143628. lajstromszámú szabadalom • Ragasztott és sajtolt rétegekből álló furnérhordó és eljárás annak előállítására

Megjelent: 1957. augusztus hó 1-én. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 143.628. SZÁM 81. c. OSZTÁLY — Se—513. ALAPSZÁM Ragasztott és sajtolt rétegekből álló furnirhordó és eljárás annak előállítására Dr. Szegő István ügyvéd, Budapest A bejelentés napja: 1954. június 19. A találmány henger- vagy kúpalakú ragasz­tott és sajtolt rétegekből álló furnirhordó, amely poralakú, darabos vagy pépes anyagok szállítására alkalmas. A találmány lényege, hogy a hordó üziemszerűen szétszedhető és összerak­ható darabokból áll, ami lehetővé teszi, hogy üres hordó szállításánál (visszaszállításánál) a, szétszedett hordót igen kis helyet elfoglaló mó­don rakjuk össze és így a fuvarköltségek is az eddigi összegnek egy töredékére csökkennek. További előnye a találmánynak, hogy a hordó palástja ps feneke azonos darabokból készíthető, és a tömeggyártásnál az azonos űrméretű hor­dók mind egymással azonos palástlemezekbőL és fenekekből állíthatók elő, ami a gyártást rend­kívül olcsóvá.teszi. Emellett a palástelemeket és fenekeket a hordók felhasználója is raktáron tarthatja és így a sérült hordók javítása is rend­kívül olcsón és igen rövid idő alatt végezhető el, egyszerűen a sérült részek pótlása útján. Mint lényeges előnyt meg kell még említeni, hogy éppen mert darabokból állanak a hordók palástjai, kisebb értékű (rövid, sőt hulladék-) furnirokból is teljes értékű hordók gyárthatók. Végül: a hordó kiürítése és tisztítása köny­nyedén történhetik a találmány szerintieknél. A találmány részletei és további előnyei a csatolt rajzzal kapcsolatos alábbi leírásból derül­nek ki. Ezen a rajzon az 1. ábra a hordó egy részének vízszintes metszete, a 2, ábra pedig ugyancsak a palást vízszintes metszete, de más kivitelnél. A 3. ábra a 2. ábra szerinti hordó további részleteit szieimMlteti. A 4. és 5. ábra a fenék vagy fedél részleges metszete és a 6. ábra az összeerősítés módját szemlélteti. A találmány szerint tehát a hordót oly mó­don készítjük, hogy annak palástja részekből, pl. négy vagy hat részből áll és a palást előnyö­sen a henger (vagy kúp) alkotója mentén van részekre osztva. A palástrészek könnyen és gyor­san szétszedhetők, valamint összeállíthatók. Az összeállított palást lent és fent az önálló egy­séget képező fenékkel, illetve fedéllel is könnyen ós gyorsan összeerősíthető, mire a hordó készen van. A szétszedett állapotban a helyszínre szál­lított hordó használatbavételénél leghelyesebben úgy járnak el, hogy a palástrészekből összeál­lítják a teljes palástot, ezt bajonettzárral vagy másként a fenékre erősítjük, ugyanakkor itt az ólomzárat (plombát) alkalmazzuk, ezután az árut a hordóba töltjük és végül a fedelet, előnyösen ugyancsak bajonettzárratl a palástra erősítjük s itt is alkalmazzuk az ólomzárat (plombát). Az alkotó mentén osztott palást egyes részei többfélééképpen erősíthetők egymáshoz. Az 1. ábra szerint az —la— és —lb— palástrészek összeerősítésére a részek egyik éle mentén —2— horony, a másik él mentén pedig a rész faanya­gába süllyesztett —3— léc van, amely a —2— horonyba illik. A léc-hornyos. kapcsolat létesítése végett a palástdarabok egyik (alkotómenti) élét fémlemezzel is bevonhatjuk, a másik él mentén pedig fémlemezből hornyot készítünk, mely esetben a palástrész fémlemezzel burkolt éle ha­tol a két fémlemezzel határolt horonyba. A 2. ábra szerint az. —la— és —lb— részek egyszerű tompaillesztéssel vannak egymás mellé téve és az érintkezés vonalát a —4— léc fedi el. Ez a takaróléc pl. az —la— részhez van erő­sítve és összeillesztés után az —lb1 — részhez szorul. A 3. ábra azt mutatja, hogy a palástrészekre, a —4— lécek között, egyes helyeken körívalakú —5— léceket erősítünk, amelyek vastagsága egyenlő a —-4— léc vastagságával. A —'4— és —5— részekre viszont a —6a— és —6b— to­vábbi léceket erősítünk, amelyek a palást ösz­szeéllítása után gyűrűt alkotnak, a hordó gurí­tásának megkönnyítésére s a hordó szilárdságá­nak növelésére. Célszerű kivitelnél a hordó kö­zepén van egy ilyen —6— gurítógyűrű, két vé­gén pedig a fedélen és a fenéken van egy-egy gurítógyűrű, arnit az alábbiakban ismertetünk. A4, ábra szerint a fenéknek vagy a fedélnek —8— gurítógyűrű je van, amelyhez a —9— tá­masztógyűrű csatlakozik. Utóbbihoz van erő­sítve a —7— fenék vagy fedél, oly módon, hogy a —7—• és —8— részek között körhorony kelet­kezik, amely az —1— palást felvételére alkal­mas. A 4. és 5. ábra a fenék vagy fedél metsze­tét sraffozva tünteti fel, a palást nincsen sraf­fozva. A rajz világosan mutatja, hogy a —7—8— —9— részek összeerősítve egységes egészet al­kotnak, amely megkönnyíti a hordó gurítását, és főként összeszerelését és szétbontását, de igen

Next

/
Thumbnails
Contents