143439. lajstromszámú szabadalom • Eljárás a beton optimális vízcementtényezőjének elektromos úton való meghatározására

Megjelent 1957. március hó 1-én. <% ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 143.439. SZÁM 37. a. OSZTÁLY - Na~358. ALAPSZÁM Eljárás a beton optimális vízcementtényezőjének elektromos úton való meghatározására A Magyar Állam, mint a feltaláló dr. Náray-Szabó István vegyészmérnök és Szúk Géza tudományos munkatárs jogutódja Budapest. A bejelentés napja: 1954. november 12. A beton készítésénél a keveréshez felhasználan­dó vízmennyiség megállapítását úgy végezték, hogy a megadott mennyiségű cementet és adalékot tar­talmazó száraz keverékhez különböző, lemért víz­mennyiséget adtak és az így kapott különféle ned­vességű nyers keverékekből megfelelő számú pró­bakockát készítettek. Ezeket a kockákat 28 nap múlva törőgépen eltörték és szilárdságukat meg­határozták. Ez az eljárás nehézkes és hosszadalmas, a koc­kák szilárdságának megállapítása drága • gépeket igényel, melyek az ország kevés helyén találhatók. Az alábbi találmány fölöslegessé teszi próbakockák készítését, hanem egyszerű elektromos mérési el­járással rövid időn (kb. félórán) belül megállapít­ja a betonhoz adagolandó víz legkedvezőbb meny­nyiségét, mely a maximális szilárdság elérését biz­tosítja. A beton szilárdsága ugyanazon összetétel­nél nagymértékben függ a bennelévő cement c és a hozzáadott víz v súlyának arányától, az ún. víz­cementtényezőtől v/c. így pl. egy, nr'-ként 300 kg cementet tartalmazó és 132 1 vízzel készült, tehát 0,44 vízcementtényezőjű beton szilárdsága 7 nap múlva 338 kg/cm2 volt; 0,53 vízcementtényezőnél, vagyis 159 1 víz hozzáadásánál csak 247 kg/cm-, tehát. 7b%. A m3 -ként hozzáadott 27 1 fölös víz, a beton súlyának alig 1%-a, tehát 27% szilárdság­csökkenést idéz elő. További vízfölösleg még ennél is jobban csökkenti a szilárdságot, a legjobb (op­timális) értéke felére, sőt harmadára. Rendkívül lényeges tehát az optimális vízcementtényezőnek megfelelő vízszükséglet ismerete. Tudvalévő, hogy a vízcementtényezőnek van egy optimális értéke, melynél adott összetételű beton szilárdsága a legnagyobb. Ha ezt betartjuk, akkor a legegyszerűbb módon, minden költség nélkül, egyedül a víz helyes adagolásával a cement leg­jobb kihasználását és a szilárdság, valamint más tulajdonságok szempontjából a legjobb betont ér­jük el. Építkezéseinknél a cementet legtöbbször túladagolják, mert nem ismerik az optimális víz­szükségletet. Ha pedig ezt túllépik, igen lényeges szi­lárdságcsökkenés áll be. A találmány szerinti eljárás a friss betonkeverék elektromos ellenállásának mé­résén alapul. Evégből összekeverjük az előírt arány­ban felhasználni óhajtott adalékot és cementet megfelelő edényben, majd ismert térfogatú vizet adunk hozzá, pl. 1750 g adalék és 250 g cement keverékéhez először 60 ccm vizet. Igen alapos! összekeverés után megtöltjük vele az alább leírt mérőládát. — A mérőláda PVC-ből vagy más al­kalmas szigetelő anyagból készült 7x7x10 cm méretű, két végén 7x7 cm-es sík vörösrézlemez elektródokkal ellátott derékszögű edény. Ebbe la­zán betoltunk annyi betont, hogy egészen tele legyen, -majd felületét vonalzóval lesimítjuk, ez­után váltóárammal megmérjük elektromos ellen­állását. Ellenállásmérésre bármilyen megfelelő ké­szülék szolgálhat, mely váltóárammal működik pl. az 1. ábrán látható kapcsolási vázlatú ellenállásmérő (ez mutatja a mérőedényt is). — Fenti beton eseté­ben mért ellenállás 0,24 vízcementtényezőnek, vagyis a cementre vonatkoztatva 24%í hozzáadott víz­nek felel meg. Mérés után yisszatölt j ük a mérő­edényben lévő betont a keverőbe a többihez, újabb 2,5 ccm vizet adunk hozzá, jól összekeverjük és a mérőedényt lazán megtöltve, újból megmérjük az ellenállást, mely most már 25% hozzáadott víz­mennyiségnek felel meg. így folytatjuk a mérést újabb vízmennyiségek hozzáadásával, adatainkat feljegyezve és a kapott táblázatból milliméter papíron a csatolt ábra szerinti diagramot készí­tünk, mely a vízszintes tengelyen a hozzáadott víz­mennyiséget (vagy vízcementtényezőt), a függő­leges tengelyen pedig az ellenállás értékeit tün­teti fel, egy példaképpen felvett betonminőségnél. A mérési pontokat összekötve megkapjuk az ellen­állásnak a hozzáadott ! vímennyiség szerint; való változását mutató görbét (2. ábra) összesen 15—20 pontban végezve a mérést, ami kis gyakorlattal félóra alatt elkészül. A csatolt ábrán láthatjuk, hogy az ellenállás a hozzáadott vízmennyiséggel eleinte erősen esik (ez az ábra csak 0,46 v/c értéktől kezdve mutat­ja a görbét), majd egy pontban hirtelen törés áll

Next

/
Thumbnails
Contents