143649. lajstromszámú szabadalom • Eljárás etoxilin gyanta hőrekeményedővé alakítására

} Megjelent: 1957. augusztus hó 1-én. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 143.649. SZÁM 39. c. OSZTÁLY — HE—222. ALAPSZÁM Eljárás etoxilin gyanta hőrekeményedővé alakítására A Magyar Állam, mint a feltaláló: Hevenesiné dr. Magyar Laura budapesti lakos jogutódja. A bejelentés napja: 1954. november 9. Ismeretes, hogy hőrelágyuLó etoxilin gyanta kü­lönféle hálósító anyaggal hőrekeményedővé alakít­ható. Ezek a hálósító anyagok egyúttal a gyanta keménységét, rugalmasságát és kopásállóságát is fo­kozzák. Hálósító anyagként eddig alkáliákat alkáli­fenoxidokat, diaminokat, dikarbonsavakat, fenol-és amingyantákat alkalmaztak. A találmány szerinti eljárással rugalmas, kemény, oldószerekkel szemben ellenálló és jó elektromos tulajdonságú gyantát alakíthatunk az etoxilin gyantából. Az eljárás lényege az, hogy az etoxilin gyantát karbamidinak vagy karbamidszármazéknak valamely karbonsavval, dikarbonsawal vagy plikar­bomsawal, illetve ezek származékaival alkotott re­akciós termékével keverjük össze, s ez a keverék hő hatására rugalmas, jó hő- és oldószerálló, va-, lamint jó elektromos tulajdonságú termékké alakul át. A keverés oldatban vagy olvasztott állapotban, hőközléssel vagy enélkül történhet, atmoszféranyo­máson vagy csökkentett nyomáson. A hálósító anyag mennyisége előnyösen 20-—80% lehet. Az eljáráshoz használt etoxilin-igyanták többgyű­rűs fenoloknak, célszerűen pnp'-dioxidMenil-dimetil­metámnak és epiklórhidrinnek, illetőleg diklórhid­rinnek alkalikus közegben való kondenzációs ter­mékei. A találmány értelmében járunk el akkor is,, ha a hálósító anyagok egyikét, azaz a karbamidot, illetve a szerves savat, vagy pedig mindkettőt valamely műanyag alkatrészeként alkalmazzuk. Ilyenek pl. karbanüdgyanta és valiamely dikarbonsav, előnyö­sen ftálsavamhidrid kondenzációs terméke, karba­mid és nagy savszámú poliészter reakciós terméke stb. Természetesen ez a felsorolás egyéb kombiná­ciós lehetőségeket nem korlátoz. A találmány sze^ rint járunk el akkor is, ha az eljárás szerinti háló­sí táson kívül egyidejűleg más hálósítokkal vagy katalizátorokkal befolyásoljuk a reakciótermék tu­lajdonságait. A találmány szerinti eljárást az alábbi példák szemléltetik: A példákban szereplő etoxilin gyanták p-p'-dioxi­difenil-dimetil-metán és diklórhidrm lúgos közeg­ben előállított kondenzációs termékei. A cliklórhid­rin helyett epiklórhidrirr is használható. 1. példa. 148 sr. ftálvasánhidridet, , 60 sr. karibamúdot, 120 C°-ra melegítünk. Ekkor a melegítést abbahagy­juk,- s a hőmérséklet magától 140 C°-ra emelkedik. Ezután a masszát kiontjuk. A kapott kondenzációs terméknek 20 g-ját 80 g 150 C°-ra melegített eto­xilin gyantában oldjuk, 50 g diaoetonalkoholt ön­tünk hozzá. 2. példa. 75 sr. ftálsavanhidridet, 60 sr. karbamidot az 1. példában foglaltak szerint kezelünk egészen az oldásig. Az etoxilin gyantában való oldás helyett azonban a terméket 120 sr. 40%-os formaldehiddel 2S órán át kondenzáljuk, majd vákuum desztillálással víztelenítjük. A kapott anyagot lemérjük és sú­lyára számítva 30% butanolban oldjuk. A fenti oldatból 50 súlyrészt 70 sr. etoxilingyanta, 30 sr. diacetonalkohol összetételű etoxilin gyanta oldattal visszafolyó hűtő alkalmazásával melegen keverünk. A kihűlt gyantaoldatot megszűrjük. 3. példa. 750 sr. 150—160 savszámú gliptáigyantát, 60 sr. karbamiddal. / 140 C°-ra melegítünk. A kihűlt terméket 250 sr. butamol és etilmetilketon 1 :1 arányú keverékében oldjuk. A kapott oldat 20 súlyrészét a 2. példában leírt etoxilin gyantaoldat 80 súlyrészéj/el keverjük. 4. példa. 35 sr. karbamid, 175 sr. 40%-os formaldehid, 123 sr. butamol elegyet félórán át visszafolyó hűtő alkalmazásával kondenzálunk. Ezután 75 sr. következő összetételű olajalkidgyantaolda­tot öntünk hozzá: 50 sr. 70—80 savszámú olajaikid, 50 sr. butanol. Ezután még félórán át kondenzálunk, majd „a ka­pott terméket vákuumban desztülációval víztelenít­jük. A vízmentes gyanta 70 súlyrészét 30 sr. buta-

Next

/
Thumbnails
Contents