143413. lajstromszámú szabadalom • Tartalékkatóda

Megjelent 1957. március hó 1-én. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 143.413. SZÁM 21. g. 1—16. OSZTÁLY — Ee-247. ALAPSZÁM Tartalékkatőda Egyesült Izzólámpa és Villamossági Rt., Budapest A bejelentő által megnevezett feltaláló: Winter Ernő mérnök, budapesti lakos. A bejelentés napja: 1954. október 9. Találmányunk tárgya újfajta konstrukció ún. L-típusú tartalékkatódákhoz. Ismeretes, hogy az L-katódák olyan tartalék­katódák, amelyeknél az aktiváló anyag zárt térben helyezkedik el, amely tér egyik oldalát egy magas olvadáspontú fémből, pl. wolframból készült poró­zus test képezi és e porózus test pórusai az egyet­len nyílások ebből a térből a térben elhelyezett^ ak­tív anyag számára. A gyakorlati megoldások szerint a katóda pl. egy olyan dobozból készül, amelynek egyik oldalát e porózus test képezi. A dobozban helyezkedik el az aktiváló anyag és a doboz alatt van a fűtőtest elhelyezve. Újabban ismertté vált egy olyan megoldás is, amelynél e fűtőtest nem a doboz alatt, hanem a doboz köré csavarva volt elhelyezve és azt a külső tértől még egy fal válasz­totta el. Ez utóbbi megoldás a fűtés szempontjából biz­tosított ugyan bizonyos előnyöket, így pl. az ak­tiváló anyag egyenletesebben volt fűthető, a fű­tés közelebb volt a porózus testhez stb., azonban bizonyos a későbbiekben tárgyalandó célokra így egyedül alkalmas nem volt. Az L-típusú tartalékkatódák aktiváló anyaga kezdetben báriumkarbonát, ill. báriumoxid volt. Ennek használata azonban több szempontból hát­rányosnak mutatkozott és így redukciós keverék­kel próbálkoztak. E redukciós keverékek emissziós szempontból megfelelőek ugyan, viszont vagy már aránylag alacsony hőmérsékleten szolgáltatnak bá­riumot, amikoris a katóda porózus teste nem me­legíthető fel kellőképpen, mert ha a fűtőtestet úgy állítjuk be, hogy ez kellőképpen felmelegedjék, úgy a redukciós keverék lesz túlhevítve, ami szin­tén előnytelen, vagy pedig otyan redukciós keveré­ket pl. báriumoxidot és molibdént kell választa­ni, amely igen magas hőmérsékleten szolgáltat csak báriumot, ami viszont azért hátrányos, mert egy­részt túlerőlteti a fűtőtestet, másrészt a katóda állandóan túl van melegítve és végül éppen ezért legtöbb alkatrésze molibdénből stb. készül, ami vi­szont költséges. Akár báriumvegyületeket, akár redukciós keve­réket használunk, mindkettő alkalmazása még az­zal a hátránnyal is jár, hogy a porózus test, amely az aktiváló anyagot tartalmazó teret a Vákuum­tértől elzárja, csak a nikkelnél magasabb olva­dáspontú anyagból, pl. wolframból, molibdénből stb. készülhet, mert a katóda működési hőmérsék­letén a nikkelből készült porózus test pórusai be­záródnának. A karbonát aktiváló anyagok katódmérgező vol­tát, valamint a redukciós keverékek magas műkö­dési hőmérsékletét igyekeztek azután másfajta bá­riumforrások alkalmazásával kiküszöbölni. Így ajánlották újabban báriumötvözetek alkalmazását. L-típusú tartalékkatódákat gyakran, használják olyan üzemben, ahol a porózus test felületéről az aktív anyag nem túlmelegedés, hanem csupán im­pulzuslökések hatására szakad le. Ilyen katódák­hoz, de másüzemű tartalékkatódákhoz is az ötvö­zet aktiváló anyagok előnyösen alkalmazhatók. Ha azonban az aktiváló anyagot erősen fűtjük, úgy a kelleténél több jut a tartalékanyagból a katóda ak­tív felületére, másrészt pedig éppen az ötvözet ak­tiváló anyaggal ellátott katődáknál az élettartamot erőien lecsökkenti. Az eddigi katódkonstrukciók mellett azonban nem volt megoldható az, hogy ez a túlfűtés be ne következzék akkor, ha a poró­zus test megfelelő fűtéséről is gondoskodni kellett. Ugyanakkor nem volt lehetséges pl. tiszta bári­um aktiváló anyag alkalmazása, sem pedig az, hogy a porózus test pl. nikkelből készüljön. Találmányunk egyik célja a fenti hátrányok megszüntetése. Találmányunk másik célja egy báriummal, vagy báriumötvözetekkel működő, meglehetősen hosszú élettartamú katóda készítése, különösen impulzus­csövek részére. Találmányunk harmadik célja olyan tartalék­katódák készítése, amelyeknél a porózus test aránylag alacsonyabb olvadáspontú anyagból, pl. nikkelből is készülhet. Találmányunkat részletesebben az alábbi 1—3 ábrák kapcsán magyarázzuk, amelyek a tartalék­katőda néhány példaképpeni kiviteli alakját tünte­tik fel, amelyekre azonban nem korlátozzuk ma­gunkat.

Next

/
Thumbnails
Contents