetéket két vagy több for­rásból származó folyadékkal kell táplálni, azonban • megbízhatóan meg kell akadályozni, hogy az egyik folyadék a másik tápvezetékébe juthasson. Ez az eset pl. akkor, amikor valamely vívezetékhálózat közműről és saját vízműről is nyerheti vizét, de a közmű tápvezetékébe a saját vízmű vizének be­áramlását mindenképpen meg kell akadályozni. A feladat megoldását al^zokásos zárószervek se­gítségével általában nem •'.'kinti a gyakorlat meg­bízhatónak esetleges átszivárgás miatt. Ismeretes a kizárandó folyadék keveredésének meggátlására olyan csőidomok alkalmazása, ame­lyek vagy az egyik vagy a másik tápvezetékbe sze­relve vagy csak az egyik vagy csak a másik folya­dékot vezetik a táplálandó vezetékbe. Tehát min­den folyadékváltásnál szerelőmunkával kell meg­szakítani az egyik vezetéket és az összekapcsoló csőidomot a másik vezeték addig üregesen álló hé­zagában kell szerelni. A közművek által általában megkívánt ezen megoldás azonban nem elégíti ki a gyárak, üzemek igényeit akkor, - ha az egyik víz­forrás elapadása miatt gyorsan át kell kapcsolni a másik vízforrásra, valamint általában nem elégíti ki a tűzvédelmi követelményeket. Más ismert megoldása a feladatnak az, amikor a megóvandó vízzel a táplálandó vezeték megkívánt nyomásának megfelelő magasságú víztornyot táp­lálnak oly módon, hogy a megóvandó víz csak sza­badon, megszakított csővezetékből ömölhet a víz­torony medencéjébe s innen gravitációval táplálja a csőhálózatot. Ez esetben a víztoronyban tárolt víz pl. tolattyú nyitásával azonnal igénybe vehető és a megóvandó vezetékbe soha nem kerülhet a ki­fogásolt minőségű víz. Ez a berendezés a tűzbiz­tonsági igényeket is kielégíti, létesítése , nban költséges. A találmány feleslegessé te zi a nehézkes szere­lést vagy a költséges víztoron_• létesítését, fenntart­ja az állandó összeköttetést mndkét (esetleg több) folyadékforrással és mégis megóvja a védendő fo­lyadékot a kifogásolható folyadék vagy folyadékok hczzááramlásától. f. A találmány szerint a folyadékok elreteszelése céljából a védendő folyadékot szállító vezeték egy pontján, ill. szakaszán a védendő folyadékban va­lamennyi tápláló folyadék legnagyobb nyoinásáná! nagyobb folyadéknyomást létesítünk és tartunk­fent. A reteszelő folyadék nyomását létesítő berende-\ zés vezérlésére célszerűen felhasználjuk magának a reteszelő folyadéknyomásnak a változásait. A találmány szerinti eljárás foganatosítására azt a teret, ill. csőszakaszt, amelyben egy folyadéknyo­mást előállító berendezés a reteszelő nyomást léte­síti, alkalmas zárószervekkel határoljuk. A kívánt biztonság további fokozására a tápláló folyadékok áramlását záró szervek olyan kölcsönös reteszeléssel láthatók el, amely a védendő folya­dék zárószervének nyitását csak akkor teszi lehető­vé, ha a többi folyadék zárószervei zárva vannak, viszont a többi zárószerv bármelyike csak akkor nyitható, ha a védendő folyadék vezetékének záró­szervét előzetesen lezárták. A találmány egy foganatosítási módját a rajz szemlélteti. Ennek 1. ábrája kapcsolási vázlat; a 2. és 3. ábra a zárószervek kölcsönös reteszének egy kiviteli példája vázlatosan, oldal- és felülnézettKr/ A különböző folyadékokat szállító 1 és 2 esc) a 3 csővezetéket táplálják. Az 1 vezetékbenJevő' lyadékot kell a 2 vezeték folyadékának hozz; lásától megóvni. Az 1 vezetékben 4 és 5 szart ,., foglal helyet, melyek közül a 4 jelű elleniránya áramlásra, ill. túlnyomásra önműködően zár (visz-, szacsapó szelep). A 2 vezetéken levő 6 zárószerv, valamint az 1 vezeték 5 zárószerve a vezetékek megnyitására és elzárására szolgál. Az 1 vezeték i és 5 zárószerve közötti zárt 7 retesztérben állandó/ an a 2 vezetékben uralkodó nyomásnál nagyotó nyomást kell tartani, nehogy a 2 vezeték folyadék^ ja az 1 vezetékbe juthasson. Előnyös, ha az itt leve nyomás az 1 vezetékben uralkodó nyomásnál ií nagyobb. A 4 és 5 zárószervek közötti térben fenni tartott nagy nyomás mint retesz elzárja a két foj lyadék egymás felé áramlásának útját. i A 7 retesztérben levő folyadéknak a védendő fo! lyadékra veszélytelennek kell lennie s e célra elő nyösen alkalmazható maga a védendő folyadék A reteszelő nyomás előállítására a 8 szivattyú,/

Next

/
Thumbnails
Contents