143616. lajstromszámú szabadalom • Eljárás állati bőrök szőrkinyerő gyors meszezésére

Megjelent: 1957. augusztus hó 1 -én . ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 143.616. SZÁM 28. a. 1—2. OSZTÁLY — KO-824. ALAPSZÁM Eljárás állati bőrök ssőrkinyerő gyors mesxexéttére A magyar állam, mint a feltalálók: Kolos Ferenc 40%, Róna István 20%, simontornyai, Wiedner László 40% budapesti lakosok jogutódja. A bejelentés, napja: 1955. augusztus 5. Ismeretes, hogy az állati nyersbőröket a bőr­gyártás első fázisában ki kell meszezni. A rnesze­zés célja az epidermisz és a szőrzet eltávolítása, a bőrben levő zsírok elszappanosítása és a bőrök kellő felduzzasztása. Az állati nyersbőrök sómen­tes súlyra számítva mintegy 3—10% szőrt tartalmaznak. Ez a szőrmennyiség — amely kü­lönféle iparágak értékes alapanyagát képezi — a gyakorlatban alkalmazott meszes eljárások többsé­génél veszendőbe megy. Az általánosan ismert el­járásoknál — nehezebb bőrök esetében — olyan fürdőben kezelik a bőröket, melyek 5—15 g/liter nátriumszulfidot (60%-os) és 5—15% oltottmeszet tartalmaznak a bőrre számítva. A meszezés ideje 1—2 nap. Ilyen kezelés mellett azonban a szőrzet teljesen tönkre megy és legjobb esetben is csak mint tömör szőr használható. Ezek után kézenfekvőnek látszik olyan meszes eljárás kidolgozásának szükségessége, melynél a szőr kinyerhető. Több olyan eljárás ismeretes, amely ezt a célt kívánja megoldani. Legismertebb ezek közül a svődolás, melynek hátránya, hogy munkaigényes, továbbá csak apró bőröknél használható. Hasonló célt szolgálnak a szőrmentő lassú meszes eljá­rások, amelyek ugyan univerzálisak, azonban hát­rányuk a hosszú 2—6 napos átfutási idő,, nagy edényszükséglet, továbbá munkaigényesek is. Ezek az eljárások a meszes üzemek kapacitását erősen lecsökkentik és pl. hazai viszonylatban egy bőrgyár kivételével sehol sem alkalmazhatók. Fentieken kívül ismeretesek puffersók ill. védő­kolloidok alkalmazásán alapuló eljárások. Ezek azonban technikailag nehezen kivitelezhetők, ne­hézkesek, anyagigényesek és nem üzembiztosak, továbbá sok esetben túl hosszúak is. Az eddigiekből világosan kitűnik, hogy olyan el­járás, amely egyszerűen és rövid idő alatt — 24 órán belül — a szőr egyidejű kinyerését megoldva dolgoznak, nem ismeretes. Kísérleteink arra irányultak, hogy olyan eljá­rást dolgozzunk ki, mellyel 24 órán belül üzem­biztosan jó minőségű szőr nyerhető vissza. A cél tehát, hogy a normál szőrmentő meszesek 2—6 napos időtartamát 24 órára vagy még ennél rövi­debb időre csökkentsük le. Ennek elérése érdeké­ben közismerten alkalmazható meszezést gyorsító faktorok, úgymint a hőmérséklet emelése, a kén­nátrium mennyiségének emelése, valamint a me­chanikai mozgatás fokozása. Ha a szokásos szőrmentő eljárás/oknál alkalma­zott normális hőmérsékletet emeljük, úgy ez a kész bőrre károsan hat, annak minőségét rontja, másrészt pedig a szőrt erősen károsítja. A kén­nátrium mennyiségének emelése sem alkalmazható az eljárás gyorsítására, mivel a szőrzetnél bekö­vetkező romlás még nagyobb lesz, mint a hőmér­séklet emelése esetében, sőt 24 órás eljárásnál a szőr teljesen tönkremegy. Ha ilyen esetekben egy­idejűleg még mechanikai mozgatást is alkalmazz nánk, úgy a visszanyerni kívánt szőr teljes egészé­ben értéktelenné válik. Természetesen ismeretesek eljárások, amelyek lehetővé teszik a kénnátrium mennyiségének eme­lését az említett hátrányok nélkül, pl. puffer rend­szerek alkalmazásával. Ez az út azonban nagyüze­mileg csak nehezen, minimális üzembiztonsággal valósítható meg, mivel a pufferolt rendszerben a bőrök nem válnak szőreresztővé, és ezért a szőr eltávolítása céljából a meszezés adott fázisában a pufferhatást meg kell szüntetni. Ez nagyüzemileg igen nehezen valósítható meg, mivel a legkisebb eltérések esetén is szőreresztési nehézségek, ill. szőrronesolás következhet be. A mechanikai mozgatás ugyancsak alkalmatlan) a normál meszezés meggyorsítására, mivel a szőr erősen filcelődik a mozgatás hatására, sőt nagy szakítószilárdságbeli csökkenést is mutat, Megálla­pításunk szerint sem a normál meszes eljárások, sem az ismert akár védő' /«Mloidos, akár puff érrend­szer es szőrmentő eljárásoknál az ismert gyorsító faktorok nem alkalmazhatóak, mivel vagy a szőr­eresztés nem következik be teljes mértékben, vagy a kinyert szőr minősége nem megfelelő, ill. a szőr­eresztési idő hosszú. Kísérleteink során megállapítottuk, hogy a me­szezést gyorsító mechanikai hatások, a hőmérséklet emelése tetszőleges mértékben alkalmazható ab­ban az esetben, ha a bőröket a szokványos ázó után olyan fürdőben kezeljük, amely minden hozzátét

Next

/
Thumbnails
Contents