143520. lajstromszámú szabadalom • Játékszer

o Megjelent 1957. március hó 1-én. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 143.520. SZÁM 77. f. 27—31. OSZTÁLY - KA~562. ALAPSZÁM Játékaser Klassohn Antal gépésztechnikus, Budapest. A bejelentés napja: 1956. január 4. A találmány játékszer, amely gyermekek és fel­nőttek szórakoztatására egyaránt alkalmas. A talál­mány lényege, hogy üreges állatalak, pl. malac belsejébe, pénzbedobó nyíláson át, pénzdarabokat lehet juttatni és azokat egyszerű szerkezet mű­ködtetésével az állat szájnyílásán át lehet kitolni. Ha tehát a játékszert pl. mint újévi malacot ké­szítjük el, annak használata sokkal szórakoztatóbb és mulatságosabb, mint az eddig használt, minden szerkezet nélküli malacfigurák; ha ugyanis a talál­mány szerinti szerenccsemalacba felülről néhány pénzdarabot, 5—6 ötfillérest vagy az erre a célra készült érmét tehetünk és ha a malac farkát meg­húzzuk, majd lassan visszaengedjük, ezek a pénz­darabok egyenként kijönnek a malac szájánál lévő ltpos nyíláson át. Ha pedig a meghúzott farkat egyszerre engedjük el, a pénz sebesen lökődik ki a nyíláson át, a pénzdarabokat tehát kilökni is lehet. Az előállítás többféleképpen történhetik, pl. két egymással összeerősített féldarabból és készülhet az állatalak műanyagból vagy pl. fémből, forraszt­va vagy szegecselve vagy másként. A szerkezet lényege az, hogy az állatalak belse­jében iévő, pénzfelvevő tér feneke, amelyen a be­dobott pénzek fekve helyezkenek el, rugó ellené­ben elhúzható, elhúzás után pedig a rugó ereje a fekvő helyzetű érmét az állat lapos szájnyílásán át kitolja vagy kilöki. Ennek a szerkezetnek példa­képpen választott kivitelét a rajz mutatja. A rajz 1. ábrája függőleges metszet, a 2. ábra felülnézet és a 3. ábra elölnézet. A rajzolt malacfigura belsejében van a —3— pénzfelvevő üreg. melybe a szokásos alakú —1— nyíláson át lehet az érméket bedobni. Ez a bedo­bónyílás a -—2— testben van elkészítve, amelyet előnyösen két fél darabból állítunk össze. A malac —4— farka az —5— rugó ellenében kihúzható és ekkor vele együtt mozog a —3— tér vagy üreg —4a— feneke, amely a rajzolt nyugalmi helyzet­ben az üreg alsó részét teljesen fedi, viszont oly mértékben huzódhatik hátra, hogy az érmék a hát­rahúzáskor leesnek a —4a— fenék alatt lévő —7— lemezre. Ha ezután a kihúzott farkat előre enged­jük, (a leírt módon lassan vagy hirtelen), akkor az —5— rugó hatására előre haladó —4a— fenék maga előtt tolja az érmét és az az állatfigura —6— szájnyílásán át távozik. Hogy az érmék mindig csak egyenként távoz­zanak a malacból, a —3— üreg mellső fala alatt csak annyi hely van, ill. a —6— rés vastagsága csak annyi, amennyi egy érme vastagságának felel meg, egyszerre két érme tehát nem tud előreha­ladni. Ha tehát a malacba pl. hét darab 10 fillé­rest dobtunk be, a farok hétszeri meghúzásával és elengedésével ez a hét érme egyenként kilőhető, vagy lassan kiengedhető, A bedobott érmék természetesen súlyuknál fog­va, vagy a —4a— fenék hátrahúzásakor bekövet­kezett mozgás folytán vízszintesre fordulnak és a —3— üreget akkorára kell kialakítani, hogy az érmék abban fekve elférjenek. Működtetéskor az érmének a fenékkel együtt hátrafelé . történő el­mozdulását az üreg hátsó fala gátolja. Megemlí­tendő végül, hogy a szerkezet rugó nélkül is mű­ködhet, mert a kilökést kézi erővel is végezhetjük. Szabadalmi igénypontok: 1. Játékszer, melynek jellemzője, hogy oly állat­figurából áll, amelynek érmebedobó például pénz­bedobó nyílása és ez alatt az érmék fekvő hely­zetben való felvételére alkalmas ürege, továbbá az érmék átbocsájtására alkalmas szájnyílása és oly, kidobó szerkezete van, amely az érméket a száj­nyíláson át, egyenként kilöki. 2. Az 1. igénypont szerinti játékszer kiviteli alakja, melynek jellemzője, hogy az állatfigura ma­lacot ábrázol és a rugalmas kilökő szerkezet a ma­lac farkának meghúzása révén hozható műkö­désbe. 3. Az 1. vagy 2. igénypont szerinti játékszer ki­viteli alakja, melynek jellemzője, hogy a kidobó szerkezet a (3) üreg fenekét képező, rugóhatás alatt álló és a fekvő érméket felvevő (4a) fenékből áll, amely alatt nem mozgó (7) fenék van a hátra­húzott (4a) fenékről leesett érme felvételére, úgy­hogy a rugóhatás alatt előre mozgó (4a) fenék ezt az érmét a (6) szájnyíláson át kilökheti. (1 rajz) A kiadásért telel: a Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó igazgatója. 2988 SH* Nyomd«. 1958. Felelős vezető: Bolgár Imre

Next

/
Thumbnails
Contents