143427. lajstromszámú szabadalom • Eljárás alkálikus akkumulátorok pozitív elektródáinak aktíválására

Megjelent 1957. március hó 1-én. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 143.427. SZÁM 21. b. 15-26. OSZTÁLY - GU—116. ALAPSZÁM Eljárás alkalikus akkumulátorok pozitív elektródáinak aktiválására VEB Grubenlampenwerke, Zwickau (Sachsen) Német Demokratikus Köztársaság. A bejelentés napja: 1955 szeptember 19. Pótszabadalom a 142,587 számú törzsszabadalomhoz. A 142,587 számú törzsszabadalom eljárást véd al­kalikus akkumulátorok pozitív elektródáinak akti­válására, amelynél az aktív masszához, tehát az elektrokémiailag aktív nikkelhidroxidhoz kobalt­vegyületet, előnyösen kobalthidroxidot vagy egy kobaltsót adnak. A kobaltvegyületet az aktív rnasz­sza előállítása közben, vagyis vagy közvetlenül a lecsapás után, vagy a szárítás után, vagy az újbóli nedvesítés után adják hozzá, azonban a kobaltve­gyület a kész aktív masszához, vagy a kész elektró­dához is hozzáadható. A főleg nikkel-kadmium- vagy nikkel-vas-akku­mulátorok elektrokémiailag aktív nikkelhidroxid masszájának fent említett kezelésével a massza ak­tivitása lényegesen fokozható, mert a nikkelhidro­xid primer struktúrája a feltöltés és a kisütés fo­lyamata köz-ben változatlan marad. Ez a hatás azzal magyarázható, hogy az említett kezelés következtében az elektrokémiailag aktív massza egyes részecskéi között a töltés és kisütés folyamata közben indifferens állapotban maradó közbenső réteg keletkezik, amely a mondott részecs­kék közötti kölcsönös érintkezést 'megakadályozza, úgy hogy nem keletkeznek nagyobb méretű részecs­kék, mint például az analitikus kémiában alkal­mazott Ostwald-f éle érlelésnél és így 'a részecskék méreteinek megváltozása meg van akadályozva. Mivel valamely galvánelem elektrokémiailag aktív masszájának teljesítménye a massza felületévei egyenesen arányos, a nagy felületet eredményező nagyszámú kis részecske megtartása nagy teljesít­mény elérését biztosítja. A találmány értelmében a 142,587 számú törzs­szabadalom leírásában ismertetett eljárást tovább tökéletesítjük, illetőleg azt kedvezőbbé tesszük az­által, ha a nikkelhidroxid alakjában jelenlévő és esetleg járulékos vezetőanyagokat tartalmazó, szá­rított, elektrokémiailag aktív elektródainasszát ko­baltszulfát oldattal nedvesítjük, azután valamely alkalikus oldattal, előnyösen nátronlúggal vagy ká­lilúggal kezeljük, végül vízzel kimossuk. E kezelés következtében az elektrokémiailag^alrtrv^riikkelhid­roxid masszában vízben oldhatatlan kobaltvegyület, például kobalthidroxid, vagy bázisos kobaltsó ke­letkezik, amely a nikkelhidroxidból álló részecskék között hatásos záróréteget alkot. Ez a kedvező aktiváló hatás a találmány értelmé­ben még továbbmenően és lényegesen fokozható, ha a nátronlúg vagy kálilúg helyett valamely al­kálikarbonátot, például nátriumkarbonátot haszná­lunk a kobaltszulfát oldattal átitatott elektroké­miailag aktív nikkelhidroxid massza továbbkezelé­séhez. Azt az időpontot, amelyben a kobaltvegyületet az elektrokémiailag aktív elektródamasszához hozzá kell adni, valamint azt az időpontot, amikor az utókezelést foganatosítani kell, az a követelmény szabja meg, hogy az elektródamassza végleges struktúrája hidroxidstruktúra legyen, mimellett az a mód, aho§y a hidroxidot előállítjuk, lényegtelen. Vezetőanyag az elektródamasszához célszerűen nik­kel-, vagy kobalt- vagy grafit-pelyhek vagy pik­kelyek alakjában adható. Ezenkívül ezek az adalé­kok az elektródamassza aktiválása után is beada­golhatok. Az elektródaváz konstruktív felépítése, amely váz az elektrokémiailag aktív elektródamasz­szát fogadja be, az aktiváló eljárás hatása szem­pontjából nem játszik szerepet. A találmány szerinti eljárás változtatás nélkül alkalmazható például színterelt elektródák esetén, amelyeknél az elektrokérniailag aktív elektróda­masszát a színterelt váznak nikkelszulfáttal való ismételt átitatása és ezt követően minden esetben a nikkelhidroxid kicsapása által visszük be az elek­tródavázba. A színterelt váz utolsó átitatását ez esetben kobaltszulfát-oldattal foganatosítjuk, ame­lyet azután, nátronlúggal, vagy kálilúggal, vagy nátriumkarbonáttal kezelünk. Az alábbiakban a találmány szerinti eljárás egyik foganatosítási módját ismertetjük. A pozitív eléktródamasszához szükséges nikkel­hidroxidot nátronlúggal nikkelszulfátból csapjuk le, majd az oldattál szűréssel elkülönítjük és megszá­rítjuk. A lecsapás grafittal együtt is foganatosít­ható, amelyet a rossz vezetőképességű nikkelhid­rxjxtdrrrieiiett^nelőnyíteerralk almazxrnfc Ezt az elektrokémiailag aktív nikkelhidroxid masszát azután 20—30%-os kobaltszulfát oldattal

Next

/
Thumbnails
Contents