143550. lajstromszámú szabadalom • Műanyagból készült, fogazatos, hideg tartóshullám hajcsavaró

Megjelent: 1957. augusztus hó 1-én. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 143.550. SZÁM 33. c. 1—5. OSZTÁLY — Ra—220. ALAPSZÁM Műanyagból készült, fogazatos, hideg tartóshullám hajcsavaró Rábely Miklós budapesti lakos, műanyagfeldolgozó. Bejelentés napja: 1955. július 14. A női fodrásziparban a hideg tartóshullám készí­téséhez szükséges csavarót ezideig fából állították elő. A fából készült csavaró hátrányai közül csak a legjellemzőbbeket említem. Mivel állandóan nedves volt a különféle vegyi­anyagoktól, természetes, hogy bizonyos idő után (kb. 80—100 használat) megpuhult, hajlékony, tö­rékeny, használhatatlan lett. Használat után megfelelően újra használni csak megszárítva lehetett, mivel a hideg tartóshullámo­sítás utolsó fázisaként használt fixáló anyag, ha a csavaró a hajra nedves állapotban került, leron­totta a következő munkánál az első fázishoz hasz­nált hideg tartóshullámvíz hatását. Az így legyen­gült anyagból jelentősen nagyobb mennyiség kel­lett, mintha hatását teljes egészében érvényesítő anyagot használhatunk. A fa nedvszívása következtében kb. 5 százalék anyag megy veszendőbe. A vegyihatás következtében kilúgozott, anyagá­ban elroncsolt szerkezetű fa nehezen tartható tisz­tán, állandó baktérium lelőhely, ízléstelen látvány. A facsavaró használatánál előáll a fodrászok ál­tal feeskefaroknak nevezett és a haj rossz felcsa­varásából származott szépséghiba, amely abban mutatkozik, hogy á hajvégződések nem göndörek, hanem simák és elhajlottak, megtörtek. A fából készült csavarokon kívül két kísérlet tör­tént műanyagcsavaró előállítására. Az első forma megtartva a közép felé vékonyodó hagyományos és egyedül alkalmas formát, hosz­szanti irányban végig bemélyedéseket, bordákat („nútokat") alkalmazott. Néhány száz kísérleti darabnál több nem tudott elterjedni, mivel a hajcsúszást, tekintve, hogy a bordázat hosszanti volt, ugyanúgy nem akadályoz­ta meg, mint a fa. Ujabb hátrányként viszont je­lentkezett ennél a megoldásnál az a hiba, hogy a bordák a hajon töréseket, fodrásznyelven „kreppe­lést" okoztak, amely pedig igen kellemetlen és sú­lyos hiba. A másik megoldás egyszerre alkalmazott' kisebb hosszanti bemélyedéseket és ezekre ferdén merőle­geseket, ebben a formában: Ennél a megoldásnál a haj nem gyűrűalakban helyezkedett a csavaróra, hanem a merőleges be­mélyedéseket töltötte ki először, majd ezekre gyű­rűalakban helyezkedve, meglazult, kusza, gyűrött lett és elterjedése az így készült csavarónak a semmivel egyenlő.' Fenti összes hátrányokat kiküszöböli a műanyag­ból előállított fogazatos hideg tartóshullám haj­csavaró. Előállítható fröccsölhető vagy préselhető mű­anyagból. Anyagánál fogva kiküszöböli az összes, a nedv­szívás következtében előállott hátrányokat anélkül, hogy a tartóshullámosításnál használt vegyianya­gok a legkisebb mértékben is megtámadnák. Élet­tartama tehát — leszámítva az erőszakos törést — szinte korlátlan. A felhasznált cseppfolyós anyagok kb. 5 száza­léka megtakarítható a használata által. Állandóan tisztán tartható, higiénikus, ízléses. A csavaró középrészén végighúzódó, több sorban elhelyezett fogazat alkalmazása által megszűnik az un. fecskefarok, vagy hajcsúszás, mivel a fogazat azonnal lehetővé teszi a haj felcsavarását és ezáltal a végig egyenletes göndörítést. Az eddigi csavaróknál sok bosszúságot okozó gumicserét is egyszerűvé és könnyűvé teszi és hasz­nálat közben is jóval könnyebb a gumi bekapcso­lása, mint eddig. A csavaró test (1) középső része — amely a fel­csavarandó haj felvétele céljából kisebb átmérőjű, mint a végek — fogazattal (2) van ellátva. A fo­gazat lehet két oldalon egymással szemben, de le­het három, négy, vagy több oldalon, egy vagy több sorban, vagy minden második sor sorközösen el­helyezve.

Next

/
Thumbnails
Contents